Havsis vintern 2020-2021

Efter den mycket milda vintern 2020 som fortsatte med en mild höst, så fanns mycket värme lagrat i havet i början av vintern 2020-2021. Det tog lång tid innan havsbassängerna var så pass avkylda, att isläggningen kunde ta fart. Flera gånger revs det tunna istäcket upp vid blåsigare väder och varmare djupvatten hjälpte till att smälta isen.

Efter en kallare period i slutet av januari och början av februari, bildades vinterns största isutbredning den 15 februari med 127 000 km2 is. Detta får betecknas som en normal maximal isutbredning. Blåsigare väder och flera milda perioder, gjorde dock att den sammanlagda isutbredningen minskade snabbt, och i medeltal under issäsongen var det lindriga förhållanden. 

Avkylningen av ytvattnet gick långsamt under hösten. Några kallare perioder med högtrycksbetonat väder i norr, kunde ändå bilda tillfällig nyis i inre grunda vikar i norra Bottenviken redan i slutet av oktober.

Animering som visar isens utbredning i Östersjön vintern 2020-2021.

En mycket varm november och december bromsade avkylningen och det var fortfarande nästan isfritt till sjöss fram till julhelgen. Därefter lade sig en del nyis och tunn jämn is till sjöss längst i norr, den sista veckan i december.

Vid nyåret fanns det 5-20 cm fastis i de norra skärgårdarna, och därutanför ett band med tunn jämn is eller drivis. Den första isen hade även lagt sig i inre vikar och skärgårdar ned till norra Bottenhavet, samt i östra Finska viken.

I januari blev det periodvis rejält kallare väder och isen växte till i omgångar i Bottenviken, Norra Kvarken och i östra Finska viken. Några djupa lågtryck drog dock in västerifrån och kraftiga sydostvindar packade samman isen norrut i Bottenviken, dels kring den 10, dels kring den 23.
 

Kallare period och istillväxt

I slutet av januari blev det åter kallare och den 28 överbryggades Norra Kvarken med is för första gången denna vinter. Isen växte även till i övrigt i Bottenviken och till sjöss på norra delen fanns i slutet av januari 5-35 cm drivis. I detta skede hade då även nyis och tunn jämn is börjat lägga sig utmed Bottenhavets kuster samt i Mälaren och Vänern.

Kylan fortsatte in i februari med sydliga lågtrycksbanor och tidvis högtrycksbetonat väder i Skandinavien. Isen växte till och den 15 februari uppnåddes vinterns största isutbredning med 127 000 km2. I detta skede var hela Bottenviken, Norra kvarken, nordligaste Bottenhavet och Finska viken täckt med mestadels tunn is. Även längs kusterna längre söderut förekom is. I Mälaren låg då 10-40 cm fastis.
 

Iskarta 15 feb 2021
Iskartan från den 15 februari, då denna vinters största isutbredning inträffade. Totalt var 127 000 km2 täckta med is. Förstora Bild
SAR-bild 15 feb 2021
SAR-bild (Radarsat) från 15 februari, dagen för maximal isutbredning. Bottenviken, Norra Kvarken och norra Bottenhavet var då täckta med is. Tittar man noga kan man se fartygspår i isen i centrala Bottenviken, samt längs farleden i nordöstra Bottenviken. Förstora Bild

Från den 18 februari bröt mildare luft igenom med fronter från sydväst. Isen till sjöss i Bottenviken trycktes norrut och talrika vallar bildades. I Bottenhavet och Östersjön revs mycket av den tunna isen upp och smälte.

Varmare i slutet av februari

I slutet av månaden blev det ännu varmare och västliga vindar drev isen i norr, österut. En bred råk bildades på svenska sidan från Norra Kvarken och norrut. Isarna i södra Sverige ruttnade och smälte.

I början av mars fortsatte det blåsa milda västvindar i norr och isen i Bottenviken packades samman i den östra halvan, där den blev 30-45 cm tjock. I väster blev det i stället ett stort område med öppet vatten till sjöss. Längre söderut fortsatte isarna att brytas upp och smälta utmed kusterna. 

Isen drev västerut

I mitten av mars fick vi tidvis kallare väder igen och ostliga vindar drev den grövre isen i Bottenviken och Norra Kvarken västerut. I öster lade sig nyis i uppkomna råkar och hela Bottenviken blev åter helt istäckt. Kortvarigt bildades även nyis utmed finska kusten i Bottenviken och i Finska viken.

Isen samlades i nordost

I slutet av mars dominerade åter milda västvindar över landet. Isen drev österut och samlades i den östra delen av Bottenviken, medan västra Bottenviken och Norra Kvarken fick mest öppet vatten till sjöss. Även i Finska viken packades den kvarvarande isen österut. Avsmältningen i söder tog fart och fastisarna blev ruttna upp till Sundsvallstrakten.

De västliga vindarna fortsatte i början av april och isen packades samman ytterligare i den nordöstra delen av Bottenviken, som nu täcktes av 10-50 cm mycket tät drivis. I övrigt blev det i stort sett isfritt till sjöss. 

Kalla och varma perioder avlöste varandra och dominerande västliga vindar höll isen på plats fram till den 23 april. Då tog kalla nordliga vindar över och isen till sjöss i Bottenviken drev snabbt söderut, bröts isär alltmer och smälte på dagarna.

Isläget 14 april 2021
Isläget 14 april. Optiska satellitbilder från NOAA (Suomi NPP). Förstora Bild
Isläget 26 april 2021
Isläget 26 april. Förstora Bild

I slutet av april fanns kvarvarande is till sjöss mestadels på finska sidan i mellersta Bottenviken, där den fortsatte att långsamt glida isär och smälta. I skärgårdarna fortsatte isarna att ruttna och smälta, framförallt på dagarna, och det blev i stort sett isfritt upp till Skellefteå.

Första veckan i maj var det fortsatt rätt kyligt väder och nattfrost, som bromsade avsmältningen i norr. Fortfarande fanns en del spridd till mycket tät drivis i östra Bottenviken. Fastisarna i norra Bottenviken blev dock alltmer ruttna.

Snabb avsmältning på slutet

I den andra veckan i maj strömmade mycket varm luft upp över landet och tillsammans med blåst och regn, ökade avsmältningen av den sista isen. Skärgårdsisarna längst i norr smälte och upplöstes. En del områden med spridd till mycket tät drivis fanns dock fortfarande kvar utanför kusten i norra och östra Bottenviken. 

Några dagar senare försvann de sista ruttna isresterna i nordligaste Bottenviken, och issäsongen avslutades med en sista iskarta den 20 maj.

Isvintern 2020-2021 är att beteckna som normal med en maximal isutbredning den 15 februari på 127 000 km2. Summerat över hela issäsongen, låg dock isutbredningen oftast under den normala, förutom en topp i februari. Varaktigheten blev också nära den normala, men med en mycket blygsam isutbredning i början av säsongen fram till januari.

Isutbredning 2020-21
Blå staplar visar daglig isutbredning i 1000-tal km2 i Östersjön och Kattegatt vintern 2020-2021. Den mörkblå linjen visar ett 30-årsmedel för åren 1981-2010. Illustration SMHI. Förstora Bild