September 2020 - Låga och höga vattenflöden

Vattenflödena var under september låga i södra och östra Götaland samt i östra Svealand. Samtidigt föll mer nederbörd än normalt över fjällen, vilket bidrog till höga flöden i västra delarna av Norrland. Vattennivån i Hjälmaren var mycket låg under hela månaden.

Vattenföring

Vattenflödena var under september lägre än normalt för årstiden i stora delar av Götaland, Svealand och södra Norrland. Speciellt låga var flödena i södra och östra Götaland samt i östra Svealand. I större delen av Norrland var vattenflödena inledningsvis under de normala, i mitten av månaden var de nära de normala och i slutet av september var vattenflödena över, eller mycket över de normala, speciellt i de västra delarna av Norrland.

De höga flödena hade sitt ursprung i fjällen där det på många håll föll mer nederbörd än normalt, mycket på grund av de många lågtrycken som passerade norr om Skandinavien och förde med sig skurar västerifrån. En månad med relativt lite nederbörd över Östersjölandskapen har medfört att vattennivåerna har sjunkit där.

Vattenföring vid 20 mätstationer september 2020 (429 kB, pdf)

Vattenstånd i sjöar

Vattennivån i Hjälmaren var låg redan i inledningen av månaden och sjönk sedan ytterligare. I slutet av september var nivån 21,46 meter över havet, vilket är ca 0,26 m under medelnivån för september. 21,46 meter över havet är, sedan den nuvarande vattendomen fastslogs 1988, en ny lägsta vattennivå i Hjälmaren för september månad. 21,46 är endast 3 cm högre än den lägsta uppmätta vattennivån oavsett månad sedan 1988. Den allra lägsta nivån som uppmätts i Hjälmaren var 21,15 i oktober 1976.

Även i de andra stora sjöarna sjönk vattennivån under september. I Vänern, Mälaren och Vättern sjönk vattennivån någon dm och i Siljan ca 2 dm. Dessa sjöars nivåer var i slutet av månaden något under medelnivån för september. Vattennivån i Storsjön sjönk något och var i slutet av månaden nära medelnivån för september.

Detaljerad bild över vattenståndet i sjöar september 2020 (83 kB, pdf)

Markvatten

I början av september var markvattenhalten på de flesta håll under den normala. Även i mitten av månaden var markvattenhalten under den normala i stora delar av landet.

Speciellt låg var den i södra och östra Götaland samt i Svealand. Endast i delar av fjällkedjan var markvattenhalten över den normala. Även i slutet av månaden var markvattenhalten på de flesta håll under den normala.

Snö

I mitten av september fanns det ännu inget sammanhängande snötäcke att rapportera om.

Karta över snötäckets beräknade vattenvärde 15 september 2020.
Karta över snötäckets beräknade vattenvärde 15 september 2020. Förstora Bild
Kartan visar beräknad markvattenhalt 15 septe 2020 jämfört med medelvärdet för samma dag sedan 1981.
Kartan visar beräknad markvattenhalt 15 september 2020 jämfört med medelvärdet för samma dag sedan 1981. Förstora Bild

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grundvattennivå

Nivåerna i de små magasinen sjunker något mer än normalt i Götalands östra delar och i Svealand vilket innebär att situationen i de små magasinen försämras. I de stora magasinen sjunker nivåerna som förväntat vid den här tiden på året.

Små grundvattenmagasin

Karta över grundvattennivåer i små magasin 15 september 2020 enligt SGU
Karta över grundvattennivåer i små magasin, 15 september 2020 enligt SGU. Förstora Bild

Nivåerna i de små grundvattenmagasinen var under eller mycket under de normala för årstiden i stora delar av Götaland, i Svealand och södra Norrland. I norra Norrland var nivåerna över eller mycket över de normala för årstiden. Övriga delar av Sverige hade normala nivåer för årstiden.

Nivåerna sjunker något mer än normalt i Götalands östra delar och i Svealand. Sjunkande grundvattennivåer är förväntat även under den senare delen av sommaren eftersom det mesta av nederbörden brukar avdunsta eller tas upp av växterna. Möjligheterna till betydande grundvattenbildning är därför små. Enskilda brunnsägare i områden med låga nivåer, särskilt de i områden som ofta får vattenbrist, bör hålla sig informerade om utvecklingen och vara uppmärksamma på sin vattentillgång.

För att få en normal grundvattensituation i de små magasinen behövs betydligt mer nederbörd än normalt i södra och östra Götaland, i Svealand samt i södra Norrland.

Stora grundvattenmagasin

I de stora magasinen var nivåerna under eller mycket under de normala i södra Götaland, östra Götaland och Svealand samt mellersta Norrland. I västra Götaland, sydvästra Svealand samt i nordvästra och nordöstra Norrland var nivåerna däremot över eller mycket över de normala för årstiden. I resterande delar av Sverige var nivåerna nära de normala. I de områden där nivåerna är under eller mycket under de normala, eller där vattenbrist ofta förekommer, bör vattenproducenterna vara extra observanta och följa utvecklingen.

I områden där grundvattennivåerna är under de normala behövs betydligt mer nederbörd än normalt under flera månader för att få en normal grundvattensituation i de stora magasinen.