April 2011 - Isen fortsätter att retirera

Det blev allt mindre is i havet under april. I slutet av månaden var det i huvudsak öppet vatten på den svenska sidan av Bottniska viken förutom längst i norr.

Minskningen av istäcket som inleddes i mars fortsatte sakta men säkert under april. Den skarpa gränsen mellan isen i nordost och öppet vatten i sydväst som delat Bottenhavet i två lika hälfter drog sig långsamt österut för att vid slutet av månaden lämna ett smalt band av sammanhängande is längs den finska kusten. Vårvädret i slutet av månaden tärde också hårt på de svenska kustisarna som försvann helt under sista veckan av april.

Utvecklingen i Bottenviken följde ett liknande mönster. Den smala råken i Skelleftebukten vidgades under den första aprilveckan till fastiskanten utanför Jakobstad, men en hel del flak låg kvar i råken. Vid slutet av månaden var den svenska sidan av Bottenviken isfri upp till Piteå, men i norr och öster finns ännu grov is med vallar som kan väntas ligga kvar långt in i maj.

Den för sjöfarten så besvärliga passagen genom Norra Kvarken öppnades i en smal råk kring den 10, men ännu vid slutet av månaden fanns gott om isflak kvar i farleden.

Mälaren och Vänern, som var helt istäckta i början av april, var isfria två respektive tre veckor in i månaden.

Ytvattnet började värmas med vårsolens återkomst. Gränsen för 1 plusgrad, som den 1 gick strax norr om Gotland, försköts norrut så att den mot slutet av april löpte strax utanför iskanten i Bottenhavet. Även i den isfria delen av Bottenviken var det då mer än 1 grad i ytvattnet, och i södra Östersjön 6-7 grader.

Ytvattentemperatur i kustvatten april 2011

Karta över isutbredning och ytvattentemperatur i havet 15 april 2011
Is och ytvattentemperatur i havet 15 april. Förstora Bild
Karta över isutbredning och ytvattentemperatur i havet 30 april 2011
Is och ytvattentemperatur i havet 30 april. Förstora Bild

Små vattenståndsvariationer

April bjöd på små variationer i vattenståndet. Månaden inleddes med observationer kring medelnivån på alla våra stationer. Under den första veckan dominerades västkusten av vindar från väst. Den 7-8 april passerade ett lågtryck över mellersta Sverige och bakom detta vred vinden åt nordväst. Detta ledde till att månadens högsta vattenstånd inträffade i Viken med 71 cm över medelvattenstånd den 8. I samband med detta registrerades även månadens lägsta notering -55 cm i Skanör. Under andra halvan av månaden stabiliserades vädret och ett högtryck växte in över Sverige med sjunkande vattenstånd som följd. I Bottenviken noterades de lägsta nivåerna på månadens sista dag då Ratan hade -36 cm.

Vattenstånd vid 7 mätstationer i april 2011

Måttliga våghöjder

April månad dominerades av små vågor. Den högsta signifikanta våghöjden* 3.4 m mättes upp vid Väderöarna den 8 april då ett lågtryck passerade mellersta Sverige. Den 12 blåste det upp igen på västkusten och våghöjden steg snabbt från 0.7 till 2.3 m.
 
Under mitten av månaden växte ett högtryck in över landet och efter den 18 höll sig våghöjden under 1 m. Den högsta signifikanta våghöjden i Södra Östersjön var 3.2 m och mättes upp den 7. På förmiddagen den 16 slet sig bojen, förmodligen påseglad av ett fartyg och drev iväg. Med hjälp av kustbevakningen kunde dock bojen plockas upp efter några dagar.

*Signifikant våghöjd är medelhöjden för tredjedelen högsta vågor under tidsintervall som i dessa mätserier är 10-20 minuter. Avbrott i mätserierna förekommer.