Vegetationsperiod

Den period under året då det är tillräckligt varmt och fuktigt för att växterna ska växa brukar kallas vegetationsperiod. Denna faktor har blivit viktig för att se hur klimatet förändrats.

Sverigekarta med vegetationsperiodens längd för normalperioden 1991-2020.
Vegetationsperiodens längd i genomsnittligt antal dygn med medeltemperatur över +5 °C för perioden 1991-2020. Förstora Bild

Vegetationsperioden brukar definieras som den del av året då dygnsmedeltemperaturen överstiger ett viss gränsvärde. Temperaturgränsen är beroende på växtslag, men oftast lägger man gränsen mellan +3°C och +5°C.

För användning av vegetationsperioden som klimatindikator använder SMHI gränsen +5°C, vilket med andra ord innebär att vegetationsperioden startar halvvägs in på våren och avslutas halvvägs in på hösten.

Ju längre norrut och på ju högre höjd man kommer, desto kortare tid varar vegetationsperioden. I Sverige är perioden som längst i sydvästra Skåne, nästan åtta månader, medan den för våra högst belägna fjällstationer är cirka tre månader.

I de tropiska områdena kring ekvatorn, där temperaturen är förhållandevis konstant året om, regleras växternas tillväxt huvudsakligen av nederbördsmängden, och på många platser varar vegetationsperioden året om.

Vegetationsperioden har blivit längre

För ett enskilt år med stora temperatursvängningar från dag till dag, kan det vara mycket svårt att ange en exakt tidpunkt när dygnsmedeltemperaturen varaktigt överstiger ett visst värde.

Ett medelvärde av dygnsmedeltemperaturen över 10 år ger ett betydligt jämnare temperaturförlopp, vilket vi har utnyttjat för klimatindikatorn vegetationsperiodens längd.

Klimatindikator för vegetationsperiodens längd

Sedan början av 1900-talet har vegetationsperioden som genomsnitt i Sverige ökat med nästan 30 dygn. Förändringen är större på våren än på hösten.

Stapeldiagram som visar uppmätt längd för vegetationsperioden i Sverige.
Staplarna i diagrammet visar uppmätt längd för vegetationsperioden i Sverige. Gröna staplar visar fler och orangea visar färre antal dygn för vegetationsperioden än medelvärdet för normalperioden 1961-1990. Den grå linjen visar ett glidande medelvärde beräknat över ungefär tio år. Förstora Bild
Stapeldiagram som visar uppmätt startdatum för vegetationsperioden i Sverige.
Staplarna i diagrammet visar uppmätt startdatum för vegetationsperioden i Sverige. Gröna staplar visar tidigare och orangea visar senare startdatum för vegetationsperioden än medelvärdet för normalperioden 1961-1990. Den grå linjen visar ett glidande medelvärde beräknat över ungefär tio år. Förstora Bild
Stapeldiagram som visar uppmätt slutdatum för vegetationsperioden i Sverige.
Staplarna i diagrammet visar uppmätt slutdatum för vegetationsperioden i Sverige. Gröna staplar visar senare och orangea visar tidigare slutdatum för vegetationsperioden än medelvärdet för normalperioden 1961-1990. Den grå linjen visar ett glidande medelvärde beräknat över ungefär tio år. Förstora Bild