Konsekvenser för stadsplanering och bebyggelse

Klimatförändringar kommer att innebära konsekvenser för byggnader och för hur de planeras. Det handlar om höjda havsnivåer som skapar problem för strandnära bebyggelse och ökade risker för ras, skred och marksättningar. Man kan också befara ändrade snö- och vindlaster och mögelskador.

Klimatförändringen ger konsekvenser för byggnader i både tätorter och på landsbygden. Speciellt utsatt är bebyggelse inom områden som ofta utsätts för översvämningar. Detta gäller sjöar och vattendrag, men även kustnära områden, där man i fortsättningen också måste tänka på risken för förhöjda havsnivåer på grund av den globala uppvärmningen.

Risk för ras, skred och marksättningar

Ändrade grundvattennivåer och portrycksförhållanden är klimatberoende företeelser som påverkar risker för ras och skred. Samma sak gäller för kusterosionen och dess koppling till havets nivåförändringar.

Om grundvattennivåerna sänks i områden som får torrare förhållanden så ökar risken för marksättningar. Ändrade grundvattenförhållanden och portryck får också markkemiska konsekvenser och påverkar utlakningen av föroreningar.

Ändrade snö- och vindlaster

Bebyggelsen påverkas också mer direkt om klimatet ändras. Snö- och vindlaster kan komma att ändras liksom korttidsnederbörd, som är av betydelse för anläggningar med stora plana tak. Kraftigare vindar skulle öka dess drivning av regnet så att det tär mer på väggar och fasader.

Fukt och mögel

Man kan också komma att behöva ta hänsyn till en ökad risk för problem med fukt och mögel i ett varmare och fuktigare klimat. Varmare somrar för med sig ökat behov för avkylning som i viss mån kan hanteras med bra konstruktion av byggnaderna.