2002 - Extrema vattenflöden i södra Götaland

Från den 16 januari till den 13 februari 2002 föll det rikligt med regn i sydvästra Sverige, på en del håll mer än 4 gånger det normala för årstiden. Detta i kombination med viss snösmältning förorsakade kraftigt stigande flöden i många vattendrag med översvämningar som följd.

Främst drabbades vattendragen i södra och västra Götaland, men höga flödesnivåer inträffade även i övriga delar av Götaland och i södra Svealand. Då den nederbördsrika perioden var långvarig inträffade de mest extrema flödena i de långsamt reagerande vattendragen, vilka främst är de som har stor sjöandel.

Första varningen för höga flöden i sydvästra Götaland utfärdade SMHI den 21 januari, men efter hand måste både varningsområde och varningsnivå* utökas. Från ungefär den 24 januari nådde flödena höga nivåer i de större vattendragen på västsidan av Sydsvenska höglandet och vid månadsskiftet mycket höga nivåer. I delar av Ätran och Nissan steg flödena till extremt höga nivåer den 3 - 4 februari.

Helge å och Hammarsjön

Stor uppmärksamhet rönte den dramatiska situationen vid Helge å som tillsammans med Hammarsjön hotade översvämma stora områden av Kristianstad. Eftersom enorma skador kan uppstå om dammen mot Hammarsjön brister satte kommunen igång omfattande, delvis planerade, vallbyggen inklusive stora förstärkningsarbeten på Hammarsjövallen.

I Torsebro uppströms Kristianstad kulminerade flödet enligt Sydkraft den 5 februari med dygnsmedelvärdet 218 m³/s, vilket motsvarar en återkomsttid* på cirka 20 år. Högsta uppmätta flödet i mätserien sedan starten 1908 är 252 m³/s, vilket inträffade i december 1980.

Vattenståndet i centrala Kristianstad blev dock nu 11 cm högre än 1980. Innan utloppet av Hammarsjön muddrades på 1940-talet förekom några tillfällen med något högre vattenstånd än i år.

Finjasjön

Även vid Finjasjön vid Hässleholm var det besvärligt. Av ett femtiotal översvämningsdrabbade bostadshus var man tvungen att evakuera 22, trots att en hel del invallningar gjordes.

Enligt Hässleholms kommuns mätningar kulminerade vattenståndet under natten till den 14 februari på den högsta nivån sedan Finjasjön sänktes i slutet av 1800-talet. Att nivån i Finjasjön blev så extrem beror på att nivådifferenserna i utloppet är små så att dämning sker nedifrån.

Hur extremt?

Återkomsttiden för de höga nivåerna i Hammarsjön och Finjasjön uppskattas överslagsmässigt till 50 år. Samma återkomsttid beräknas även flödena ha haft i delar av Ätran och Nissan.

Flödena kan dock inte betecknas som exceptionella utan betydligt högre nivåer kan inträffa. 2002 års flödessituation liknade den som gav översvämningar i bland annat Arvika under senhösten 2000, även den orsakad av en lång period med rikligt med regn. Det flödet var dock generellt sett mer exceptionellt än det aktuella flödet.

Diagram vattenföring, vattenstånd och nederbörd under början av 2002
Vattenföring vid Torsebro, vattenstånd i Kristianstad och nederbörd i Markaryd, januari-februari 2002

*Fram till februari 2021 definierades flöden i SMHIs varningar med återkomsttid 2 - 10 år som höga, 10 - 50 år som mycket höga och 50 år eller större som extremt höga. Med återkomsttid menas den tidsperiod under vilket ett flöde i genomsnitt inträffar eller överskrids en gång.