Utökat antal klimatsimuleringar ökar kunskap om Europas framtida klimat

En stor mängd nya regionala klimatsimuleringar för Europa finns nu tillgängliga via Copernicus klimattjänst C3S. Klimatsimuleringarna visar framtida klimatförändringar i ett regionalt perspektiv och bidrar till ökad kunskap om hur det förändrade klimatet kan komma att påverka samhälle och naturmiljö.

– Ett regionalt material är extra användbart i arbete med åtgärder och anpassningar av samhällen till ett klimat som förändras. Det är också viktigt i beslut om utsläppsminskningar då de regionala simuleringarna visar hur stor skillnad en utsläppsminskning kan ge för effekter i lokalsamhället eller i en region, säger Erik Kjellström, professor i klimatologi vid SMHI och koordinator i Copernicus klimattjänsts arbete med att ta fram de nya klimatsimuleringarna för Europa som nu finns tillgängliga i Copernicus klimattjänst, Copernicus Climate Change Service (C3S), som implementeras av Europeiska centret för medellånga väderpognoser, ECMWF, på uppdrag av Europeiska kommissionen. 

Det utökade dataunderlaget är också värdefullt inom forskning för att bedöma hur pass robust eller osäker informationen om de framtida förändringarna är. På så sätt kan forskarna till exempel ge användarna en uppfattning inom vilket troligt intervall en framtida förändring ligger och hur mycket det ändras utifrån olika antaganden om hur stor människans framtida klimatpåverkan kommer att vara.

– Ju bättre vi kan kartlägga och beskriva osäkerheter i den framtida utvecklingen desto bättre kan vår klimatinformation användas för samhällsplaneringen och som beslutsunderlag. Ett större och mer gediget dataunderlag ger mer pålitliga slutsatser, understryker Erik Kjellström.

Illustration med två jordglober och två kartor över Norden, vilket visar skillnad mellan global och regional modellering
En jämförelse mellan område och upplösning för global och reginal klimatmodellering. Den globala klimatmodelleringen täcker hela jordklotet och har en lägre upplösning. Den regionala klimatmodelleringen täcker ett mindre område, en region, där upplösningen kan vara högre och ge ett mer detaljerat resultat. Illustration SMHI Rossby Centre

Regional information mer detaljrik

Arbetet med beräkningarna för Europa har koordinerats från SMHI och utförts av SMHI och åtta andra vädertjänster och forskningsinstitut runt om i Europa på uppdrag av Copernicus klimattjänst C3S. Simuleringarna bygger på data från globala klimatmodeller i det internationella dataarkivet CMIP5 och har skalats ner med regionala klimatmodeller. Resultatet är regionala data med en upplösning på 12,5 km, vilket ska jämföras med det tidigare tillgängliga materialet som oftast har en upplösning omkring 50 km. I den högre upplösningen är regionala detaljer och processer, som till exempel bergskedjor, gränslinjer mellan land och hav samt lågtryckssystem, bättre representerade. På så vis simuleras klimatet mer realistiskt i den regionala klimatmodellen. Detaljer och extremvärden blir mer framträdande, vilket är viktig information för den som planerar för ett samhälle anpassat till det förändrade klimatet.

De nya data för Europa som finansierats via Copernicus klimattjänst och nu finns tillgängliga via Copernicus klimattjänst och klimatdataarkiv CDS kompletterar de data som tidigare producerats via nätverket Euro-Cordex. De kan ligga till grund för olika klimattjänster och kan användas i forskning om de effekter som ett förändrat klimat ger och hur det påverkar samhälle och naturmiljö.

Kompletterar Cordex-data

Copernicus klimattjänst kompletterar även sitt dataarkiv med klimatsimuleringar som täcker samtliga 14 regioner som definierats inom Cordex-samarbetet för regional klimatmodellering.

– Ett av C3S största bidrag till Cordex arbete är att tillgängliggöra de senaste regionala klimatsimuleringarna från olika producenter världen över. Det här arbetet inkluderar även kvalitetskontroll av data för de alla 14 regionerna inom Cordex, säger András Horányi, forskare på Europeiska centret för medellånga väderprognoser, ECMWF, som implementerar Copernicus klimattjänst på uppdrag av Europeiska kommissionen.

Illustration över hur Cordex 14 regioner täcker världens landområden
Cordex 14 geografiska regioner täcker de största landområdena i världen. För Europa (markering med röd ram) finns regionala klimatsimuleringar med en upplösning av 12 km. Färgerna på landytan motsvarar höjd i meter över havet. Illustration Cordex Förstora Bild

SMHI är värdorganisation för Cordex internationella projektkontor. Cordex verkar för att användare i regioner med begränsad kapacitet att ta fram eget underlag får tillgång till samma typ av detaljerade beräkningar som finns för till exempel Sverige och Europa. Data som tas fram inom Cordex-nätverket tillgängliggörs vanligtvis genom datanoder inom Earth System Grid Federation, ESGF.

Data från Copernicus klimattjänst och Cordex finns med i det vetenskapliga underlag som just nu genomgår en utvärdering av FN:s klimatpanel IPCC inför den sjätte utvärderingsrapporten AR6 som släpps senare i år. Till rapporten förbereds ett kapitel med en interaktiv atlas där användaren själv kan utforska förändringar region för region och visualisera olika regionala och globala klimatprojektioner.

Copernicus klimattjänst C3S implementeras av Europeiska centret för medellånga väderprognoser, ECMWF, på uppdrag av Europeiska kommissionen.