Augusti 2018 - Mycket låga flöden

Augusti var inledningsvis mycket varm och torr. Senare under månaden föll det en hel del regn, men det märktes bara kortvarigt på flödena. De torra markerna och växterna tog upp det regn som föll. I stora delar av landet var flödena under eller mycket under de normala. Ett flertal stationer hade ännu lägre flöden än i juli då flödena också var mycket under de normala.

Vattenföring

Götaland, Svealand och östra Norrland hade extremt låga flöden. På många håll var flödena ännu lägre än i juli. Norra Norrland hade något högre flöden men även dessa var under eller mycket under de normala. Högst flöden uppmättes i fjälltrakterna. På stationerna Grea, Krokfors kvarn, Pepparforsen och Kringlan uppmättes de lägsta dygnsvärdena sedan mätningarna började. Det lägsta månadsmedelvärdet sedan mätningarna började uppmättes på stationerna Kringlan, Göstad, Källstorp och Grea.

Vattenföring vid 20 mätstationer augusti 2018 (428 kB, pdf)

Vattenstånd i sjöar

Medelvattenståndet i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön låg under det för månaden normala. I Vänern, Mälaren och Hjälmaren uppmättes högst vattenstånd i början av månaden. Vättern hade högst vattenstånd den 13 och Storsjön den 11. Lägst vattenstånd uppmättes under senare delen av månaden.

Detaljerad bild över vattenståndet i sjöar augusti 2018 (74 kB, pdf)

Markvatten

Karta över beräknad markvattenhalt i procent av den normala, 15 augusti 2018.
Karta över beräknad markvattenhalt i procent av den normala, 15 augusti 2018. Förstora Bild

I mitten av månaden var markvattenhalten nära den för årstiden normala i stora delar av landet. Högsta halterna uppmättes i västra delarna av norra Norrland och ett par små områden på Gotland och i Östergötland. I stora delar av Götaland, västra Dalarna och några områden i östra Norrland var halterna under de normala. Halter mycket under de normala fanns i delar av Småland och Öland.

Grundvattennivå

Karta över grundvattennivåer i små magasin 15 augusti 2018 enligt SGU
Karta över grundvattennivåer i små magasin, 15 augusti 2018 enligt SGU. Förstora Bild

Nivåerna i de små magasinen har sedan förra månaden i allmänhet sjunkit med 20-30 cm vilket är en normal avsänkning vid den här tiden på året. I större delen av Götaland, i västra och södra Svealand samt delar av Norrland var nivåerna mycket under de normala i de små magasinen. Det förekom dock variationer på grund av stora lokala skillnader i nederbörd. I övriga delar av landet var nivåerna i de små magasinen under det normala förutom längs Norrbottenskusten där situationen var normal. I områden där värdena är mycket under det normala har lägsta uppmätta augustinivåer noterats vid närmare hälften av observationsrören. På sex platser har de lägsta nivåerna någonsin noterats sedan mätningarna började i slutet av 1960-talet: Halmstad, Varberg, Nissafors, Lysekil, Tiveden och Kallsjön.

I de stora magasinen har nivåerna sjunkit något mer än normalt med värden som i stort var nära de normala eller under de normala för årstiden. I södra Norrland, Svealand och nordligaste Götaland var nivåerna under de normala medan nivåerna i de inre delarna av Svealand samt på Gotland var mycket under de normala. Stora vattenuttag, till exempel via den kommunala vattenförsörjningen, kan lokalt påverka nivåerna i de stora grundvattenmagasinen.

Normala nivåer betyder inte alltid att det finns gott om grundvatten. Det kan exempelvis vara normalt att det i ett område är ont om vatten på sommaren. Grundvattennivåerna förväntas sjunka ytterligare under slutet av sommaren tills grundvattenmagasinen börjar fyllas på igen i höst. Låga grundvattennivåer kan leda till att brunnar sinar, att kvaliteten försämras och saltvattenproblem i bergbrunnar. Brunnsägare som bor i områden med risk för grundvattenbrist, såsom kustnära områden och områden med risk för salt grundvatten, bör vara försiktiga med sina vattenuttag.