Våren 2022 - Övervägande torr utom i Lapplandsfjällen

Våren 2022 var torr på många håll i Sverige, framförallt i mellersta delen av landet där det var en av de nederbördsfattigaste vårar som noterats. I Lapplands fjälltrakter föll däremot mer nederbörd än normalt. Norra Sverige fick en mild vår, medan temperaturerna i södra halvan av landet var omkring de normala för årstiden. Högtrycksbetonat väder gav en solig vår i södra Sverige. Flera stationer där slog sina marsrekord för högsta antal solskenstimmar.

Temperatur - Ganska normal eller något mild vår

Våren i norra Sverige blev mild med temperaturer upp till 1-2 grader över de normala jämfört med referensperioden 1991-2020, medan temperaturerna i södra Sverige var omkring de normala. Jämfört med den tidigare normalperioden 1961-1990 var dock våren 2022 mild i hela landet. Men det räcker med att gå tillbaka några få år för att hitta en mildare vår än årets.

Vårens lägsta temperatur på -28,2° uppmättes den 29 mars i Gielas i Lappland. Oskarshamn i östra Småland uppmätte vårens högsta temperatur på 27,1° den 19 maj.

Temperaturavvikelse för våren 2022 (mars, april och maj).
Temperaturavvikelse för våren 2022 (normalperiod 1991-2020). Förstora Bild

Jämförelse med tidigare vårar i Sverige och globalt

Medeltemperaturer under våren i Sverige och globalt
Stapeldiagrammet visar avvikelsen från ett referensvärde 1860-1900 för Sverigemedeltemperaturen under våren (baserat på 35 stationer med mycket långa mätserier). Den svarta kurvan visar ett utjämnat förlopp ungefär motsvarande tio-åriga medelvärden. Linjen med prickar visar motsvarande utjämnade förlopp för den globala medeltemperaturen under våren (data från CRU). Förstora Bild

Nederbörd - Mycket torrt i mellersta delen av landet

Nederbördsavvikelse för våren 2022 (mars, april och maj).
Nederbördsavvikelse för våren 2022 (normalperiod 1991-2020). Förstora Bild

Våren 2022 blev i allmänhet torr förutom i Lapplandsfjällen samt delar av norra Norrland, Jämtlandsfjällen och sydöstra Skåne.

Flera stationer i främst södra Norrland och norra Sveland fick bara 30-50% av vårnederbörden jämfört med normalperioden 1991-2020.

Våren såg länge ut att kunna bli rekordtorr vid en del stationer, men regn och skurar i slutet av maj ändrade på det. Årets vår var dock den näst torraste som uppmätts i Lobonäs (start 1931) och Edsbyn (start 1941) i Hälsingland. Lobonäs hade en torrare vår år 1941 och Edsbyn år 1976.

I norra Lapplandsfjällen var våren däremot en av de nederbördsrikaste som noterats. Ritsem (start 1981) i Lapplandsfjällen fick sammanlagt 152,2 mm, vilket är den högsta vårnederbörd som observerats i Ritsem. Det tidigare högsta värdet var 146,5 mm våren 2012.

Katterjåkk i norra Lapplandsfjällen uppmätte vårens största dygnsnederbörd med 71,6 mm den 19 mars. Detta placerade Katterjåkk (startår 1904) på en femteplats i listan över Sveriges största dygnsmängder i mars.

Vind 

Byvindens avvikelse från det normala (1996-2015) under våren 2022.
Byvindens avvikelse från det normala (1996-2015) under våren 2022. Förstora Bild

Högtrycksbetonade förhållanden gav mindre blåsigt väder än normalt i mars, främst i söder. I norr var det dock lokalt blåsigare än normalt. Den 21 mars passerade ett lågtryck över Barents hav som medförde kraftig vind i de norra fjälltrakterna. Tarfala i Lappland uppmätte då vårens högsta byvind på 51,0 m/s. Utanför fjällen var det som blåsigast den 25 mars när ett lågtryck gav stormbyar på som mest 26,9 m/s i Föllinge i Jämtland.

Byvindarnas hastighet var i april normala eller något under det normala. Den högsta registrerade byvindshastigheten utanför fjällen i april uppmättes på Söderarm den 5 med 29,7 m/s. Den högsta registrerade medelvindhastigheten uppmättes i Bjuröklubb den 8 med 23,6 m/s.

Maj bjöd på högst vindhastigheter den 7 maj då ett djupt lågtryck på Norska havet medförde byvindar på 45,0 m/s i Tarfala och en medelvind på 29,0 m/s i Stekenjokk i Lapplandsfjällen. Utanför fjälltrakterna var det Hanö i Blekinge som registrerade den högsta byvinden med 26,0 m/s den 26 maj.

Snö

I början av mars sträckte sig snötäcket så långt söderut som över stora delar av Svealand och ner över Sydsvenska höglandet. Snön töade alltmer i vårvärmen och framåt mitten av mars fanns det endast fläckvis snö kvar söder om norra Värmland. Natten mot den 30 mars förekom snöbyar främst i Götaland. Detta gav upphov till ett fläckvis förekommande snötäcke i söder.

Den 4-10 april föll snö åter över Götaland samt södra och östra Svealand. Här och var bildades ett djupt men ganska tillfälligt snötäcke. Den största tillväxten av snödjup en dag uppmättes i Ställdalen i Västmanland den 7 april med 31 cm.

