Mars 2022 - Tidig snösmältning i norr, sjunkande flöden och låg markvattenhalt i söder

Mars månad var ovanligt varm i framförallt norra Sverige. Från mitten av månaden bidrog detta till en tidig snösmältning och stigande vattenflöden. Söder om Dalälven, där det var barmark, sjönk både vattenflöden och markvattenhalter under månaden på grund av ovanligt lite nederbörd.

Vattenföring

Vid månadens inledning var vattenföringen över normal på många håll. Högtrycksbetonat väder med låga temperaturer och uppehåll ledde till att flödena generellt sjönk i hela landet.

Från den 17 mars ökade temperaturen och stora delar av norra Sverige fick vårtemperaturer. Detta ledde till snösmältning och att flödena ökade.

I södra Sverige där det inte låg snö, fortsatte flödena sjunka till för månaden låga nivåer. Det var i stort sett nederbördsfritt under hela mars månad.

Vattenföring vid 20 mätstationer mars 2022 (461 kB, pdf)

Vattenstånd i sjöar

Vattennivån i Storsjön låg i början av månaden på höga nivåer. Detta på grund av snösmältning och nederbörd månaden innan. Under månaden sjönk vattennivån till normala nivåer. Även i Siljan sjönk vattenståndet vilket är normalt för mars månad.

I Vänern, Vättern och Mälaren låg vattennivåerna relativt oförändrade under månaden. Vänerns och Mälarens vattennivåer var normala för årstiden medan Vätterns vattennivå var något under normal.

Vattennivån i Hjälmaren steg från nivåer under normalt till normala nivåer.

Detaljerad bild över vattenståndet i sjöar mars 2022 (5 kB, pdf)

Markvatten

Markvattenhalterna var normala i början av månaden. Då det nästan inte föll någon nederbörd över Götaland eller Svealand sjönk markvattenhalterna under hela månaden. Mot slutet var det ovanligt låga markvattenhalter.

Norr om Dalälven var markvattenhalterna normala fram till mitten av månaden. Ett väderomslag med blidväder och nederbörd fyllde på markvattenhalterna. Omslaget till vårtemperaturer skedde ovanligt tidigt på året och därmed var markvattenhalterna höga för månaden.

Snö 

I Norrbottens län med undantag av kustlandet och Västerbottens fjälltrakter låg mer snö än normalt för månaden. Norrlands kustland och stora delar av södra Norrland hade snömängder kring eller under det normala.

Fram till mitten av månaden var snömängderna relativt oförändrade. Väderomslag den 17 mars ledde till viss snösmältning och området med barmark kröp norrut.

Under stora delar av mars månad var det barmark i Götaland och Svealand upp till Mälardalen.

Karta som visar beräknad markvattenhalt 15 mars 2022
Kartan visar beräknad markvattenhalt 15 mars 2022 jämfört med medelvärdet för samma dag sedan 1981. Förstora Bild
Karta över snötäckets beräknade vattenvärde 15 mars 2022
Karta över snötäckets beräknade vattenvärde 15 mars 2022. Förstora Bild

Grundvattennivå

I de små grundvattenmagasinen sjönk grundvattennivåerna under mars mer än normalt i Götaland och Svealand medan de steg mer än normalt i större delen av Norrland. I de stora magasinen förändrades nivåerna obetydligt under månaden.

Karta över grundvattensituationen i små magasin, 29 mars 2022 enligt SGU.
Karta över grundvattensituationen i små magasin, 29 mars 2022 enligt SGU. Förstora Bild

Små grundvattenmagasin

I de små magasinen förändrades grundvattensituationen på olika sätt under mars. I Götaland och Svealand var snösmältningen tämligen begränsad, samtidigt som det var ovanligt små nederbördsmängder sedan slutet av februari. I de små grundvattenmagasinen som reagerar relativt snabbt på förändringar i nederbörd sjönk därför nivåerna snabbare än normalt. Tack vare höga grundvattennivåer under vintern var situationen i de små magasinen fortfarande normal, förutom i Södermanlands län och på Öland där nivåerna var under de normala för årstiden. I Norrland var nivåerna i allmänhet över eller mycket över de normala för årstiden.

Stora grundvattenmagasin

I de stora grundvattenmagasinen förändrades grundvattensituationen obetydligt under mars. De stora grundvattenmagasinen reagerar långsamt och den begränsade snösmältningen i Götaland och Svealand, i kombination med små nederbördsmängder under mars, hade liten betydelse för grundvattensituationen. Nivåerna i de stora magasinen var över eller mycket över de normala för årstiden i Norrland. I större delen av östra Svealand, nordöstra Götaland och på Gotland var nivåerna under eller mycket under de normala. I södra och västra Götaland och i västra Svealand var nivåerna normala eller över de normala för årstiden.