Nytt referenssystem för vattenstånd i havet

Från och med den 3 juni 2019 uttrycks havsvattenstånd i SMHIs observationer, prognoser och varningar i Rikets Höjdsystem 2000 (RH 2000) istället för relativt medelvattenståndet (RW). RH 2000 är Sveriges nationella referenssystem för höjder och djup. Övergången till RH 2000 är ett steg mot enhetliga referenssystem på nationell nivå och innebär många fördelar. Till exempel underlättar det vid analyser som omfattar både land och hav eller då man vill räkna ut vattendjupet under kölen på en båt eller ett fartyg.
 

Sedan RH 2000 blev officiellt 2005 har en övergång till det nya referenssystemet pågått hos Sveriges kommuner, myndigheter och andra samhällsaktörer. Till exempel håller Sjöfartsverket successivt på att införa RH 2000 som referensnivå i svenska sjökort, och de flesta kommuner i landet använder nu RH 2000 för att ange bygghöjder i sina detaljplaner.

Enhetligt referenssystem förenklar för användaren

När vattenståndet anges i förhållande till samma referensnivå som djup i sjökort eller höjder på land blir det enklare att räkna ut hur mycket vatten man har under kölen eller om en brygga eller husgrund riskerar att översvämmas vid en kommande storm. Datautbyte och analyser som omfattar både land och hav underlättas också när samma referenssystem används.

– Förändringen kan orsaka viss förvirring till en början, det är vi medvetna om. Den som är van vid att få vattenståndsinformation i relation till medelvattenståndet, kan behöva förstå hur systemen relaterar till varandra, säger Lisa Lind, chef för den oceanografiska prognos- och varningstjänsten på SMHI och fortsätter:

– Att byta referenssystem kan vara en ganska tidskrävande process, till exempel kommer det dröja några år innan alla sjökort är anpassade till den nya referensnivån. Därför är det viktigt att man har lite koll på vilka referenssystem som används i de underlag man själv använder.

Skillnaden mellan RH 2000 och relativt medelvattenstånd

När ett aktuellt eller prognostiserat vattenstånd uttrycks relativt medelvattenståndet får man veta hur mycket vattenytan avviker från ett teoretiskt medelvärde för just den platsen. Detta medelvärde förändras dock med tiden, och är dessutom olika på olika platser. Genom att uttrycka aktuellt vattenstånd i RH 2000 får man istället veta hur vattenytan förhåller sig till en fast punkt på land, som utgör nollnivån i referenssystemet. Den nollnivån förändras inte med tiden och är densamma överallt. Bilden nedan visar hur det hänger ihop.

Illustration som visar användning av det nya referenssystemet RH 2000.
Genom att uttrycka aktuellt vattenstånd i RH 2000 får man veta hur vattenytan förhåller sig till en fast punkt på land, som utgör nollnivån i referenssystemet. Förstora Bild

Uppdaterade varningsgränser 

Övergången till RH 2000 har medfört att gränserna för när SMHI ska varna för högt respektive lågt havsvattenstånd har räknats om. De nya varningsgränserna är en översättning av de tidigare gränserna till det nya referenssystemet, och skiljer sig därför inte nämnvärt från tidigare gränser.

Illustration  - karta visar varningsgränser i RH 2000
Nya varningsgränser för högt och lågt vattenstånd i RH 2000. Förstora Bild

– Men på grund av att medelvattenståndet är olika på olika platser längs Sveriges kust så skiljer sig varningsgränserna i RH 2000 lite mer mellan olika havsområden. Vi har alltså fått införa fler varningsgränser för att de ska stämma så väl som möjligt med tidigare gränser, berättar Lisa Lind.

En annan nyhet är att varningar för lågt vattenstånd längs större delen av Sveriges kust har klassats om från klass 2 till klass 1. Undantaget är Öresund, Bälten och Sydvästra Östersjön, där hårt trafikerade och ibland grunda farleder, gör att SMHI även fortsättningsvis kommer att utfärda varningar för lågt vattenstånd av både klass 1 och klass 2.

Omräkning mellan RH 2000 och relativt medelvattenstånd

– För att räkna ut vad ett givet vattenstånd i RH 2000 motsvarar relativt medelvattenståndet, alltså i det referenssystem som kallas RW, behöver man först veta vad medelvattenståndet för innevarande år är i RH 2000 för den plats man befinner sig på, förklarar Lisa. Detta värde subtraheras sedan från det angivna vattenståndet i RH 2000.

I artikeln "Årets medelvattenstånd" i Kunskapsbanken på smhi.se kan man hitta medelvattenståndet i RH 2000 för samtliga oceanografiska mätstationer. 

Den som använder stora mängder data och inte vill behöva räkna om informationen på egen hand, kan även fortsättningsvis ladda ned data i de båda referenssystemen RH 2000 och RW (relativt medelvattenstånd) via SMHIs öppna data

Räkneexempel 1: högt vattenstånd

I Stockholm och Smögen är aktuellt vattenstånd 50 cm i RH 2000.
Årets medelvattenstånd vid mätstationen Stockholm är 10 cm i
RH 2000 och i Smögen är det -4 cm i RH 2000. För att beräkna aktuellt vattenstånd relativt medelvattnet subtraheras medelvattenståndet från det aktuella vattenståndet i RH 2000.

  Stockholm Smögen
Aktuellt vattenstånd i
RH 2000
50 cm 50 cm
Årets medelvattenstånd i
RH 2000
10 cm -4 cm
Aktuellt vattenstånd i RW 50 – 10 = 40 cm

50 – (-4) = 54 cm

Räkneexempel 2: lågt vattenstånd

En annan dag är aktuellt vattenstånd i både Stockholm och Smögen -50 cm i RH 2000. Årets medelvattenstånd vid mätstationen Stockholm är 10 cm i RH 2000 och i Smögen är det -4 cm i RH 2000. För att beräkna aktuellt vattenstånd relativt medelvattnet subtraheras medelvattenståndet från det aktuella vattenståndet i
RH 2000.

  Stockholm Smögen
Aktuellt vattenstånd i
RH 2000
-50 cm -50 cm
Årets medelvattenstånd i
RH 2000
10 cm -4 cm
Aktuellt vattenstånd i RW -50 – 10 = -60 cm -50 – (-4) = -46 cm

Uppgraderat observationsnät för vattenstånd

Under de senaste åren har SMHI och Sjöfartsverket drivit ett projekt för att bygga upp ett gemensamt observationsnät för havsvattenstånd. Inom projektet har myndigheterna uppgraderat tekniken på alla mätstationer, och när projektet avslutas under 2019 kommer nätet innefatta ett sextiotal stationer längs Sveriges kust, som alla mäter vattenstånd i RH 2000.

– Vattenståndet mäts varje minut på fler platser längs kusten än tidigare. Det kommer att ge ökade möjligheter att följa snabba förändringar av vattenståndet och bidra till ännu bättre prognoser för vattenståndet till havs, avslutar Lisa Lind.