På väg mot system som varnar för översvämningar i städer

Det europeiska projektet MUFFIN (Multi-Scale Flood Forecasting) har haft som mål att utveckla innovativa system och lösningar för att förutsäga och hantera översvämningar i stadsmiljöer.  Bland mycket annat har man jämfört och utvärderat observations- och prognossystem på allt från lokala till nationella skalor. Det nya projektet PLUPP utvecklar produkter och verktyg för användning inom Norden.

Fordon som kör på översvämmad väg under bro

Allt fler människor flyttar in till de stora tätorterna och år 2050 förväntas två tredjedelar av världens befolkning bo i städer. När stora ytor täcks av asfalt och betong ökar risken för översvämningar vid häftiga regn och skyfall, inte bara i stadskärnorna utan även i förorter och ytterområden. Klimatförändringen kommer dessutom att leda till ännu mer extrem väderlek. Därför pågår långsiktiga projekt för att göra städerna mer klimattåliga genom exempelvis planteringar och dammar.

Tidiga varningar nödvändiga

Samtidigt behövs även information på kort sikt i form av system som kan förutsäga och varna för översvämningar (Early Warning System). I projektet MUFFIN, som koordinerats av SMHI, har institut och universitet från Sverige, Danmark, Finland och Nederländerna tillsammans undersökt möjligheten att med hjälp av observationer och modeller på nationell (och potentiellt större) skala skapa ett mervärde för lokala varningssystem. 

– Ju tidigare vi kan förutsäga risker för översvämningar, desto större möjligheter får samhället att minska de negativa effekterna, säger Jonas Olsson som är forskningsledare inom hydrologi på SMHI.

Forskare i MUFFIN har under 2016-2019 gjort detaljerade regnobservationer för att veta hur mycket vatten som redan finns i mark och rörsystem med mera samtidigt som man tittat på prognoser som förutsäger kommande nederbörd. Därefter har forskarna gått vidare till modeller som översätter denna nederbörd till vattenflöden, både på ytan och nere i marken. På så sätt kan man utveckla system som upptäcker när kapaciteterna kommer att överskridas och det blir risk för översvämningar.

Fokus på slutanvändaren

– Men det räcker ju inte med att vi forskare vet om detta. Vi har även tittat hur dessa resultat och varningar på ett lättåtkomligt och meningsfullt sätt ska kunna nå fram till dem som behöver informationen, exempelvis VA-organisationer och Räddningstjänsten, säger Jonas Olsson.

Det handlar om att öka kunskapen, att hitta olika systems och modellers begränsningar och att knyta ihop detta med förväntningar och krav från slutanvändarna. För detta arbetade forskare och experter inom projektets olika områden tillsammans redan från början, ofta i workshopform. Det handlade exempelvis om meteorologi, hydrologi, samhällsvetenskap, IT, webbutveckling, matematik, statistik och geografiska informationssystem. 

Fortsätter med PLUPP

MUFFIN har som projekt varit lyckosamt i och med att det inte bara skapat mycket ny kunskap som bland annat visat sig i ett stort antal vetenskapliga artiklar, utan även genom att det lett till ett flertal samarbeten på många olika plan.

Ett exempel är att projektet här i Sverige fått en fortsättning i form av forskningsprojektet PLUPP (Pluvial Flooding Support) där både verktyg och produkter från MUFFIN-projektet kommer att användas och fortsatt utvecklas.

– Inom PLUPP håller vi på att vidareutveckla metoder och verktyg för beskrivning av skyfall och dess konsekvenser på både nationell och nordisk skala, säger Jonas Olsson.