Hantera framtida risker kopplade till klimatförändring

De risker som förknippas med att klimatet förändras kan hanteras genom att minska klimatpåverkan och genom att klimatanpassa. Bägge delar behövs.

Framtida klimatförändringar väntas föra med sig en rad följder för människor, samhällen och ekosystem. Många av riskerna är förknippade med klimatförändringar som pågår redan idag. Riskerna ökar vid ytterligare uppvärmning och då generellt mer ju kraftigare uppvärmningen blir.

Kopplingen mellan större klimatförändring och ökad risk innebär att de övergripande riskerna kan minskas om klimatförändringen hålls vid en lägre nivå. Ju mer utsläppen av växthusgaser minskas idag desto bättre kan riskerna hanteras i framtiden. De internationella överenskommelserna om utsläppsbegränsningar är viktiga redskap i sammanhanget.

Arbetet med klimatanpassning

Klimatanpassningen har ett lokalt fokus eftersom klimatförändringarna inte är desamma på olika platser. Förmågan att klimatanpassa olika samhällen skiljer sig också åt. 

För att förbättra anpassningsarbetet pekar IPCC bl.a. på behovet av nationell samordning av lokala myndigheters arbete samt vikten av att få med den privata sektorn. Som ett första steg, i arbetet med klimatanpassning, poängteras vikten av att reducera sårbarheten och exponeringen för nuvarande klimatvariationer.

För ett bra anpassningsarbete krävs beslutstöd anpassade till sammanhang och målgrupp. En bättre beredskap och kunskap om vad klimatförändringen kan medföra kan bidra till bättre planering som minskar oönskade överraskningar.

Hinder för anpassning

Hinder för anpassningsarbetet kan vara:

  • Begränsade ekonomiska och mänskliga resurser
  • Begränsade verktyg för uppföljning och övervakning av åtgärder
  • Otillräckliga observationer
  • Forskning saknas
  • Orealistiska förväntningar

Det finns också en risk för att felaktiga anpassningsåtgärder utförs. Det kan exempelvis vara en följd av att för stor vikt läggs på kortsiktiga effekter. Konsekvensen kan då bli att de insatta åtgärderna skapar behov av ytterligare skyddsåtgärder i framtiden.

Robusta system

Världen hotas av flera stressfaktorer varav klimatförändring är en. Robustheten i samhällets system, för att klara av klimatförändringar, kan stärkas. Ibland används begreppet resiliens för att beskriva ett systems långsiktiga förmåga att klara av förändring och vidareutvecklas.

Hur stor klimatförändringen blir och hur snabbt det sker är viktiga faktorer för att utveckla anpassningsstrategier. Ett långsammare förlopp ger större förutsättningar till anpassning. Fördröjs de utsläppsbegränsande åtgärderna kan alternativen reduceras för klimatresilienta utvecklingsvägar i framtiden.