S-HYPE: HYPE-modell för hela Sverige

I enlighet med EUs Ramdirektiv för Vatten är svensk vattenförvaltning inriktad på karaktärisering av vattenförekomster och upprättande av åtgärdsplaner för att man ska uppnå god ekologisk status.

För att underlätta arbetet har SMHI har fått i uppdrag att fritt tillgängliggöra databaser med hydrografi, statistik, flöden (både mätserier och beräkningar) samt scenariomodeller.

Allt detta finns numera tillgängligt i SMHI VattenWebb och i Referensguiden finns information om nyheter och bakgrundsmaterial.
 

Vattenwebb delområde
Figur 1. SMHI Vattenweb ger information om en mängd olika hydrologiska variabler som alla går att ladda ner tillsammans med annan modellinformation. Här är ett delområde valt som mynnar i Roxen och hela uppströmsarean visas i ljusblått. Förstora Bild

S-HYPE från början

Idén kring en ny hydrologisk modell utvecklad vid SMHI påbörjades redan 2003 och 2005 kunde det stora modellbyggandet påbörjas vilket resulterade i en första version av HYPE-modellen 2008.

En första uppsättning av HYPE-modellen för hela Sverige, baserad på en indelning av landet i vattenförekomster enligt EU:s ramdirektiv för vatten, gjordes 2009. Den indelning som då fanns i SVAR (Svenskt Vattenarkiv) bestod av 17313 delavrinningsområden, som tillsammans täcker hela Sverige, samt delar av Norge och Finland (främst Trysilelva och Torneälven).

Uppsättningen av HYPE-modellen för hela Sverige kallades för S-HYPE.

S-HYPE utvecklas kontinuerligt

Den hydrologiska forskningsenheten bidrar kontinuerligt med att utveckla S-HYPE både vad gäller områdesindelningen (baserad på SVAR), uppdateringar av indata och förbättringar av processbeskrivningar, samt kalibrering av modellen.

Principen vid vidareutvecklingen av S-HYPE är att modellen förbättras successivt, men att man i varje tidpunkt gör bästa möjliga uppskattning i tid och rum av flöden av både vatten och näringsämnen. Med förbättringar avses även förbättringar i modellkoden, nya funktioner och beräkningsvariabler.

Trovärdigheten i resultaten utvärderas också genom känslighetsanalyser och osäkerhetsskattning och Vattenwebb innehåller ett verktyg som visualiserar den genomsnittliga avvikelsen i procent mellan modellvärde och mätdata.
 

Vattenwebb utvärdera
Figur 2. På utvärderingssidan finns det möjligheter att få information om tillförlitligheten i resultaten genom ett verktyg som gör jämförelser med observationer. Förstora Bild

Senaste versionen av S-HYPE

Information om den senaste versionen av S-HYPE kan man få på S-HYPE:s nyhetssida.