Risk för vattenbrist i delar av södra Sverige

Efter en längre period av torrt väder har nivån i vattendrag sjunkit. SMHI ger nu ut risk för vattenbrist i delar av södra Sverige.

Det har varit en lång torrperiod med högtrycksbetonat väder. Växtlighet och avdunstning har lett till att vatten i mark och mindre vattendrag minskat snabbt. På många håll är det nu mycket torrt.

Vattenflöden i större vattendrag har minskat mycket och nu ges ut en risk för vattenbrist i Fylleån, Viskan med biflöden, Ljungbyån,  Bolmån uppströms Bolmen (Storån) och Fyrisån.

Områden med Risk för vattenbrist markerade på karta.
Områden där SMHI utfärdat risk för vattenbrist 13 juni. Förstora Bild

– Det finns olika typ av torka, säger Hugo Rudebeck, Vakthavande hydrolog på SMHI. I början av en torrperiod uppstår torka i markvattenskiktet och i mindre vattendrag. Dessa varnar inte SMHI för. När torrperioden varit ihållande börjar vattennivåer i större vattendrag att sjunka. Det är för denna typ av vattendrag som vi nu ger ut risk för.

Risk kan innebära uttorkning i vattendragen. Lite vatten i vattendrag och höga vattentemperaturer kan påverka djurlivet och miljön. Det kan också innebära att det uppstår vattenbrist för mänskliga aktiviteter.

Meddelande om risk för vattenbrist utfärdas länsvis och en gång i veckan. Följ aktuella varningar på smhi.se.

Ovanligt lite nederbörd

Bilderna nedan visar hur mycket nederbörd det fallit i maj och hittills i juni  jämfört med normalt. Kartan till vänster visar hur mycket mindre nederbörd, i procent, som de fallit under maj och kartan till höger visar samma sak men för 1-12 juni. 

Ju rödare färg det är, ju mindre nederbörd har fallit i förhållande till referensperioden 1991-2020. I stora delar av landet har det inte fallit någon nederbörd hittills i juni.

Två sverigekartor
Till vänster: Nederbörden i procent av den normala under maj 2023. Normalperiod 1991-2020. Till höger: Nederbörden i procent av den normala hittills under juni 2023. Normalperiod 1991-2020. Förstora Bild

Faktaruta: Risk för vattenbrist i vattendrag

Risk för vattenbrist på grund av låga flöden utfärdas om vattenflödet väntas vara ovanligt lågt under en period på fyra veckor framåt i tiden i ett mellanstort eller stort område. Det motsvarar områden som har större avrinningsområden uppströms än 200 kvadratkilometer.

Risk för vattenbrist på grund av låga flöden kan även utfärdas i ett mindre område om vattendraget har bedömts vara extra känsligt av aktuell länsstyrelse. Under respektive län beskrivs vilka specifika vattendrag risken gäller för.

Läs mer om Risk för vattenbrist