Första tillfället med varning för översvämning enligt nya varningssystemet

I vissa områden i Sverige kan just nu de redan höga flöden i kombination med stora nederbördsmängder leda till översvämningar som påverkar till exempel vägar och byggnader. SMHI har därför utfärdat varningar för översvämningar som komplement till varningarna för höga flöden i delar av Götaland. Det är första gången SMHI publicerar översvämningsvarningar sedan konsekvensbaserade vädervarningar infördes hösten 2021.

SMHI utfärdar varningar för översvämning vid sjöar och större vattendrag om känsliga objekt som vägar och byggnader riskerar att översvämmas.

Just nu finns varningar publicerade för översvämningar i Västra Götalands och Kalmar län. Översvämningarna beror på att snön och regnet som kommit den senaste veckan har fyllt upp systemen och flödena stiger. Ytterligare nederbörd som väntas gör att flödena i vattendragen nu letar sig upp över strandkanten och orsakar översvämningar.

Aktuella varningar - varningstjänsten på smhi.se

– Varningarna gäller längs delar av Storån i Kalmar län och längs övre delarna av Viskan och Ätran i Västra Götaland, där våra modeller visar att viktiga vägar, järnväg och byggnader berörs, säger Nina Bosshard, vakthavande hydrolog vid SMHI. 

Skärmklipp från varningskartan på smhi.se kl. 11 den 13 januari 2023
Bild från varningskartan på smhi.se kl. 11 den 13 januari 2023. Observera att detta är en ögonblicksbild. SMHIs varningar uppdateras kontinuerligt.

De utfärdade översvämningsvarningarna väntas ligga kvar under helgen och i början av nästa vecka.

Varningsnivå utifrån konsekvenser

För att bedöma risken för översvämningar behövs mer underlag än vanliga hydrologiska observationer och mätningar. Därför görs dagliga modellberäkningar för både flöden och översvämningar. Genom beräkningarna får SMHIs hydrologer en bild av läget för potentiella översvämningsytor längs större vattendrag. Hydrologerna gör en analys av vilka konsekvenser den förväntade vattennivån kan ha på omgivande byggnader, vägar, järnväg och samhällsfunktioner. Varningsnivån beror på graden av bedömd påverkan och avgörs i samverkan mellan SMHI och berörd länsstyrelse. För översvämning finns orange och röd varning, röd är den allvarligaste.

Huvudvarning och delvarningar

Översvämningsvarningar ges ut på två geografiska nivåer, där en huvudvarning håller ihop samtliga delvarningar inom ett område. Delvarningar ges ut för områden som omfattar ungefär en fem kilometer lång sträcka av ett vattendrag. Dessa beskriver den förväntade påverkan längs med varje delsträcka.

Även varningar för höga flöden finns utfärdade

SMHI utfärdar även varningar för höga flöden i vattendrag. Höga flöden medför att det är mycket vatten i vattendragen som rör sig med höga strömningshastigheter, och kan innebära fara för personer som befinner sig i vattendraget.

– Översvämning uppstår ibland som en konsekvens av höga flöden, men inte alla översvämningar får en egen varning. Eftersom rena översvämningsvarningar endast utfärdas på orange och röd nivå innebär det att mindre omfattande översvämningar, till exempel på åkermark eller vid mindre vattendrag där enstaka vägar eller byggnader kan påverkas, inte alltid fångas upp av denna varningstyp, berättar Nina Bosshard.

– Översvämningar på hårdgjorda ytor i städer, som orsakas av kortvarigt och kraftigt regnfall inkluderas inte heller i varningstypen översvämning, utan är snarare en konsekvens av varningstypen ”skyfallsliknande regn”. Detsamma gäller översvämningar utmed kusten som orsakas av högt vattenstånd i havet, avslutar Nina Bosshard.