1989 - Sommarflöden i Luleälven

Vårflodstillrinningen i övre Luleälven var i år ovanligt riklig på grund av det stora snötäcket under vintern. Fram till mitten av juli hade huvuddelen av snötäcket smält av och regleringsmagasinen blivit välfyllda. Det fanns dock fortfarande en del kvar i de högt belägna delarna av avrinningsområdet. Varmare väder från juli månads mitt i förening med nederbörd kring månadsskiftet juli/augusti medförde åter ökande tillrinningar till de nu fulla regleringsmagasinen. Vattenfall tvingades därför spilla stora vattenmängder. Spilltappningar från till exempel Suorvamagasinet inleddes den 27 juli och några dagar senare varnade Vattenfall via massmedia om väntade höga vattenföringar.

Vid Boden ökade vattenföringen till omkring 1600 m³/s den 8 augusti viket är den högsta som förekommit sedan 1952. Preliminära bedömningar visar att den tillrinningsvolym, som så att säga fick bägaren att rinna över, till cirka 1/3 härrörde från regnet vid månadsskiftet och till 2/3 från kvarvarande smältande snö. En hel del skador har rapporterats främst på fritidshus, bryggor och odlad mark, men även erosion på kanalslänter i anslutning till kraftanläggningar förekom.

Sedan de omfattande regleringarna av älven genomfördes, har några så höga flöden som årets inte förekommit. Några rekord var det dock inte frågan om. Högsta noterade vattenföring i älven på 1900-talet är faktiskt cirka 1000 m³/s högre än vad som nu blev fallet.

Bo Holst, hydrolog
(Källa Väder och Vatten, augusti 1989)