Minskad översvämningsrisk för väg och järnväg

När ny väg och järnväg projekterades i Göta älvdalen höjdes infrastrukturen för att minska översvämningsrisken. I höjningen så beaktades framtida havsnivå, kommande sättningar av marken och landhöjningen. Projektet var det första stora infrastrukturprojektet i Sverige som anpassades till en stigande havsnivå.

Översvämningsrisken i Göta älvdalen

Den befintliga vägen längs Göta älv översvämmades på vissa delar med jämna mellanrum, vilket ledde till att körfält helt eller delvis fick stängas av och vid vissa tillfällen fick trafiken ledas om på lokalvägar.

Översvämningsrisken längs sträckan beror främst på höga vattennivåer i havet kring Göteborg som begränsar avrinningen från Göta älv. Havsnivån har den enskilt största betydelsen för översvämningsrisken och kan vid ogynnsamma förutsättningar inverka på nivån i älven ända upp till slussarna i Lilla Edet. Höga flöden i Göta älv har mindre påverkan.

Bro över Göta älv
En sträcka på 22 kilometer, mellan Angeredsbron (vid Agnesberg) och Älvängen, var extra översvämningskänslig eftersom väg och järnväg går längs en smal landremsa mellan branta berg och Göta älv. Foto Björn Söderström

Höjningen av väg och järnväg

Eftersom transportsträckan är så viktig för såväl det dagliga arbetspendlandet som hela regionens framtida utveckling valde myndigheterna att placera väg och järnväg högre än vad som skulle varit nog för en mindre viktig sträcka där omledningar eller korta stopp kunnat accepteras. Järnvägens nivå valdes något högre med hänsyn till större konsekvenser av översvämning, t.ex. påverkan på elektriska system. Den slutliga höjningen blev upp till 1,5 meter över nuvarande nivåer där översvämningsrisken var som störst.

Kostnader

Kostnaden för hela projektet BanaVäg i Väst var 13,6 miljarder kronor, vilket finansierades av Vägverket och Banverket. En förhållandevis stor del av summan, över en miljard kronor, lades på geotekniska åtgärder för att begränsa sättningar och minska risken för översvämningar.

När kostnaderna för olika nivåer jämfördes beräknades en höjning på en halv meter, som kan kopplas till klimatförändringarna, landa på 50-60 miljoner kronor. Den siffran innefattar dock endast höjning av järnvägen på ca 22 km mellan Angeredsbron och Älvängen, den mest översvämningskänsliga delen.

Projektet i Göta älvdalen startade som ett samarbete mellan de tidigare myndigheterna Vägverket och Banverket och fortsatte från 2010 i Trafikverkets regi. Både väg och järnväg stod färdiga år 2012.

Fler exempel på klimatanpassning

Detta är ett av många exempel på klimatanpassning. I idésamlingen, som byggs upp av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI, finns fler. Idésamlingen syftar till att sprida erfarenheter och ge idéer för alla som arbetar med klimatanpassning. Exemplen beskriver konkreta åtgärder och utmaningar inom flera ämnesområden. De visar hur olika aktörer har arbetat med att anpassa sina verksamheter till de klimatförändringar som redan märks idag och de vi inte kan förhindra i framtiden.