2007 - Beskedlig vårflod utom i nordöstra Norrland

Större delen av Sverige hade en ganska beskedlig vårflod år 2007. I nordöstra Norrland blev dock vårfloden stor på grund av att det föll rikligt med regn i samband med snösmältningen.

Vattenmagasinet i snötäcket var i slutet av vintern över det normala i norra Norrlands inland samt i fjälltrakterna från Jämtland och norrut. Övriga delar av Sverige har haft förhållandevis lite med snö. Snösmältningen har på de flesta håll skett i flera omgångar vilket gjort att vårflodsförloppet blivit utdraget.

Vårfloden i södra Sveriges vattendrag upp till och med mellersta delarna av Värmland, Dalarna och Hälsingland skedde till stor del under mars månad. Kulmen inträffade i regel i mitten av mars, men längst i söder i början av mars. Vattendragen i norra Småland samt en del vattendrag med stor sjöandel hade normal eller något högre än normal vårflodsnivå medan övriga vattendrag i regel kulminerade på en låg vårflodsnivå.

I nordligaste Svealand och större delen av södra Norrland utom fjälltrakterna samt för kustvattendragen upp till södra Norrbotten började vårfloden komma igång i mitten till slutet av mars. Den kulminerade i dessa skogslandsvattendrag från mitten till slutet av april på i regel låg nivå liksom i vattendragen från Dalafjällen och från östliga lågfjällsområden i södra Norrland. För vattendragen i södra Norrlands fjälltrakter och norra Norrlands inland startade vårfloden i allmänhet under andra hälften av april och kulminerade i mitten till slutet av maj. Förutom i vattendragen från nordöstra Lappland kulminerade vårfloden på en låg till normal nivå. Kombinationen stor snötillgång och rikligt med regn under snösmältningen fick till följd att de vattendrag som avvattnar nordöstra Lappland fick en stor vårflod. Detta berörde Torneälven och Kalixälven med biflöden. Nedre Muonioälven och Torneälven nedströms Muonioälvens inflöde kulminerade omkring den 25 maj på flödesnivåer i intervallet 20-25 års återkomsttid*. Torneälven vid Pajala och nedre Kalixälven hade flöden av ca 5 års återkomsttid.

Vårfloden i vattendragen från högfjällsområden i Jämtland och Lappland kulminerade under juni månad på en låg nivå.


*Återkomsttid för ett flöde är den tidsperiod inom vilken ett lika stort eller större flöde i genomsnitt inträffar en gång.


Martin Häggström

langhalsen_2007
Normal vårflod i Nyköpingsån nära utloppet av Långhalsen den 15 mars 2007