Vegetationsperiod

Den period under året då det är tillräckligt varmt och fuktigt för att växterna ska växa brukar kallas vegetationsperiod. Denna faktor har blivit viktig för att se hur klimatet förändrats.

Normalkarta vegetationsperiodens läng genomsnittligt antal dygn med medeltemperatur över +5 °C
Vegetationsperiodens längd i genomsnittligt antal dygn med medeltemperatur över +5 °C för perioden 1961-1990. Förstora Bild

Vegetationsperioden brukar definieras som den del av året då dygnsmedeltemperaturen överstiger ett viss gränsvärde. Temperaturgränsen är beroende på växtslag, men oftast lägger man gränsen mellan +3°C och +5°C.

För användning av vegetationsperioden som klimatindikator använder SMHI gränsen +5°C, vilket med andra ord innebär att vegetationsperioden startar halvvägs in på våren och avslutas halvvägs in på hösten.

Ju längre norrut och på ju högre höjd man kommer, desto kortare tid varar vegetationsperioden. I Sverige är perioden som längst i sydvästra Skåne, kring sju månader, medan den i de nordligaste fjälltrakterna är under fyra månader.

I de tropiska områdena kring ekvatorn, där temperaturen är förhållandevis konstant året om, regleras växternas tillväxt huvudsakligen av nederbördsmängden, och på många platser varar vegetationsperioden året om.

Perioden har blivit längre

För ett enskilt år med stora temperatursvängningar från dag till dag, kan det vara mycket svårt att ange en exakt tidpunkt när dygnsmedeltemperaturen varaktigt överstiger ett visst värde.

Ett medelvärde av dygnsmedeltemperaturen över 10 år ger ett betydligt jämnare temperaturförlopp, vilket vi har utnyttjat för klimatindikatorn vegetationsperiodens längd. Den första stapeln i diagrammen visar förhållandena under 10-årsperioden 1961-1970, den andra perioden 1962-1971 och så vidare.

Klimatindikator för vegetationsperiodens längd

I norra Sverige har vegetationsperiodens längd ökat med ungefär två veckor under de senaste 40 åren. Även i södra Sverige har längden av vegetationsperioden ökat, men inte lika mycket. I södra Sverige är ökningen dessutom i huvudsak koncentrerad till de två senaste årtiondena.

Diagrammen för södra Sverige baserar sig på 20 stationer i Götaland och södra Sveland. Diagrammen för norra Sverige baserar sig på 16 stationer i norra Svealand och i Norrland.

Diagram visar att vegetationsperioden i södra Sverige har blivit längre på 2000-talet.
Löpande 10-års medelvärden av vegetationsperiodens längd i södra Sverige. Förstora Bild
Diagram visar att vegetationsperiodens längd i ökat i norra Sverige under de senaste 40 åren.
Löpande 10-års medelvärden av vegetationsperiodens längd i norra Sverige. Förstora Bild