1938 - Spölandskatastrofen i Umeälven

År 1938 drabbade stora översvämningar området kring Ume- och Vindelälven i Västerbotten. Följande finns att läsa om tillfället i SMHAs årsbok från den tiden.

Vattentillgång

Vattentillgången var god i norra och mycket god i mellersta Norrland, eljest som regel mindre god.

Vattenstånd

Medelvattenstånden voro genomgående högre än normalt i norra och mellersta Norrland, i allmänhet lägre än normalt i övriga delar av landet. Högre medeltal än det högsta förut kända för månaden förekom i Torneträsk, Kalix-, Lule- och Umeälv, Strömsvattnet och Indalsälven, lägre än det lägsta förut kända i Dyltaån och Bolmen.

Maximivattenstånden förhöllo sig i stort sett som medelvattenstånden. För månaden och hela året exceptionellt höga tal antecknades i Umeälv, Strömsvattnet och Indalsälven.

Minimivattenstånden vore högre än normalt i mellersta Norrland, omväxlande högre och lägre än normalt i norra Norrland, eljest genomgående lägre än normalt. För månaden exceptionellt låga värden noterades i Bolmen och Mjörn.

Vattenståndsväxlingar

Vårfloden i de norrländska fjällälvarna fortfor och kulminerade sota regel något före månadens mitt, varpå följde fallande vattenstånd. Vissa fjälltrakter karakteriserades i år av ovanligt riklig snöförekomst.

En stark avsmältning av dessa snömassor ägde i mellersta Norrland rum vid månadens början i samband med relativt hög värme och nederbörd. Härigenom blev flödet exceptionellt kraftigt utpräglat i några mellannorrländska fjällälvar såsom Umeälven, Faxälven och Indalsälven, varest vattenstånden stego till värden högre än de högsta förut kända.

I förstnämnda vattendrags nedre flacka område inträffade i samband härmed svåra översvämningar. I de norrländska skogsälvarna, ävensom i Klarälven och Dalälven vore vattenstånden i stort sett i fallande. I övriga vattendrag förekommo endast obetydliga förändringar.

(Källa: SMHA, Årsbok, 1938)

Spöland 1938, fotografi ur Västerbottens museums arkiv
Spöland 1938, fotografi ur Västerbottens museums arkiv
Spöland 1938, fotografi ur Västerbottens museums arkiv
Spöland 1938, fotografi ur Västerbottens museums arkiv
Spöland 1938, fotografi ur Västerbottens museums
Spöland 1938, fotografi ur Västerbottens museums arkiv