Håll koll på brandrisken: Förbättrade brandriskprognoser på smhi.se

SMHI har på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap förbättrat brandriskprognoserna för att göra det enklare att förhindra bränder i skog och mark. I utvecklade brandrisktjänster på smhi.se presenteras nu brandriskprognoserna med fler detaljer och tätare uppdateringar. Brandriskdata finns även tillgängliga som öppna data genom nya API:er. 

Inför brandrisksäsongen 2021 har SMHI, på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), genomfört ett utvecklingsarbete för att ta fram bättre prognoser för gräs- och skogsbrandrisk. De förbättrade brandriskprognoserna presenteras i olika tjänster på smhi.se. 

Marcus Flarup
Marcus Flarup

 – Med bättre information om gräs- och skogsbrandsrisk blir det enklare för allmänhet och verksamheter att ta bra beslut när vi planerar att elda och grilla i skog och mark, säger Marcus Flarup, produktägare inom beredskap och huvudkontakt i SMHIs samverkan med MSB. 

 – Brandrisktjänsterna på smhi.se ska även underlätta för kommuner och länsstyrelser att planera brandskyddsåtgärder och släckningsinsatser. Prognoser för brandrisk är också viktigt underlag för att utfärda eldningsförbud. 

Uppdaterade brandriskkartor ger bättre planeringsunderlag

Brandriskkartorna på smhi.se visar tre olika prognoskartor: Gräsbrandsrisk, Skogsbrandsrisk bränsleuttorkning och Skogsbrandsrisk spridning. 

 – Kartorna har förbättrats med en högre geografisk precision och tätare uppdateringar. Kartan för Gräsbrandsrisk uppdateras till exempel nu varje timme för kommande två dygn, vilket kan jämföras med en gång per dygn tidigare, säger Marcus Flarup.

 – De uppdaterade brandriskkartorna gör det möjligt att följa brandriskens variation under hela dygnet. Kartorna blir på så sätt ett bättre planeringsunderlag. 

Information om brandrisk förmedlas även bland annat genom Sveriges radio P1, MSB:s webbplats och mobilapp (Brandrisk Ute).

Nya beräkningsmetoder bakom förbättrade brandriskprognoser

SMHI tar fram och utvecklar brandriskprognoser på uppdrag av MSB. Prognoserna grundar sig på olika beräkningsmetoder som nu utvecklats ytterligare, bland annat med fler väderparametrar. 

SMHI har även medverkat i framtagningen av en ny beräkningsmetod för gräsbrandsrisk, ett utvecklingsarbete som forskningsinstitutet RISE genomfört på uppdrag av MSB. Även Sveriges Lantbruksuniversitet ingick i samarbetet.

 – När vi beräknar risken för gräsbrand kan vi förutom luftfuktighet, temperatur och nederbörd nu även inkludera solstrålning och vind. Det innebär att vi får mer detaljerad information om hur uttorkat fjolårsgräset blir och hur snabbt en gräsbrand sprider sig. Gräsbrandriskprognosen har därför utökats till tre risknivåer: stor, måttlig och liten, som utgår från hur svårsläckt en eventuell gräsbrand är, säger Marcus Flarup.

Brandriskdata som öppna data på smhi.se

SMHI har även inom ramen för MSB:s förbättringsuppdrag tagit fram öppna API:er för brandriskinformation. Det innebär att det nu finns brandriskdata fritt tillgängliga i webbtjänsten för öppna data på smhi.se. Både aktörer och allmänhet kan använda brandriskinformationen i den egna verksamheten eller för att ta fram helt nya tjänster. 

Uppdaterad informationstjänst för kommunal räddningstjänst och länsstyrelser

På uppdrag av MSB driver SMHI informationstjänsten Brandrisk Skog och Mark på smhi.se som också uppdaterats med de förbättrade brandriskprognoserna. Tjänsten riktar sig i första hand till kommunal räddningstjänst, länsstyrelser och andra aktörer med ansvar att följa och planera verksamhet kopplad till gräs- och skogsbrand. 

 – Tjänsten ger aktörerna en samlad information om brandriskprognoser och uppgifter om rådande väder, som i sin tur utgör ett viktigt beslutsunderlag för gräs- och skogsbrandsfrågor i arbetet med att förebygga och förbereda åtgärder, säger Marcus Flarup.