Fortsatt risk för vattenbrist i delar av södra Sverige

Det finns risk för vattenbrist i sydöstra delen av Sverige. Risk för vattenbrist utfärdas när grundvattennivåer och vattenflöden är ovanligt låga och förväntas fortsätta vara låga de närmaste veckorna.

Det är fortfarande mycket låga flöden i vattendrag i delar av södra Sverige. Det finns risk för vattenbrist i Vendelån (Fyrisåns största biflöde), nedre Ronnebyån, nedre Lagan från biflödet Skålån ner till biflödet Bolmån och vattendragen i Gotlands län.

Vattennivåerna i små grundvattenmagasin sjunker och det finns risk för vattenbrist i Kalmar, Jönköpings, Blekinge, Kronobergs, Gotlands, Skåne, Västmanlands, Södermanlands och Östergötlands län.

I Kalmar, Skåne och Gotlands län är det även risk för vattenbrist i de stora grundvattenmagasinen.

Meddelande om risk för vattenbrist utfärdas länsvis en gång i veckan av SMHI tillsammans med Sveriges geologiska undersökning, SGU. Du hittar meddelandena på SMHIs varningssida.

Aktuella varningar och meddelanden från SMHI.

Kartan visar att det finns risk för vattenbrist i sydöstra delen av landet.
I län som är i färg på kartan råder det risk för vattenbrist i vattendrag. En streckad ytterlinje innebär risk för vattenbrist i små grundvattenmagasin och en streckad yta innebär risk för vattenbrist i stora grundvattenmagasin. Kartan uppdaterades den 11 juli 2023. Illustration SMHI

Konsekvenser av vattenbrist

Risk för vattenbrist i vattendrag kan innebära att vattendragen torkas ut. Lite vatten i vattendrag och höga vattentemperaturer kan i sin tur påverka djurlivet och miljön. Det kan också innebära att det uppstår vattenbrist för mänskliga aktiviteter.

Risk för låga grundvattennivåer i små magasin kan för hushåll med egen brunn leda till brist på vatten, försämrad kapacitet eller förändrad vattenkvalitet. Brunnsägare bör vara observanta på nivån i brunnen och vara försiktiga med vattenkonsumtionen.

Risk för vattenbrist

För låga flöden utfärdas en risk om vattenflödet väntas vara ovanligt lågt under en period på fyra veckor framåt i tiden. Det gäller mellanstora eller stora områden, det vill säga då avrinningsområdet uppströms är större än 200 kvadratkilometer. Risk för vattenbrist kan även utfärdas i mindre områden om vattendraget har bedömts vara extra känsligt av aktuell länsstyrelse.

För låga grundvattennivåer utfärdas en risk om en betydande del av länet har nivåer som är ovanligt låga och förväntas fortsätta vara låga under de närmaste månaderna.

På sidan för varningar och meddelanden beskrivs vilka specifika vattendrag risken gäller för och om det är risk för vattenbrist i små eller stora grundvattenmagasin för respektive län.

Om risk för vattenbrist i kunskapsbanken på smhi.se.

Skillnaden mellan torka och vattenbrist

 Lär dig mer om torka och vattenrbrist i SMHIs kunskapsbank