Vårens största snödjup uppmättes den 6 april i Katterjåkk i Lapplandsfjällen med 201 cm. Den 10 april uppmättes i Kiruna ett snödjup på 137 cm, vilket var det största där oavsett månad sedan 1935.

En varm period följde och i slutet på april hade bara norra Norrland samt Jämtlands-, Härjedals- och Dalafjällen fortfarande snö.

Snön fortsatte att smälta i maj och i slutet av månaden var det bara fjälltrakterna som hade snö kvar.

Soltimmar

Våren blev i allmänhet rätt solig i södra Sverige, medan nordvästra Norrland fick något färre soltimmar än normalt under april och maj.

Mars var den relativt soligaste månaden. I södra Sverige slogs marsrekord i bland annat Lund (startår 1983), Växjö (startår 1983), Göteborg (startår 1983), Visby (startår 1952), Norrköping (startår 1955), Karlstad (startår 1950), Hoburg (startår 1985), Stockholm (startår 1905), Svenska Högarna (startår 2007) och Karlskrona (startår 2009). I norr var antalet soltimmar normala till något högre än de normala i mars.

I april hade stationerna i genomsnitt något fler antal soltimmar än normalt för månaden. Flest soltimmar registrerades i Göteborg med 286 stycken. Aprilrekordet för Göteborg är 296 soltimmar från 2009. Minst soltimmar registrerades i Katterjåkk.

Antalet soltimmar för maj var omkring de normala på många håll, men i nordvästra Norrland registrerades färre soltimmar än vanligt.

Rangordning av solskenstid under våren 2022
Solskenstid för våren 2022 (mars-maj) och station, markerad med orange sol-symbol. I bakgrunden syns motsvarande solskenstid för övriga år då stationen varit i drift angivet med årtal. Diagrammet omfattar endast perioden från 1983, även för stationer som startade tidigare. Enheten är genomsnittlig solskenstid per dygn. Förstora Bild

Mars - Ovanligt solig och nederbördsfattig

Mars karaktäriserades av högtrycksbetonat väder, vilket medförde att mars blev en ovanlig solig och torr månad. 50 stationer fick inte någon mätbar nederbörd överhuvudtaget.

Den 19 uppmätte Torup i Halland lufttrycket 1051,3 hPa. Det är det högst uppmätta lufttrycket i Götaland under mars månad sedan 1880.

Mars blev mild i hela landet, framförallt i Norrland. Lokalt var det en av de tre varmaste marsmånaderna. Den 17 tog den meteorologiska våren stora kliv norrut och lokalt i norra Norrland var våren rekordtidig. Den 20 slog flera stationer i landet sina värmerekord för mars. I Gladhammar i Småland blev det ännu varmare den 24 mars då månadens högsta temperatur på 18,3° noterades. Kyligare luft svepte sedan ner över landet i slutet av månaden.

April - Ytterligheternas månad

Temperaturerna blev i genomsnitt omkring de normala för april, men varierade betydligt mer under månaden. April inleddes med närmast rekordkallt väder. Bland annat noterade Visby den lägsta apriltemperaturen sedan 1966 med −10,1°, medan temperaturerna i början av andra halvan av april var upp till 10 grader över de normala på vissa håll i landet. Månadens lägsta temperatur på −27,9° uppmättes i Mierkenis i södra Lapplandsfjällen den 5 april. Göteborg hade månadens högsta temperatur med 20,6° den 19 april.

Nederbördsmängderna var under de normala i mellersta delen av landet, medan de var normala eller lite över de normala norr och söder därom. Kiruna observerade sammanlagt 82,1 mm under månaden. Det var den största aprilnederbördsmängden i Kiruna sedan 1935 och näst största sedan mätningarna startade 1899.

Ett lågtryck som tog sig in över södra Sverige den 7 april medförde tidvis kraftig nederbörd. Då noterade Örebro 41,3 mm, vilket var nytt aprilrekord för stationen. Även i Mariestad sattes ett nytt rekord för dygnsnederbörd i april med 29,2 mm. Många platser i Svealand rapporterade samtidigt över 20 cm nysnö. Den 8 april fick Klöverträsk i Norrbotten 41,7 mm, vilket blev månadens största dygnsnederbörd.

Maj - Normala temperaturer och i öster torrt

I genomsnitt var temperaturerna omkring de normala för maj i hela landet. Början av månaden var dock kylig på flera håll. Den 5 sjönk temperaturen i Naimakka i nordligaste Lappland till -18,4°, vilket blev månadens lägsta uppmätta temperatur. Den 19 maj var i allmänhet månadens varmaste dygn i södra Sverige samt delar av södra Norrland, medan den 21-26 maj var relativt varma i norra Norrland med temperaturer som högst omkring 21°.

Lågtryck rörde sig ofta i en bana nordväst om Sverige. Den 10-12 maj samt från den 19 maj och framåt berördes dock hela landet tidvis av mer ostadigt väder och lågtryck. Under de perioderna föll lokalt omkring 30 mm i dygnsnederbörd.

Större delen av Norrland förutom fjällområdena fick i allmänhet en torrare maj än normalt. På en del platser föll endast omkring 30-40% av den normala majnederbörden. I söder var det framförallt östra Götaland som fick en torr maj.

Lapplandsfjällen fick däremot mer nederbörd än vanligt. Ritsem (start 1981) noterade mer än dubbelt så mycket nederbörd som normalt och uppmätte sin största majnederbörd sedan 2007 samt näst största majnederbörd sedan mätserien började.

Månadens största uppmätta snödjup blev 177 cm i Katterjåkk den 2 maj.