2006 - Översvämningar och jordskred i västra Götaland

En blöt höst och förvinter gav i december upphov till översvämningar och jordskred i västra Götaland. Värst drabbades Göteborgsområdet där extremt höga flöden inträffade i en del vattendrag i mitten av månaden.

Vid inledningen av december var de naturliga vattenmagasinen i mark och sjöar välfyllda i större delen av Sverige på grund av riklig nederbörd under oktober och november.

Riklig nederbörd

Under första hälften av december föll sedan stora mängder regn i västra Götaland, allra mest i trakten av Göteborg. Vid klimatstationen Mollsjönäs nordost om Göteborg föll under de första femton dagarna i december 311 mm nederbörd. Den rikliga nederbörden orsakade kraftigt stigande flöden i vattendragen, vilka i allmänhet kulminerade under perioden 13-18 december. I vattendragens mynningsområden förvärrades översvämningarna av högt vattenstånd i havet. 

Det blöta vädret  fortsatte in på det nya året fram till ungefär den 21 januari 2007. Vattenflödet i västra och södra Götalands vattendrag steg igen och de högsta vattenföringsvärdena inträffade i regel omkring den 13 eller omkring den 22 januari.

Extrema vattenflöden

De mest extrema flödena inträffade i små och medelstora vattendrag med stor sjöandel i Göteborgsområdet. Vid vattenföringsstationen Stensjön i Rolfsån uppmättes ett flöde med drygt 50 års återkomsttid*. Ungefär lika extrema verkar flödena ha varit i Mölndalsån och Kungsbackaån, men där saknas vattenföringsstationer. Nedre Säveån saknar också fullständiga mätningar, men bedöms ha haft ett flöde med en återkomsttid på mellan 25 och 50 år. Mycket höga flöden med återkomsttider på mellan 10 och 50 år hade många vattendrag i ett område som sträckte sig från södra Halland till sydvästra Värmland. Exempelvis hade nedanstående vattenföringsstationer följande ungefärliga återkomsttider på flödena: Åsbro i nedre Viskan 35 år, Pepparforsen i Högvadsån 25 år, Ätrafors kraftverk i Ätran 25 år, Nissaströms kraftverk i Nissan 15 år, Ängabäcks kraftverk i Lagan 12 år. Norr om Göteborgsområdet var det främst Byälven nedströms Glafsfjorden, Upperudsälven och Enningdalsälven som hade mycket höga flöden med drygt 10 års återkomsttid. Återkomsttiden för flödet under januari i vattendragen i Skåne och på sydsidan av Sydsvenska höglandet var i allmänhet mellan 2 och 10 år. 

Stora översvämningar

De höga flödena gjorde att vattendragen steg över sina bräddar och vatten strömmade in i många fastigheter och orsakade stora skador. I det värst drabbade Göteborgsområdet fick kommunerna Härryda, Mölndal, Lerum, Partille och Göteborg omfattande översvämningar från Mölndalsån och Säveån. Så strömmade exempelvis vatten genom Mölnlycke fabriker som är ombyggt till kontorshotell. Andra orter som drabbades svårt var exempelvis Kungsbacka, som översvämmades av Kungsbackaån, Horred av Viskan, Svenljunga och Falkenberg av Ätran och Getinge av Suseån. I flera orter gjordes invallningar som skydd mot vattenmassorna. Bland annat gjordes detta i Arvika, där man hade i färskt minne det extrema vattenståndet i Glafsfjorden hösten 2000. Även slussen i Säffle öppnades för att lindra översvämningarna vid Byälven.

Jordskred

De höga flödena orsakade också att många vägar fick stängas av på grund av översvämningar och jordskred. Även järnvägen drabbades på flera platser och tågtrafiken på Västkustbanan söderut från Göteborg fick stoppas under flera dygn. Som en följd av de extremt blöta förhållandena inträffade ett allvarligt jordskred vid Småröd söder om Munkedal den 20 december. Skredet drog med sig väg E6 på en cirka 500 meter lång sträcka och skadade järnvägen. Flera bilar drogs med i skredet, dock utan allvarliga personskador. Skredet kommer att få till följd långvariga problem med vägtrafiken på E6 och järnvägstrafiken på Bohusbanan.


*Återkomsttid för ett flöde är den tidsperiod inom vilken ett lika stort eller större flöde i genomsnitt inträffar en gång.

2006_04_200
Ögonblicksbild från Mölndal den 13 december 2006. Foto: Nils Sjödin