Mars 2023 - Stigande flöden i vattendrag i södra Sverige

Riklig nederbörd över delar av Götaland och Sveland gjorde att vattenflödena i de stora vattendragen ökade under månaden. Även de mindre vattendragen hade periodvis höga flöden.

Vattenföring

I inledningen av månaden var vattenflödena ungefär normala i hela landet. I norra Sverige var vattenflödena fortsatt normala under hela månaden. I södra Sverige ändrades flödena mer. Snösmältning i kombination med regn 13–14 mars gjorde att flödena steg. I små vattendrag sjönk flödena igen medan de fortsatte stiga i de större vattendragen. Rikligt med nederbörd medförde att flödena ökade igen 24–25 mars.

I delar av Götaland och Svealand föll rekordmycket nederbörd för mars månad. Den rikliga nederbörden medförde att vattenflödena steg, men de nådde inga riktigt höga nivåer. Det beror på att marken kunde ta emot en del av nederbörden, att regn och snösmältning var utspridd över månaden samt att en del av nederbörden låg kvar i ett snötäcke vid månadens slut.

Vattenföring vid 20 mätstationer mars 2023 (506 kB, pdf)

Vattenstånd i sjöar

Vattennivåerna i Siljan och Storsjön sjönk under månaden, vilket de brukar göra vid denna tid på året. Vattennivån i Storsjön var ungefär 3 dm under den normala för årstiden. Vattennivån i Vänern och Mälaren var relativt konstant under månaden, Mälaren på normal nivå och Vänern ungefär 1,5 dm över månadsmedel för mars. Vattennivån i Hjälmaren steg i slutet av månaden och var då ca en dm över den normala. Vattennivån i Vättern steg till normal nivå i slutet av månaden. Det är första gången på nästan tre år som nivån i sjön är normal. 

Detaljerad bild över vattenståndet i sjöar mars 2023 (5 kB, pdf)

Markvatten

I början av månaden var markvattenhalten normal i södra Sverige, men under en period med snösmältning i kombination med regn den 13–14 mars fylldes markvattnet på. Markvattenhalten i södra Sverige var resten av månaden över den normala. I norra Sverige var markvattenhalten inledningsvis över den normala men sjönk under månaden till under den normala.

Snö

I inledningen av mars fanns ett snötäcke i Norrland, stora delar av Svealand samt i några områden i Götaland. Under den 7–13 mars föll snö även i de södra delarna av landet, där den låg kvar några dagar. Den 25–31 mars föll åter snö och i slutet av månaden fanns ett snötäcke från norra Götaland och norrut. I Norrland och norra Svealand byggdes snötäcket på under månaden. Snöns vatteninnehåll var i mitten av mars högre än normalt längs mellersta Norrlandskusten, sydligaste Norrland samt i nordvästra Svealand.

Karta som visar beräknad markvattenhalt 15 mars 2023
Kartan visar beräknad markvattenhalt 15 mars 2023 jämfört med medelvärdet för samma dag sedan 1981. Förstora Bild
Karta över snötäckets beräknade vattenvärde 15 mars 2023
Karta över snötäckets beräknade vattenvärde 15 mars 2023. Förstora Bild

Grundvattennivå

Små grundvattenmagasin

I de små grundvattenmagasinen steg grundvattennivåerna mycket i Götaland och Svealand under början på året, framför allt på grund av mycket nederbörd i januari och mars. Nivåerna var därför höga eller till och med ovanligt höga i Götaland och södra och östra Svealand, samt längs den sydligaste delen av Norrlandskusten. Längre norrut i Sverige var nivåerna i stället låga eller till och med ovanligt låga på grund av att nederbörden lagrats som snö under vintern.

Stora grundvattenmagasin

Påfyllningen av grundvatten i början av året påverkade också de stora magasinen positivt, även om det går långsammare än i de små magasinen. Den största förändringen skedde i Götaland där nivåerna på flera platser steg från ovanligt låga i höstas till höga nivåer i mars. I Svealand var påfyllningen inte lika markant och där dominerade nivåer under medel, liksom det gör i Norrland.

Karta över grundvattensituationen i små magasin, 28 mars 2023 enligt SGU.
Karta över grundvattensituationen i små magasin, 28 mars 2023 enligt SGU. Förstora Bild