Havsmiljö

Havsmiljön är en värdefull resurs för samhället och dess människor, för rekreation och för transport. Östersjön är ett särskilt sårbart hav. Den är unik med sitt bräckta vatten och många arter i det marina ekosystemet är särskilt anpassade till den här miljön.

Blomning av cyanobakterier i Östersjön

SMHIs oceanografiska forskningsenhet utvecklar modeller som gör det möjligt att förstå de fysikaliska och biogeokemiska processerna i haven. Forskningen har ett starkt fokus på Östersjön och klimatförändringarnas och näringsämnesbelastningarnas effekter på övergödningen.

Oceanografisk forskning och övervakning vid SMHI förser enskilda och samhället, forskare och det internationella samfundet med data, prognoser och scenarier samt information om strömmar.

Mer information om data och om havsmiljön finns på SMHIs webbplats om havsmiljö.