Projektet ARCPATH avslutat: på god väg mot resilienta och hållbara samhällen

Forskningsprojektet ARCPATH (Arctic Climate Predictions: Pathways to Resilient, Sustainable Societies) är avslutat efter fyra år. Syftet med projektet har varit att undersöka vägar till resilienta och hållbara samhällen genom att ta fram klimatprojektioner i Arktis och att tolka effekterna av klimatförändringar på lokala samhällen i Island, Grönland och norra Norge. Projektet finansierades av NordForsk.

Forskare som deltagit i projektet Arcpath.
I det tvärvetenskapliga projektet ARCPATH har många forskare från olika håll deltagit.

ARCPATH har varit ett nordiskt samarbete mellan forskare från SMHI, Nansen Environmental and Remote Sensing Center, Universitetet i Bergen, Norwegian Institute for Air Research, Danmarks Meteorologiske Institut, Islands universitet och Stefansson Arctic Institut. Forskarna i det tvärvetenskapliga projektet har en bakgrund i klimatologi, miljövetenskap och socioekonomisk vetenskap. Samarbetet har lett till synergi i kunskapsskapandet och perspektiv som inte varit möjliga annars.

Det var spännande att arbeta tillsammans med forskare från andra discipliner och sätta effekterna av klimatförändringar i ett större sammanhang, säger Torben Königk PhD, gruppchef för Rossby Centre global modellering, SMHI.

Projektmålen har varit

  • att förbättra klimatprognoserna för Arktis genom att använda mer avancerade metoder för att bättre fånga den naturliga klimatvariabiliteten i globala klimatmodeller och genom att använda en högre rumslig upplösning i både globala och regionala modeller.
  • att öka förståelsen och minska osäkerheten kring hur klimatförändringar interagerar med flera samhällsfaktorer, däribland utveckling av lokala och regionala anpassningsåtgärder, och
  • att tillhandahålla dessa kunskaper som en möjlig ”väg till handling” till just de arktiska regioner som valts ut som särskilt fokus i projektet.

Varför just där?

En person på längdskidor drar en släde efter sig i ett blåsigt snöväder.

Bakgrunden till att projektet fokuserar på områden i norr är att i regioner på hög breddgrad förstärks klimatförändringarna genom ett antal olika återkopplingsmekanismer. Uppvärmning och varmare temperaturer leder till mindre havsis, fuktigare atmosfär och högre havs- och atmosfärstemperaturer, vilket påverkar både ekosystemet och människors liv. För att kunna anpassa sig krävs mer detaljerad information på lokal skala än den man hittills kunna ta fram med klimatmodeller då de haft relativt grov upplösning. Fokus har legat på att få en förståelse för de komplexa frågorna gällande klimat och socioekonomisk förändring med fokus på de förändringar och utmaningar som sker på kort sikt. Också för att kunna bidra med solida policyrelevanta resultat för en ansvarsfull och hållbar utveckling.

Vad har varit SMHI:s roll?

SMHI:s roll har varit att bidra med expertkunskap och genomföra klimatsimuleringar. I både global (med EC-Earth-modellen) och regional skala (med modellerna HCLIM och MITgcm). Tidigare studier har visat att det finns en relativt hög potential för förutsägbarhet i norra Nordatlanten och Arktis (se tidigare nyhet) och att högre rumslig upplösning i klimatmodeller ger mer detaljerad information t.ex. om nederbörd i Arktis.

Fokus var nu på att ta fram tekniker för att förbättra klimatprognoserna på kort sikt (säsong till årtionde) framförallt genom att förbättra hur EC-Earth representerar den observerade tillstånd av havsisen och genom användande av högre upplösning i modellen.

Forskningens resultat

Forskningsprojektet har lett fram till analyser av förändring på ett lokalt och globalt plan. Projektet har även lett till förbättrade klimatprognoser för de kommande åren genom nämnda klimatmodeller, nya initialiserings metoder och högupplösta regionala modeller. Genom ARCPATH bidrog SMHI dessutom med klimatprognoser till projektet ”Decadal Climate Prediction Project (DCPP)” som är en del av CMIP6 (Coupled Model Intercomparison Project), och till World Meteorological Organization (WMO) årliga uppdatering av klimatutvecklingen i de närmaste fem år.

Genom att ta hänsyn till den observerade istjockleken i vår klimatmodell kunde vi förbättra prognosen i de arktiska områdena, säger Torben Königk.

En signifikant del av projektet har varit tvärvetenskapliga analyser om hur fiskare påverkas av klimatet förr, nu och i framtiden och hur ekosystemtjänster kan förändras i framtiden med ett särskilt fokus på valskådningsturism. Förutom vetenskapliga publikationer, presentationer och en slutrapport med en särskild del om projektets resultat i kontexten av FNs hållbarhetsmål och Agenda 2030, har projektet också lett fram till dokumentärfilmen ”Out of Ice” av Elisabeth Ogilvie.