Maj 2018 - Den kraftigaste vårfloden sedan 1995

På grund av varmt väder och ett stort snötäcke steg vattenflödena snabbt i vattendragen i norra Sverige under maj. Årets vårflod blev mycket kraftig i stora delar av Norrland och norra Svealand. Generellt var vattenflödena högre under vårfloden 1995, men i vissa vattendrag, som Röströmsälven och Ammerån, var flödena högre 2018. Eftersom vädret var både varmt och nederbördsfattigt sjönk vattenflödena i de snöfria delarna av landet. I slutet av månaden var vattenflödena låga i många mindre vattendrag i södra Sverige.

Vattenföring

I början av månaden var vårfloden igång i de södra delarna av Norrland och norra Svealand. Kulmen hade redan nåtts i många mindre vattendrag i sydöstra Norrland och norra Svealand.

Under maj fortsatte snösmältningen i en mycket snabb takt, vilket i kombination med ett stort snötäcke, medförde att vattenflödena steg mycket fort till höga nivåer. Vårfloden blev i mitten av månaden mycket kraftig i större delen av Norrland och i norra Svealand. Flödena var mycket höga eller extremt höga i många mindre vattendrag samt i många oreglerade stora vattendrag.

På många håll uppmättes de högsta flödena sedan vårfloden 1995, men i en del vattendrag blev årets vattenflöden högre än 1995. I Röströmsälven och Ammerån i Jämtland uppmättes de högsta vattenflödena sedan mätningarna startade.

Mer information om vårfloden 2018.

Översvämning vid Ammerån maj 2018.
Översvämning vid Ammerån maj 2018. Foto Gustav Sandehed

Tabell över stora vattendrag där flödena var mycket eller extremt höga i maj 2018. Den visar vilken varningsklass flödena hade och när högre flöden uppmättes senast. Flöden med varningsklass 3 har en återkomsttid på 50 år eller mer. Flöden med varningsklass 2 har en återkomsttid på 10-50 år.

Vattendrag

Varningsklass för flödena i maj 2018

Flödena i maj 2018 är de högsta sedan

Ammerån

3

Mätningarna startade 1972

Röströmsälven

3

Mätningarna startade 1958

Västerdalälven

2

1995

Gavleån

2

1986

Gimån

2

2000

Hårkan

2

2010

Vindelälven

2

1995

Byskeälven

2

2008

Råneälven

2

1934

Kalixälven

2

1995

Muonioälven

2

2007

Torneälven

2

1995

I södra Sverige var vattenflödena normala i inledningen av månaden. Eftersom vädret var både varmt och nederbördsfattigt sjönk vattenflödena i de snöfria delarna av landet. I slutet av månaden var vattenflödena låga i många mindre vattendrag i södra Sverige.

Vattenföring vid 20 mätstationer maj 2018 (428 kB, pdf)

Vattenstånd i sjöar

Som en följd av den snabba snösmältningen steg vattennivån i Siljan och Storsjön mycket fort. Vattennivån i Siljan steg med 0,9 meter på två veckor och vattennivån i Storsjön steg med 2 meter på tre veckor. Vattennivån brukar stiga mycket i samband med vårfloden, men i maj 2018 steg nivån mer än normalt. Vattennivån i Siljan var den högsta sedan 2014 och i Storsjön sedan 2015.

Vattennivåerna i Vänern, Vättern, Mälaren och Hjälmaren låg på nivåer nära de normala för årstiden. Nivåerna i Mälaren och Hjälmaren minskade under månaden.

Detaljerad bild över vattenståndet i sjöar maj 2018 (74 kB, pdf)

Markvatten

I början av maj var markvattenhalten normal i hela landet. I samband med att snön smälte i norra Sverige ökade markvattenhalten, men minskade sedan igen. I södra Sverige sjönk markvattenhalten eftersom inga stora regnmängder föll och avdunstningen var stor i det varma vädret. I slutet av månaden var markvattenhalten i södra Sverige lägre än den normala för årstiden.

Snö

I inledningen av månaden fanns snö i hela norra Norrland och i delar av sydöstra Norrland och norra Svealand. Snömängderna var större än normalt, förutom i de norra fjälltrakterna. Snön smälte snabbt under maj och i slutet av månaden fanns snö endast kvar i fjällen.

Snötäckets beräknade vattenvärde 15 maj 2018.
Karta över snötäckets beräknade vattenvärde 15 maj 2018. Förstora Bild
Karta över beräknad markvattenhalt i procent av den normala, 15 maj 2018.
Karta över beräknad markvattenhalt i procent av den normala, 15 maj 2018. Förstora Bild

Grundvattennivå

Karta över grundvattennivåer i små magasin 15 maj 2018 enligt SGU
Karta över grundvattennivåer i små magasin, 15 maj 2018 enligt SGU. Förstora Bild

I södra Sverige har nivåerna sedan förra månaden i de små grundvattenmagasinen sjunkit mellan 10 och 40 centimeter, vilket är en snabbare avsänkning än vanligt för årstiden. I norra Sverige har nivåerna däremot stigit, på vissa platser mer än en meter.

I stora delar av landet var grundvattennivåerna i de små magasinen över eller nära de normala för årstiden. I östra och västra Götaland var nivåerna under de normala.

De stora grundvattenmagasinen har nivåer nära eller över de normala för årstiden. I Svealand, nordligaste Götaland samt sydligaste Norrlandskusten var grundvattennivåerna fortfarande under de normala.

Grundvattentillgången är god eller tillfredsställande i praktiskt taget hela landet, men lokala avvikelser kan förekomma. Nivåerna väntas nu sjunka, särskilt i landets södra delar, när växtligheten kommit igång.