1900 - Översvämning i Fyrisån

År 1900 inträffade en av de verkligt stora vårflödena under detta århundrade. Fig. 1 visar situationen vid Skolgatan den 18 april år 1900. Stora delar av den dåtida bebyggelsen norr om Kvarnfallet översvämmades. En av anledningarna att översvämningen blev så kännbar inom denna del av staden, var de låga åslänterna. När vattnet steg i ån hände det lätt att det breddade över. Alltjämt är åslänterna låga där och ett rejält högvattenflöde skulle kunna orsaka kännbara översvämningar.
 

Bilderna visar översvämning vid Skolgatan.
Bilderna visar översvämning vid Skolgatan.
Fig. 1. I april år 1900 var det en riklig vårflod i Fyrisån, den orsakade översvämningar bl. a. i Uppsala. Bilderna visar översvämning vid Skolgatan.

 
Maud Wallsten, Fyrisåns vattenförbund Uppsala
(Källa: Fyrisån 1992, Rapport om vattenkvalitet och närsalttransporter)