Hydrografiska data

Information om till exempel avrinningsområden, sjöar, vattendrag och havsområden kallas hydrografi. En hel del hydrografisk data finns att hämta på SMHIs webbplats.

Var det finns vatten och hur det rinner är viktig kunskap. Det är själva basen ibland annat för vattenförvaltning, planering av vattenkraft, miljöarbete, dricksvattenproduktion, fiskefrågor, översvämningskartering med mera.

På SMHI finns olika typer av hydrografisk information som tillgängliggörs via SVAR produkter. SVAR bygger på Lantmäteriets Hydrografi i nätverk och tillhandahåller underlag till vattenförvaltningen, hydrologiska och oceanografiska modeller och till forskning.

Inom SVAR finns bland annat:

  • Avrinningsområden med olika indelningar, från delavrinningsmråden, som är de minsta enheterna, till huvudavrinningsområden som beskriver de stora vattendragens upptagsområden.
  • Vattenförekomster, de sjöar vattendrag och kustvatten som Sverige rapporterar in miljöstatus till EU för. Dessa bygger på lantmäteriets hydrografiprodukter i skala 1: 10 000.

Exempel på hydrografisk data

Bild över avrinningsområde
Emåns avrinningsområde med dess sjöar och vattendrag visas överst. Under visas ett utsnitt beskrivna. Till vänster beskrivs Emåns hydrografi med SVAR och till höger med Hydrografi i Nätverk. Det blir tydligt att upplösningen, graden av detaljering gör skillnad. Förstora Bild

Beskrivningen av sjöar och vattendrag utvecklas över tid

Den första beskrivningen av landets större vattendrag gjordes 1985 med Svenskt VattenArkiv, SVAR. Syftet var att knyta samman alla vattendrag i ett avrinningsområde. SVAR har uppdaterats över tid och skapat grunden i till exempel indelningen i den hydrologiska modellen, HYPE och även varit viktig i arbetet kring vattenförvaltning. 

I ett samarbetsprojekt mellan Lantmäteriet och SMHI som kallades Hydrografi i nätverk, har beskrivningen av sjöar och vattendrag förfinats. Skala 1:10 000 används. Beskrivningen är betydligt bättre än den var i SVAR, men fortfarande, naturligtvis inte samma sak som verkligheten.

Mer om Hydrografi i Nätverk på Lantmäteriets hemsida.