Piteälven ökar sitt avrinningsområde

Landhöjning och mänsklig påverkan har gjort att gränsen mellan hav och sjö vid Piteälvens mynning har förändrats. Det medför att Piteälvens avrinningsområde blivit större då två mindre huvudavrinningsområden har blivit delområden till Piteälven. Huvudavrinningsområden används för att dela in Sverige i hydrologiska områden. De har tidigare ansetts stabila men har nu ändrats på grund av landhöjningen, SMHI justerar kartan efter verkligheten. 
 

Sveriges huvudavrinningsområden definierades 1908 av Hydrografiska byrån (SMHIs föregångare) som de vattendrag vars avrinningsområde vid mynningen i havet är minst 200 kvadratkilometer. Då ansågs Piteälven mynna i Svensbyfjärden som var en del av Bottenviken. Vid senare karteringar och mätningar har detta justerats: Nu anses Svensbyfjärden bestå av sötvatten och klassas som en insjö.
Detta innebär att mynningspunkten för huvudavrinningsområde nr 13 Piteälven flyttats ut till sundet mellan Svensbyfjärden och Inrefjärden istället för den gamla mynningen i Svensbyfjärden.

Tre huvudavrinningsområden blir ett

Efter första definitionen i början av 1900-talet har huvudavrinnings- områdena justerats ett antal gånger genom åren då nya kartor har tillkommit. De ursprungliga huvudvattendragen 14 Lillpiteälven och 15 Rokån som bägge mynnar i Svensbyfjärden tillhör nu huvudavrinnings- område nr 13 Piteälven. Därmed upphör huvudvattendragen 14 och 15 att finnas från och med SVAR (Svenskt Vattenarkiv), version 2016. 
Älvnumren 14 och 15 kommer att vara tillgängliga ifall havsvattennivån stiger så pass mycket att Svensbyfjärden återigen blir en del av Bottenviken. Justeringar av avrinningsområden har gjorts tidigare, men det här är första gången hela huvudavrinningsområden försvinner. 

Storleksförändringar inom huvudavrinningsområde
 

1908
(km2)

1999
(km2)

SVAR
ver 2012

(km2)

SVAR
ver 2016

(km2)

13 Piteälven

11200

11285,3

11222,6

12279,4

14 Lillpiteälv

660

618,7

618,5

-

15 Rokån

210

228,8

228,7

-

Karta1
Hela Piteälvens huvudavrinningsområde, röd linje visar den gällande gränsen för avrinningsområden och blå den tidigare gränsen. En mindre förändring i avrinningsområdet gjordes i norr, mot Luleälvens avrinningsområde, i SVAR version 2012. Förstora Bild
Karta2
Nedre delen av Piteälven där de numer borttagna huvudavrinningsområdena Lillpiteälven och Rokån är inritade (blå linje), det vill säga de delar som Piteälven har utökats med, men också en del av kustområdet mellan Rokån och Jävreån. Förstora Bild

Stationer i området

Det finns två hydrologiska stationer inom Lillpiteälvens och Rokåns avrinningsområde som nu byter huvudavrinningsområde till nr 13 Piteälven. Det är en ny vattenföringsstation Klockarträsk och en tidigare punkt där isläggning och lossning observerades i sjön Kolerträsket.

Foto Klockarträsk
Bron över Lillpiteälven där stationen Klockarträsk är placerad, maj 2018. Fotograf: Robert Vikström Förstora Bild

Gamla och nya kartor

Första kartan öven Svensbyfjärden gjordes i början av 1700-talet. 
-När vi jämför gamla och nya kartor syns det tydligt hur landskapet har förändrats genom landhöjning och mänsklig påverkan. Äldre kartor har placerats över dagens karta så både gamla och nya gränser syns. Den röda linjen visar den nu gällande gränsen för Piteälvens avrinningsområde, berättar Ola Pettersson, hydrolog.

Jmfkarta1
Karta från 1702 jämfört med dagens karta: Färjestället låg då vid Hemlunda, där var det lugnt vatten och kort sträcka över till norra sidan av Bergvikssundet. Förstora Bild
Jmfkarta2
Karta från 1739 jämfört med dagens karta: Bullerviken finns inte ännu, Pitefjärden var fortfarande tämligen öppen Förstora Bild
Jmfkarta3
Karta från 1903 jämfört med dagens karta: Bullerviken på plats, färjan gick från största Killingholmen som nu har landkontakt söderut. Idag sitter de tre Killingholmarna ihop. Vid den här tiden beskrivs huvudavrinningsområdena för första gången. Piteälven, Lillpiteälven och Rokälven är tre huvudavrinningsområden som mynnar i Svensbyfjärden. Förstora Bild
Jmfbild4
Karta från 1946 jämfört med dagens karta: Färjan är utbytt mot en fast broförbindelse från Killingholmen, det finns ingen direktkontakt mellan Bullerviken och Pitefjärden längre Förstora Bild
Jmfkarta5
Nutid: Den nya punkten för Piteälvens mynning mellan Svensbyfjärden och Inrefjärden. Den nya bron minskar sundarean än mer Förstora Bild

Referenser: 
Kartor från Lantmäteriet