GREENICE

Hur kommer jordens klimat att påverkas av framtida förändringar av havsis och snötäcken? GREENICE (Impacts of sea ice and snow cover changes on climate, green growth and society) syftar till att undanröja denna viktiga osäkerhetsfaktor i norra halvklotets klimatsystem och därmed tillhandahålla relevant kunskap för nordiska samhällens välfärd och gröna tillväxt.

Den senaste tidens extrema väderfenomen på norra halvklotet norr om tropikerna, däribland köldknäppar om vintern och värmeböljor om sommaren, har kunnat kopplas till den dramatiska förlusten av havsis och uppvärmningen i Arktis, samt till ökade snötäcken höst och vinter över Eurasien. De flesta av dessa förändringar i kryosfären är sannolikt ett resultat av den globala uppvärmningen och kan därmed komma att accelerera. Teoretiska studier och observations- och modellstudier tyder på att förändringar i havsis och snötäcken har en stark påverkan på storskalig atmosfärisk cirkulation och väderextremer, men omfattningen av denna påverkan och dess underliggande mekanismer är debatterad.

Genom en grundlig analys av observationer och koordinerade experiment med globala och regionala atmosfärmodeller kommer GREENICE förbättra vår förståelse av atmosfärens respons på förändringar i havsis och snötäcken, liksom vår förmåga att förutspå både mänskligt orsakade och naturliga förändringar på tidsskalan 10-30 år.

GREENICE kommer genom fallstudier bedöma faktorer för sårbarhet och motståndskraft i specifika samhällen, och utvärdera kulturellt och kontextuellt lämpliga åtgärder för effektiv anpassning till de framtida klimatförändringar som förutspås vara ett resultat av förändringar i havsis och snötäcken. Resultaten från GREENICE kommer att kunna användas av privata och offentliga aktörer på det förnybara energiområdet, t.ex. vattenkraft och vind, men även de sektorer för icke förnybar energi och transport som nu positionerar sig för att dra nytta av ett Arktis utan is.

Projektets mål

  • Utvärdera och reducera osäkerheten i den kvantitativa beskrivningen av samspelet mellan klimatförändringar och kryosfären, med fokus på den påverkan förändrad havsis och snötäcken har på den storskaliga atmosfäriska cirkulationen och väderextremer.
  • Skapa säkrare prediktioner av de kortsiktiga (10-30 år) förändringarna av norra halvklotets klimat och därmed förknippade väderextremer, genom bättre kunskap och atmosfäriska modeller baserade på förväntade förändringar av Arktis havsis och norra halvklotets snötäcken.
  • Förmedla forskningsresultat om osäkerheterna kring klimatförändringarna på norra halvklotet till beslutsfattare och nordiska samhällen, samt integrera och kommunicera kunskap om potentiella effekter på ekonomiska och sociala faktorer som är viktiga för dessa samhällens och den nordiska regionens välfärd och hållbara utveckling.
  • Bättre förstå arktiska samhällens nutida och historiska anpassning till plötsliga förändringar inom väder, havsis och resurshantering, och inlemma lokala erfarenhetsbaserade kunskapsbärare i dialog med forskare och beslutsfattare.

SMHI:s roll

Inom GREENICE deltar SMHI i:

  • WP1 - Den förändrade kryosfärens påverkan på storskalig atmosfärisk cirkulation – och bidrar till koordinerade känslighetsexperiment med atmosfärmodellen EC-Earth för att förstå effekterna av trenden och variationerna i havsisen på klimatet på mellanbredderna
  • WP2 - Förbättrade prediktioner av förändringar i norra halvklotets klimat under kommande årtionden - där påverkan från osäkerheter om framtida havsis och yttemperaturer i CMIP5-modellsimuleringar av framtidens klimat undersöks genom koordinerade flermodellsexperiment med GREENICE:S atmosfärmodeller;
  • och WP3 - Att förstå relationen mellan klimatförändringar i kryosfären och intensiteten hos extremfenomen i medelhöga och höga breddgrader - där SMHI bidrar med regionala modellsimuleringar för att undersöka extremfenomen inom dessa regioner och förbättra beskrivningarna av havsisen.

Partner i projektet

GREENICE samordnas av Noel Keenlyside från Bergens universitet. Samarbetet består av 9 partners från Norge, Danmark, Sverige, Island och Ryssland, däribland klimat- och socialforskare, samt beslutsfattare ur vattenkraftssektorn. Fullständig lista över partners finns här.

Finansiering

GREENICE finansieras av NordForsk,Top-level Research Initiative, projekt nr. 61841.

Tidsperiod

GREENICE pågår från  2014 till 2017, inklusive utvidgningsprojektet TRACE.

Kontaktperson på SMHI

Torben Königk