Försurning av haven

Under de senare åren har ett flertal artiklar om minskande pH-värden i världshaven publicerats. En genomgång av mätningar från svenska havsområden indikerar att situationen i haven runt Sverige är liknande.

Samtliga mätdata av pH i haven runt Sverige, tillgängliga i SMHIs databas SHARK, från 1993 fram till mitten av 2007, har analyserats för att se eventuella trender. Generellt visar analysen på en minskning av pH i de flesta havsområden.

Analysen har gjorts för sex olika områden; Skagerrak, Kattegatt, södra egentliga Östersjön, norra och centrala egentliga Östersjön, Bottenhavet samt Bottenviken.

Dessutom har en uppdelning gjorts mellan ytvatten och djupvatten. I ytlagret förekommer en mer eller mindre uttalad årscykel vilken är kopplad till algproduktionen medan förhållandena i djupvattnet är mer stabila.

I egentliga Östersjöns djupvatten där syrebrist förekommer varierar pH även på grund av mängden svavelväte i vattnet. Av denna anledning har vattnet här delats in i tre olika skikt, ytvatten, intermediärt vatten samt djupvatten.

Resultaten visar att de största förändringarna har skett i Bottenhavets yt- och djupvatten samt i Bottenvikens ytvatten och södra egentliga Östersjöns intermediära skikt och djupvatten.

Resultat

  • I Kattegatts ytvatten minskar pH med 0.06 enheter över perioden och med 0.11 enheter i djupvattnet.
  • I södra egentliga Östersjöns intermediära skikt samt i djupvattnet är trenderna av samma storlek, 0.20 enheter.
  • I centrala och norra egentliga Östersjön intermediära lager är förändringen av storleken 0.14 enheter och i djupvattnet 0.09 enheter.
  • I Bottenhavets ytvatten har vi den största förändringen, 0.44 enheter och i djupvattnet en minskning med 0.27 enheter.
  • I Bottenviken är minskningen, i ytvattnet av storleken 0.20 enheter och i djupvattnet 0.18 enheter.

Förändringar i övriga vattenmassor kan inte säkerställas statistiskt.

Resultaten baseras på, i huvudsak, månadsvisa mätningar på ett antal stationer i varje havsområde. Från samtliga mätningar i varje havsområde och djuplager, har månadsmedelvärden beräknats.

Dessutom redovisas årsmedelvärden, dock ej för Bottenhavet och Bottenviken eftersom dataunderlaget här ej är lika homogent som i övriga områden. I Skagerrak har mätningarna legat nere under en period mellan 2001 och 2007, vilket gör dataunderlaget i detta område betydligt sämre.

Trenden samt signifikansnivån har beräknats med en enkel linjär regression. Endast resultat signifikanta på 95% nivån redovisas (p<0.05). Samtliga förändringar gäller för perioden 1993 till 2007.