December 2018 - Modest snötäcke men en vit jul

Låga nivåer kan sammanfatta december månad. Vattenståndet i de stora sjöarna var under det normala och vattenföringen i stora delar av landet var låga och sjunkande. Även snötäcket hade mindre vatteninnehåll jämfört med normalt med undantag av Norrlands inland.

Vattenföring

Vattenföringen var låg över stora delar av landet med undantag för de västra delarna av Svealand och Götaland där vattenföringen i början av månaden var något över det normala. Under månaden avtog flödena och mot slutet av månaden var de under det normala för månaden. I de mellersta och östra delarna av Götaland och Svealand var flödena låga för månaden.

I Norrland och stora delar av Svealand var flödena normalt avtagande.

Vattenföring vid 20 mätstationer december 2018 (428 kB, pdf)

Vattenstånd i sjöar

Vattenstånden i de stora sjöarna var fortsatt låga. I Vänern, Mälaren och Hjälmaren steg vattenståndet något vilket är normalt för årstiden men låg fortsatt under det normala. I Vättern var vattenståndet oförändrat lågt.

Vattenståndet i Storsjön var normalt sjunkande.

Detaljerad bild över vattenståndet i sjöar december 2018 (74 kB, pdf)

Markvatten

Mot mitten av månaden var markvattenhalten över det normala i stora delar av Norrland. I övrigt kring det normala.

Snö

Under december lade sig ett snötäcke över stora delar av Svealand. Mängderna var under det normala för stora delar av landet med undantag för Norrlands inland.

Det blev en vit jul i stora delar av landet då även stora delar av Götaland snötäcktes kring mitten av månaden. Snön smälte undan mot slutet av månaden i södra Sverige. Sista december var det barmark över stora delar av Götaland.

Snötäckets beräknade vattenvärde, 15 december 2018.
Karta över snötäckets beräknade vattenvärde, 15 december 2018. Förstora Bild
Karta över beräknad markvattenhalt i procent av den normala, 15 december 2018.
Karta över beräknad markvattenhalt i procent av den normala, 15 december 2018. Förstora Bild

Grundvattennivå

Karta över grundvattennivåer i små magasin, 15 december 2018 enligt SGU.
Karta över grundvattennivåer i små magasin, 15 december 2018 enligt SGU. Förstora Bild

Nivåerna i de små magasinen har sedan föregående månad stigit med 10 till 40 centimeter på de flesta observationsplatserna.

I de små grundvattenmagasinen var nivåerna under eller mycket under de normala i stora delar av Sverige, förutom i västra delarna av Västra Götalands län och i stora delar av Norrland där nivåerna var normala för årstiden.

I de stora magasinen hade nivåerna sjunkit med närmare tio centimeter sedan förra månaden och var nu under eller mycket under de normala i stora delar av landet, förutom i nordvästra delen av Götaland och i östra Norrbotten där nivåerna var normala för årstiden.

I områden med låga grundvattennivåer kan grävda brunnar sina och bergborrade brunnar få problem med saltvatteninträngning. Beroende på lokala förhållanden kan den kommunala vattenförsörjningen påverkas.