Maj 2018 - Den kraftigaste vårfloden sedan 1995

På grund av varmt väder och ett stort snötäcke steg vattenflödena snabbt i vattendragen i norra Sverige under maj. Årets vårflod blev mycket kraftig i stora delar av Norrland och norra Svealand. Generellt var vattenflödena högre under vårfloden 1995, men i vissa vattendrag, som Röströmsälven och Ammerån, var flödena högre 2018. Eftersom vädret var både varmt och nederbördsfattigt sjönk vattenflödena i de snöfria delarna av landet. I slutet av månaden var vattenflödena låga i många mindre vattendrag i södra Sverige.

Vattenföring

I början av månaden var vårfloden igång i de södra delarna av Norrland och norra Svealand. Kulmen hade redan nåtts i många mindre vattendrag i sydöstra Norrland och norra Svealand.

Under maj fortsatte snösmältningen i en mycket snabb takt, vilket i kombination med ett stort snötäcke, medförde att vattenflödena steg mycket fort till höga nivåer. Vårfloden blev i mitten av månaden mycket kraftig i större delen av Norrland och i norra Svealand. Flödena var mycket höga eller extremt höga i många mindre vattendrag samt i många oreglerade stora vattendrag.

På många håll uppmättes de högsta flödena sedan vårfloden 1995, men i en del vattendrag blev årets vattenflöden högre än 1995. I Röströmsälven och Ammerån i Jämtland uppmättes de högsta vattenflödena sedan mätningarna startade.

.

Översvämning vid Ammerån maj 2018.
Översvämning vid Ammerån maj 2018. Foto Gustav Sandehed

Tabell över stora vattendrag där flödena var mycket eller extremt höga i maj 2018. Den visar vilken varningsklass flödena hade och när högre flöden uppmättes senast. Flöden med varningsklass 3 har en återkomsttid på 50 år eller mer. Flöden med varningsklass 2 har en återkomsttid på 10-50 år.

Vattendrag

Varningsklass för flödena i maj 2018

Flödena i maj 2018 är de högsta sedan

Ammerån

3

Mätningarna startade 1972

Röströmsälven

3

Mätningarna startade 1958

Västerdalälven

2

1995

Gavleån

2

1986

Gimån

2

2000

Hårkan

2

2010

Vindelälven

2

1995

Byskeälven

2

2008

Råneälven

2

1934

Kalixälven

2

1995

Muonioälven

2

2007

Torneälven

2

1995

I södra Sverige var vattenflödena normala i inledningen av månaden. Eftersom vädret var både varmt och nederbördsfattigt sjönk vattenflödena i de snöfria delarna av landet. I slutet av månaden var vattenflödena låga i många mindre vattendrag i södra Sverige.

Vattenföring vid 20 mätstationer maj 2018 (428 kB, pdf)

Vattenstånd i sjöar

Som en följd av den snabba snösmältningen steg vattennivån i Siljan och Storsjön mycket fort. Vattennivån i Siljan steg med 0,9 meter på två veckor och vattennivån i Storsjön steg med 2 meter på tre veckor. Vattennivån brukar stiga mycket i samband med vårfloden, men i maj 2018 steg nivån mer än normalt. Vattennivån i Siljan var den högsta sedan 2014 och i Storsjön sedan 2015.

Vattennivåerna i Vänern, Vättern, Mälaren och Hjälmaren låg på nivåer nära de normala för årstiden. Nivåerna i Mälaren och Hjälmaren minskade under månaden.

Detaljerad bild över vattenståndet i sjöar maj 2018 (74 kB, pdf)

Markvatten

I början av maj var markvattenhalten normal i hela landet. I samband med att snön smälte i norra Sverige ökade markvattenhalten, men minskade sedan igen. I södra Sverige sjönk markvattenhalten eftersom inga stora regnmängder föll och avdunstningen var stor i det varma vädret. I slutet av månaden var markvattenhalten i södra Sverige lägre än den normala för årstiden.

Snö

I inledningen av månaden fanns snö i hela norra Norrland och i delar av sydöstra Norrland och norra Svealand. Snömängderna var större än normalt, förutom i de norra fjälltrakterna. Snön smälte snabbt under maj och i slutet av månaden fanns snö endast kvar i fjällen.

Snötäckets beräknade vattenvärde 15 maj 2018.
Karta över snötäckets beräknade vattenvärde 15 maj 2018. Förstora Bild
Karta över beräknad markvattenhalt i procent av den normala, 15 maj 2018.
Karta över beräknad markvattenhalt i procent av den normala, 15 maj 2018. Förstora Bild

Grundvattennivå

Karta över grundvattennivåer i små magasin 15 maj 2018 enligt SGU
Karta över grundvattennivåer i små magasin, 15 maj 2018 enligt SGU. Förstora Bild

I södra Sverige har nivåerna sedan förra månaden i de små grundvattenmagasinen sjunkit mellan 10 och 40 centimeter, vilket är en snabbare avsänkning än vanligt för årstiden. I norra Sverige har nivåerna däremot stigit, på vissa platser mer än en meter.

I stora delar av landet var grundvattennivåerna i de små magasinen över eller nära de normala för årstiden. I östra och västra Götaland var nivåerna under de normala.

De stora grundvattenmagasinen har nivåer nära eller över de normala för årstiden. I Svealand, nordligaste Götaland samt sydligaste Norrlandskusten var grundvattennivåerna fortfarande under de normala.

Grundvattentillgången är god eller tillfredsställande i praktiskt taget hela landet, men lokala avvikelser kan förekomma. Nivåerna väntas nu sjunka, särskilt i landets södra delar, när växtligheten kommit igång.