April 2018 - Mycket höga flöden

Vintern har på sina håll varit snörik och när snön i mitten på månaden började smälta gav det upphov till mycket höga flöden i delar av norra Svealand och södra Norrland med översvämningar som följd.

Vattenföring

I hela landet, utom på Gotland, var vattenföringen över aktuell månads medelvattenföring åtminstone någon gång under månaden. I Götaland och sydöstra Svealand steg flödet i början av månaden och var som högst ca 5-10 april för att sedan sjunka. I övriga landet ökade flödena under andra hälften av månaden.

Det har på många håll varit en snörik vinter och när värmen kom i mitten på månaden satte snösmältningen fart. Varningar för mycket höga flöden gick ut för norra Svealand och delar av södra Norrland. För Norralaån utanför Söderhamn gick det t.o.m. ut en varning för extremt höga flöden. Extremt höga flöden uppkommer i snitt vart femtionde år och medför problem med översvämningar. Problem med översvämningar rapporterades även från Testeboån.

Vattenföring vid 20 mätstationer april 2018 (428 kB, pdf)

Vattenstånd i sjöar

Medelvattenståndet i Vänern, Vättern och Storsjön låg under det för månaden normala. I Mälaren var vattenståndet nära det normala och i Hjälmaren över. Högst vattenstånd var det i slutet av månaden utom i Vättern som hade högst den 6. Vänern hade lägst vattenstånd den 18 medan de andra sjöarna hade lägst vattenstånd i början av månaden.

Detaljerad bild över vattenståndet i sjöar april 2018 (76 kB, pdf)

Markvatten

Markvattenhalten var kring den för årstiden normala i hela landet. Högst halter fanns i östra Götaland, södra Svealand utom Södermanland, södra Norrlandskusten, ett område runt Storsjön och ett område i nordöstra Norrland.

Snö

I mitten av månaden var det barmark i Götaland och sydöstra Svealand. I de snötäckta delarna av landet var snöns vatteninnehåll förhållandevis störst i nordöstra Svealand där halterna var mycket över de normala. Halterna var över de för månaden normala i hela det snötäckta området utom i fjälltrakterna där snön hade lägre vatteninnehåll än normalt.

Snötäckets beräknade vattenvärde 15 april 2018.
Karta över snötäckets beräknade vattenvärde 15 april 2018. Förstora Bild
Karta över beräknad markvattenhalt i procent av den normala, 15 april 2018.
Karta över beräknad markvattenhalt i procent av den normala, 15 april 2018. Förstora Bild

Grundvattennivå

Karta över grundvattennivåer i små magasin 15 april 2018 enligt SGU
Karta över grundvattennivåer i små magasin, 15 april 2018 enligt SGU. Förstora Bild

I södra Sverige har nivåerna i de små magasinen vanligtvis stigit mellan10 och 50 centimeter. I norra Sverige har nivåerna istället sjunkit 5 till 30 centimeter.

Nivåerna i de små magasinen var normala för årstiden i praktiskt taget hela landet. I några områden var nivåerna dock över eller under de normala.

De stora grundvattenmagasinen hade nivåer nära eller över de normala i Götaland, västra Svealand och i landets nordligaste delar. I stora delar av Svealand och Norrland var nivåerna fortfarande under de normala.

Grundvattentillgången var god eller tillfredsställande i praktiskt taget hela landet, men lokala avvikelser kan förekomma. Nivåerna väntas nu sjunka på många håll i södra Sverige när vegetationen blir allt mer aktiv. I Norra Sverige väntas istället stigande nivåer i samband med pågående snösmältning.