Hydrografiska data

Information om till exempel avrinningsområden, sjöar, vattendrag och havsområden kallas hydrografi. En hel del hydrografisk data finns att hämta på SMHIs webbplats.

Var det finns vatten och hur det rinner är viktig kunskap. Det är själva basen ibland annat vattenförvaltning, planering av vattenkraft, miljöarbete, dricksvattenproduktion, fiskefrågor, översvämningskartering med mera.

På SMHI finns det idag två olika underlag som har hydrografisk information:

  • SVAR, Svenskt vattenarkiv. Här finns komplett hydrografisk data i en något grövre upplösning, i 1:100 000.
  • Hydrografi i Nätverk. SMHI och Lantmäteriet gemensamt tagit fram ”Hydrografi i Nätverk”. Här beskrivs vattendrag och sjöar i finare upplösning, i skala 1:10 000.

Exempel på hydrografisk data

Bild över avrinningsområde
Emåns avrinningsområde med dess sjöar och vattendrag visas överst. Under visas ett utsnitt beskrivna. Till vänster beskrivs Emåns hydrografi med SVAR och till höger med Hydrografi i Nätverk. Det blir tydligt att upplösningen, graden av detaljering gör skillnad. Förstora Bild

Beskrivningen av sjöar och vattendrag utvecklas över tid

Den första beskrivningen av landets större vattendrag gjordes 1985 med Svenskt VattenArkiv, SVAR. Syftet var att knyta samman alla vattendrag i ett avrinningsområde. SVAR har uppdaterats över tid och skapat grunden i till exempel indelningen i den hydrologiska modellen, HYPE och även varit viktig i arbetet kring vattenförvaltning. 

I ett samarbetsprojekt mellan Lantmäteriet och SMHI som kallades Hydrografi i nätverk, har beskrivningen av sjöar och vattendrag förfinats. Skala 1:10 000 används. Beskrivningen är betydligt bättre än den var i SVAR, men fortfarande, naturligtvis inte samma sak som verkligheten.

Mer om Hydrografi i Nätverk på Lantmäteriets hemsida.