1904 - Extremt vattenstånd i Mälaren

I maj 1904 nåddes extremt höga vattennivåer i Mälaren. Det ledde till stora översvämningar bland annat i Stockholm.

Stor tillrinning från regn och snösmältning fick vattennivån i Mälaren att stiga och det blev stora översvämningar runt sjön. Från Stockholm rapporteras att flera kvarter stod under vatten. Bygget av vad som senare kom att heta Högalids vårdhem fick avbrytas på grund av att upplagen med material var omgärdat av vatten. Trakterna kring Årstaviken och Liljeholmen var också översvämmade. Bostäder, näringsliv och industriområden drabbades av översvämningarna.

Högre nivåer före regleringen

Som högst var vattennivån drygt 2 meter över havet i höjdsystemet RH2000. Det är ungefär 0,6 m högre än vattennivån i december 2000, som är den högsta vattennivån på senare år. Det är dock svårt att jämföra dessa tillfällen eftersom de höga nivåerna 1904 inträffade innan Mälarens stora reglering 1943. Regleringen medförde att mer vatten kunde tappas från Mälaren vid högvatten och de högsta nivåerna kunde därmed undvikas. Högre vattennivå i Mälaren har uppmätts vid några tillfällen; 1953, 1860 och 1924. Vattennivån var även hög 1780, 1788, 1818 och 1851.

Diagram som visar den högsta vattennivå i Mälaren varje år
Högsta vattennivå i Mälaren varje år mellan år 1852 och 2023, RH2000. Förstora Bild

Varför blev nivåerna höga?

Orsaken till de höga nivåerna var en kombination av regn och snösmältning. Vintern var ovanligt nederbördsrik i Mälarens avrinningsområde och ett stort snötäcke förekom i delar av området. Från Käfesta (Kävesta) i Örebro rapporteras att snön låg meterdjup i skogen i slutet av februari. Stora mängder snö rapporterades också från Jäxbo i Västmanland och Nora i Närke. Snöns smälte allmänt i början av april och tillrinningen till Mälaren ökade.

Maj månad blev ovanligt nederbördsrik, till exempel föll 97 mm i Örebro mellan 1 och 15 maj. Den mesta nederbörden föll då som regn, men ett lågtryck gav den 7–8 maj rikligt med snö över Mälarens avrinningsområde. Denna snö smälte dock snabbt och den tillsammans med regn medförde att tillrinningen till Mälaren ökade ytterligare. Från Jäxbo rapporteras att Hedströmmen, som är ett av vattendragen som rinner till Mälaren, steg till det högsta vattenståndet som någonsin iakttagits vid denna tid.

Vid denna tid fanns flödesmätningar vid två tillflöden till Mälaren, Eskilstunaån och Fyrisån. Ingen av de åarna hade extrema vattenflöden, men de hade vattenflöden som var höga under en lång tid, vilket medförde en stor samlad tillrinning till Mälaren. Det gjorde att vattennivån i Mälaren sakta ökade när mer vatten rann till sjön än vad som rann ut från sjön.

Källor:

Månadsöversikt över väderleken i Sverige 1904, Meteorologiska centralanstalten.

Stockholmsliv: Stockholm som blötast 1904. DN 2000-11-29.