SMHI om skyfall på konferens om vatten i städer

Skyfall och stora vattenflöden är exempel på extremväder som ökar påfrestningen på städernas infrastruktur. På konferensen Cities, rain and risk i Malmö den 13-14 juni 2019 kommer SMHI att berätta om de senaste framstegen för observation och visualisering av skyfall samt hur vatten från skyfall kan påverka en stad.

Häftig nederbörd i form av skyfall som drabbar en stad är en typ av extremväder med stor påverkan. För att fånga de ofta snabba förloppen vid kraftiga skyfall, då det kommer mycket regn under kort tid, krävs verktyg som kan simulera och detaljerat beskriva de snabba flödesförloppen i tid och rum. Genom utveckling de senaste åren kan nu SMHIs hydrologiska modell väl beskriva även snabba flödesförlopp i stadsmiljö.

Skyfall på Södermalm, Stockholm 25 juli 2016
Häftiga skyfall som drabbar en stad är en typ av extremväder med stor påverkan. Nu kan SMHIs modellverktyg väl beskriva de snabba flödesförlopp som uppstår vid mycket nederbörd.

Ny information med samverkan

För urban vattenhantering och stadsplanering finns olika typer av modellverktyg som visar kapacitet i dagvatten- och avloppsledningsnät. Att koppla ihop dessa verktyg med hydrologiska modellverktyg kan ge ny information.

– I de hydrologiska modellerna finns flöden i vattendrag väl beskrivna. Genom att använda information om hur mycket vatten som flödar in i en stad och koppla ihop detta med en lokal översvämningsmodell, så får vi ett mycket bättre beslutsunderlag, säger Jonas Olsson, forskare och gruppchef inom hydrologisk forskning på SMHI.

Arbetssättet är testat i projektform i Danmark, med goda resultat.

Visualisering av flöden

Under konferensen Cities, rain and risk i Malmö den 13-14 juni 2019 kommer SMHI att presentera ett nyutvecklat visualiseringsverktyg som visar skyfall på ett nytt sätt.

– Vi vill ha ett före-under-efter-tänk som med korta tidssteg visar de ofta snabba förloppen när det kommer häftiga regn. Detta verktyg ger möjlighet att förutsäga översvämningseffekter när det regnar, men också redan innan det börjar regna, utifrån väderprognosen. När den akuta situationen är över kan vi också utvärdera vad det var som egentligen hände, förklarar Jonas Olsson.  

Konferensen arrangeras av SMHI, VA Syd, Lunds universitet och Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet. På konferensen kommer resultat från fyra innovativa forskningsprojekt att presenteras. SMHI redovisar resultat från MUFFIN-projektet.