September 2022 - Fortsatt mycket låga flöden i söder

Under september fylldes markvattenhalten på i södra Sverige, vattenföringen påverkades inte så mycket av nederbörden utan var fortsatt mycket låg i Götaland.

Vattenföring

Månaden började med låga flöden i söder och normala till något över det normala i de norra delarna. I början av månaden var det mest torrt högtrycksväder vilket medförde fortsatt sjunkande flöden i nästan hela Sverige. Efter drygt en vecka blev vädret ostadigare, ett väder som höll i sig resten av månaden. Det gav något stigande flöden men i stora delar av Götaland var det fortsatt mycket låga flöden. Även i Svealand och längs Norrlandskusten var flödena under det normala. I övriga Norrland var flödena nära det normala eller något över det normala.

I Luleälven var flödena över de normala under hela månaden på grund av mycket nederbörd och höga flöden i augusti.

Diagram över flödet vid SMHIs mätstation Getebro i Alsterån
Diagrammet visar flöde i kubikmeter per sekund vid SMHIs mätstation Getebro i Alsterån. Där var vattenflödet i mitten av september bara cirka 50 liter per sekund jämfört mot medellåg vattenföring (MLQ) som är runt 1000 liter per sekund, dvs 1 kubikmeter per sekund. Svart linje illustrerar vattenflödena 2022 och de blåa linjerna tidigare års flöden perioden 1920-2021. Förstora Bild
Vattendragen vid SMHIs mätstation Getebro i Alsterån
Vattendraget vid SMHIs mätstation Getebro i Alsterån, Småland den 27 september 2022. Foto Lena Andersson Förstora Bild

Vattenföring vid 20 mätstationer september 2022 (494 kB, pdf)

Vattenstånd i sjöar

Vattenstånden i Vänern och Vättern fortsatte att sjunka under september. I Vänern var vattennivån ungefär 45 cm lägre än normalt för årstiden och i Vättern ungefär 25 cm lägre än normalt. Det medförde bland annat att fraktfartygen i Vänern inte kunde gå med full last.

Storsjöns och Siljans vattenstånd var något under det normala. Vattenstånden i Mälaren och Hjälmaren var nära de normala.

Detaljerad bild över vattenståndet i sjöar september 2022 (5 kB, pdf)

Markvatten

Månaden inleddes med låga markvattenhalter i Götaland och längs fjällkedjan. I övriga landet var markvattenhalten nära normal. I mitten på månaden var det fortfarande lågt i södra Götaland men i övriga landet var markvattenhalterna nära de normala förutom längst i norr och i södra Norrland där de var mycket över de normala.

I slutet av månaden hade markvattenhalterna ökat till nära de normala i Götaland och stora delar av Svealand. Vid Svealands ostkust var markvattenhalterna mycket över de normala.

I Norrland var markvattenhalten nära den normala eller över den normala förutom längs med ostkusten där markvattenhalterna var mycket över de normala.

Snö

Endast i höglänta delar i nordvästra Norrland hade snön börjat lägga sig.

Kartan visar beräknad markvattenhalt 15 september 2022
Kartan visar beräknad markvattenhalt 15 september 2022 jämfört med medelvärdet för samma dag för perioden 1981-2020. Förstora Bild
Karta över snötäckets beräknade vattenvärde 15 september 2022.
Karta över snötäckets beräknade vattenvärde 15 september 2022. Förstora Bild

Grundvattennivå

Små grundvattenmagasin

I de små grundvattenmagasinen var nivåerna under eller mycket under de normala för årstiden i stora delar av Götaland, Svealand och Gävleborgs län. I övriga delar av Norrland var grundvattennivåerna närmare de normala för årstiden.

Stora grundvattenmagasin

I de stora grundvattenmagasinen var nivåerna under de normala för årstiden i Svealand och stora delar av Götaland. I delar av nordöstra och centrala Götaland och i delar av östra Svealand var nivåerna mycket under de normala. Nivåerna var normala eller över de normala i Norrland.

Källa: Texten och bilden för grundvattennivå kommer från SGU.

Karta över grundvattensituationen i små magasin, 27 september 2022 enligt SGU.
Karta över grundvattensituationen i små magasin, 27 september 2022 enligt SGU. Förstora Bild