Hornavan är fortfarande Sveriges djupaste sjö

Hornavan är Sveriges djupaste sjö. Det fastställdes i en sjödjupskarta redan på 1800-talet. Kartan har dock varit svår att tolka, varför SMHI nu tagit fram en ny sjödjupskarta. Mätningar har genomförts med olika teknik under åren 1996-1997, och resultatet bekräftas genom en ny mätning den 16 mars 2023: Hornavan är inte så djup som vi trott, men den är fortfarande Sveriges djupaste sjö.

Hornavan är den sjö som har det största uppmätta djupet i Sverige. Redan på sent 1800-tal skapades en sjökarta som visade på stora djuphålor över 220 meter djupa. Kartan hade dock brister. Bland annat var texten svårtolkad. 

Svartvit målning
Hornavans djupkarta med utsnitt över de djupare delarna. Förstora Bild

Kontrollmätning av djupet

16 mars 2023 visar SMHIs kontrollmätning av Hornavans djupaste del att botten är plan och att maxdjupet ligger kring 210 meter.

– Vi mätte med tryckgivare vilket ger oss ett säkert värde på djupet vid den punkt vi mäter, säger Emil Söderström, fälthydrolog på SMHI. Tryckgivaren mäter trycket av vattnet lodrätt ovan och justerar dessutom för förändringar i vattnets densitet som beror av temperaturen, fortsätter han.

sönö på sjö
En av SMHIs fälthydrologer undersöker värdet på mätningen på Hornavan. Foto Emil Söderström

Hornavans djup undersöktes även på 90-talet

I samband med en sammanställning av information om Sveriges sjöar på 90-talet, beslutade man på SMHI att göra en kontrollmätning för de djupare delarna av Hornavan för att utreda hur djup Sveriges djupaste sjö egentligen är. 

Mätningarna genomfördes med ekolod som lånades av Sjöfartsverket, i september 1996, för att ringa in de djupaste hålorna. Därefter, i april 1997 mätte man med lod. Resultatet visade att Hornavans djupaste delar hade en platt botten och att djupet inte nådde upp till över 220 meter som tidigare uppskattats. Det maximalt uppmätta djupet blev 212 meter. 

Läs mer om mätningen i Kunskapsbanken på smhi.se.

Underlaget från mätningarna på 90-talet användes för att ta fram en sjödjupskarta. Den publiceras nu efter årets kontrollmätning.

Sjödjupskarta för Hornavan (9,6 MB, jpg)

Karta
Framtagen sjödjupskarta över Hornavans djupare delar. Förstora Bild

– Vi är nöjda med att kunna publicera denna sjödjupskarta, säger Ola Pettersson, chef på Samhällsplanering Vatten på SMHI. Den ger en betydligt bättre bild än kartan från sent 1800-tal. Sjödjupsmätningar är inte något vi gör på SMHI till vardags, fortsätter han, men det ligger i vårt uppdrag att beskriva Sveriges hydrologi och då är det av intresse att veta hur djup Sveriges djupaste sjö är.

SMHI och sjödjupsmätningar

I uppdraget att beskriva Sveriges hydrologi har SMHI kommit att förvalta närmare 10 000 sjödjupskartor vilka har använts för att beskriva sjöars djup och volym. SMHI tar tacksamt emot djupkartor, digitaliserar dessa och volymbestämmer sjöarna i mån av resurser.

SMHI genomför ytterst sällan egna djupmätningar. Ansvar för information om sjödjup ligger hos Sjöfartsverket där fokus hamnar på statligt vatten och vatten av intresse för sjöfart. Att SMHI förvaltar sjödjupskartor genomförs alltså i god myndighetssamverkan.