Fortsatt satsning ska hjälpa Etiopien att ta fram bättre tjänster inom väder, vatten och katastrofhantering

På uppdrag av Sida ska SMHI under tre år arbeta för att stärka kapaciteten hos sina motsvarande myndigheter i Etiopien. Det handlar om att stötta utvecklingen av informationstjänster inom väder, vatten och katastrofhantering, till exempel varningstjänster. Med mer kunskap, bättre system och effektivare kommunikation i samband med väderkatastrofer ska fler liv kunna räddas.

Fyra personer sitter och pratar i ett konferensrum.

Internationella utvecklingssamarbeten är ett av SMHIs prioriterade tjänsteområden och SMHI är verksamma inom flera olika projekt. 

– Projektet WACCA-Etiopien stöttar Etiopiens utveckling av informationstjänster inom meteorologi och hydrologi samt katastrofriskreducering, säger Jafet Andersson, projektledare på SMHI som fortsätter:

– Fokus ligger på att utveckla både den tekniska kapaciteten och nödvändig kompetens. Detta inkluderar såväl observationer, prognoser och system för tidiga varningar, samt förbättrad kommunikation och åtgärder när det finns risk för väderrelaterade katastrofer. Detta är viktiga inslag i klimatanpassningen, eftersom extrema väder- och vattenförhållanden förväntas öka i och med klimatförändringarna.

Samarbetsprojekt med tre etiopiska myndigheter

WACCA står för Water and Climate Change Information Services for Africa, och just detta projekt fokuserar på Etiopien. Det övergripande målet för WACCA-Etiopien är att bidra till att utveckla starka och motståndskraftiga institutioner som tillhandahåller trovärdig och användbar information om väder, vatten och katastrofrisker för det etiopiska folket.

Fas 1 av projektet pågick mellan 2018 och 2022. Fas 2 startades under 2023 och sträcker sig fram till 2026. Projektet genomförs tillsammans med tre etiopiska partners: Ethiopian Disaster Risk Management Commission (EDRMC), Ministry of Water and Energy (MoWE) och Ethiopian Meteorological Institute (EMI).

Fas 2 inleddes i höstas

Arbetet inom WACCA-Etiopien fokuserar på fem arbetspaket:

  1. Förbättrade meteorologiska informationstjänster
  2. Förbättrade hydrologiska informationstjänster
  3. Förbättrad kommunikation och åtgärder vid katastrofrisk
  4. Förbättrad datahantering och informations- och kommunikationsteknik
  5. Hållbara institutioner och samarbete

Startskottet för Fas 2 gick i augusti 2023. Representanter från SMHI och de etiopiska myndigheterna träffades för att bland annat enas om upplägg och planering av kommande aktiviteter.

Under hösten besökte etiopiska hydrologer SMHI i Norrköping för att lära sig grunderna i hydrologisk modellering och besöka SMHIs hydrologiska varningstjänst. 

I månadsskiftet november/december genomfördes två veckolånga workshops i Addis Abeba:

Arbetspaket 3 satte nuvarande situation under lupp, men diskuterade också vad det är som saknas för att myndigheterna ska kunna erbjuda de tjänster de önskar och vad som krävs för att komma dit. Arbetspaket 1 diskuterade förbättrade programmeringskunskaper för meteorologiska tillämpningar (prognos/analys) och arbete med rutiner (”Standard Operating Procedures”).

Stora förväntningar på projektet

– Dagens utmaningar inom Ethiopian Disaster Risk Management Commission, när det gäller kommunikation av väder- och vattenrelaterade katastrofrisker, är främst bra data och informationssystem samt effektiv kommunikation. Idag har vi inte någon bra struktur i vårt datasystem eller informationsflöde, och vi har inte heller bra sätt att kommunicera till gräsrotsnivån, säger Mrs. Yehwalashet Fulas, senior agrometeorolog, EDRMC.

– Med projektet WACCA-Etiopien förväntar vi oss att kunna förbättra våra datasystem och våra sätt att kommunicera, men också att fler anställda ska få utbildning och färdigheter för att kunna hantera datan från systemen. Vi behöver kunna kommunicera riskerna till lokalbefolkningen bättre och på så sätt rädda liv, säger Yehwalashet Fulas.  

Utvecklingssamarbete som bidrar till globala målsättningar

Genom att delta i internationella utvecklingssamarbeten bidrar SMHI till hållbar utveckling på global skala. Ett exempel är de globala målen för hållbar utveckling, som är en del av Agenda 2030. WACCA-Etiopien bidrar direkt eller indirekt till många av de globala hållbarhetsmålen, men i synnerhet målen Hållbara städer och samhällen (mål 11), Bekämpa klimatförändringarna (mål 13) och Fredliga och inkluderande samhällen (mål 16).

Ett annat exempel är att WACCA-Etiopien även bidrar till FN:s initiativ ”Early Warning for All”. Detta initiativ har som mål att från slutet av 2027 ska alla människor på jorden vara skyddade från farliga väder-, vatten-, eller klimathändelser genom livräddande system för tidiga varningar.

– SMHI medverkar till att nå målen genom att projekten vi är delaktiga i stärker kapaciteten kring väder, vatten, klimat och miljö i låg- och medelinkomstländer. Vi kan även hjälpa till att bygga upp prognos- och varningstjänster, inklusive bakomliggande system och metoder för datainsamling, modellering, analys och kommunikation, säger Jafet Andersson.

SMHI bidrar med vår expertis

Inom WACCA-Etiopien arbetar nu SMHI och de etiopiska myndigheterna med projektet från sina respektive hemmaplaner, tills det är dags att ses igen fysiskt i vår. Från SMHI deltar experter inom hydrologi, meteorologi, IT, kommunikation och ledning.