Nya data och klimattjänster för europeiska vattensektorn

SMHI har lett arbetet med att ta fram nya hydrologiska verktyg för att stödja användare inom vattensektorn i Europa. Klimatförändringen har stor påverkan på våra vattendrag och tjänsten bidrar till planering för kommande månader, samt för omställning inför framtida förändringar.

Skärmbild som visar hur det ser ut när man använder verktyget.
Hur det ser ut när man använder appens klimatverktyg.

Samhället står inför stora utmaningar från klimatförändringarna, inte minst vad gäller tillgång till vatten för industrin, transporter, jordbruk och dricksvatten. Vattendrag sträcker sig ofta över flera länder, vilket skapar ett behov av enhetliga data för hela Europa för att underlätta planering och samarbeten.

Efter flera framgångsrika projekt där tjänsten utvecklats tillsammans med användare har SMHIs hydrologiska forskningsenhet tagit fram en operationell tjänst för vattensektorn i Europa för Copernicus klimattjänster.

Vi har använt vår egenutvecklade modell HYPE i en europeisk uppsättning för att studera hydrologiska effekter av klimatförändringar inom både vattentillgång och vattenkvalitet, säger Peter Berg, forskningsledare inom hydroklimatologi vid SMHI och koordinator i Copernicus klimattjänsts arbete med att ta fram de nya hydrologiska klimattjänsterna för Europa som nu finns tillgängliga i Copernicus klimattjänst, Copernicus Climate Change Service (C3S), som implementeras av Europeiska centret för medellånga väderprognoser, ECMWF, på uppdrag av Europeiska kommissionen.

HYPE-modellen har vidareutvecklats till en egen ensemble med olika konfigurationer, för att bättre beskriva osäkerheter i modelleringen och ge ett bättre underlag för att bedöma klimatförändringar på lokal skala där osäkerheterna är stora. Genom att låta användaren förstå osäkerheterna och ge dem verktyg för att utforska dem underlättas deras anpassningsarbete. Vattnets väg på och genom marken följer markens lutning och krumbukter, vilket HYPE beskriver genom sina detaljerade och oregelbundna avrinningsområden. Men för att underlätta jämförelser med andra hydrologiska modeller har HYPE nu satts upp som en griddad version på en hög 5km upplösning, där även Wageningen University & Research i Nederländerna bidragit med sin modell VIC-WUR. Som grund för de hydrologiska klimatsimuleringarna ligger regionala klimatdata som till exempel Rossby Centre vid SMHI har tagit fram.

De produktionssystem vi satt upp för klimatsimuleringar för C3S har också legat till grund för de mer detaljerade beräkningar som gjorts för SMHIs klimatscenariotjänst som lanserades i höstas. De europeiska data från C3S är ett bra komplement till de beräkningarna för Sverige, men med vår egen klimatscenariotjänst har vi ytterligare möjligheter att anpassa innehållet till svenska användare, understryker Peter Berg.

I den tidigare prototypen tog SMHI fram de första operationella hydrologiska säsongsprognoserna för Europa och världen, som kan utforskas i den hydrologiska forskningsenhetens egen webbtjänst Hypeweb. För C3S har SMHI satt upp ett operationellt produktionssystem där en ensemble av hydrologiska modeller varje månad tar fram en prognos av vattenföringen för de kommande sju månaderna.

Alla data finns fritt tillgängliga på C3S datatjänst CDS (Climate Data Store). SMHI har även tagit fram klimattjänster i form av applikationer för att utforska data. Applikationerna är producerade i C3S programmeringsmiljö och har tagits fram i samråd med europeiska användare inom vattensektorn.

Säsongsapp. Skärmbild av hur det ser ut när man ser säsongsprognoserna.
Hur det ser ut när man använder appens säsongsverktyg.