TRACE

TRACE (The role of the Atlantic in constraining Eurasian climate change) är en gemensam studie för GREENICE och ARCPATHinriktad på en viktig forskningsfråga: Kan bättre upplösning av Golfströmmens skarpa yttemperaturfront hjälpa till att förbättra framtida projektioner av klimat och väderextremer över Eurasien?

I samhället kommer den globala uppvärmningen att kännas av mestadels genom regionala förändringar i klimat och väderextremer. Osäkerheterna är tyvärr stora i projektioner på den skalan. Dessa osäkerheter består både av intern klimatdynamik och systematiska fel i modellerna. Om klimatförutsägelser startas utifrån observerade värden kan osäkerheter till följd av intern klimatdynamik reduceras på tidsskalor kortare än ett decennium. Bättre simuleringar av atmosfärens samverkan med övriga delar av klimatsystemet är en lovande strategi för att nå pålitligare långsiktiga klimatprojektioner. Minskade osäkerheter i atmosfärens respons på förlorad havsis i Arktis skulle till exempel kunna begränsa osäkerheten i projektioner av regionala klimatförändringar. Detta var huvudsyftet med GREENICE, men experiment med våra klimatmodeller visar att arktisk havsis har en relativt begränsad påverkan på norra halvklotets medelhöga breddgrader.

TRACE syftar till att förbättra det nordisk-ryska samarbetet inom högre utbildning och forskning inom GREENICE och det nordiska kompetenscentret ARCPATH. Detta skall uppnås genom att gemensamt studera en viktig forskningsfråga som inte behandlats av någon av dessa NordForskprojekt: Kan bättre upplösning av Golfströmmens skarpa yttemperaturfront hjälpa till att förbättra framtida projektioner av klimat och väderextremer över Eurasien? Denna fråga kräver expertis från nordiska såväl som ryska forskningslag, rörlighet hos yngre och äldre forskare, gemensam användning av infrastruktur och en gemensam metodutveckling.

Projektets mål

Huvudsyftet med TRACE är att fastställa rollen som Golfströmmen – Nordatlantiska yttemperaturfronten spelar i Eurasiens framtida klimatförändringar. Detta mål ska uppnås genom att utföra och analysera klimatmodellsimuleringar för dagens och framtidens förhållanden. Experiment med fristående atmosfärmodeller drivna med havsyttemperaturen isolerar de effekter som upplösningen av atmosfär och yttemperatur har på klimatprojektioner för Eurasien. För att fastställa betydelsen av samverkan mellan hav och atmosfär kommer vi även använda en serie relativt högupplösta experiment med kopplade havs-atmosfärmodeller som utförts inom EU H2020 PRIMAVERA. Analys av dessa simuleringar kommer avslöja effekten av högre upplösning på den nordatlantiska yttemperaturfronten på atmosfärisk cirkulation, blockering och väderextremer över Eurasien. Osäkerheter i modellerna kommer undersökas genom att jämföra analyserna i TRACE med flermodellsexperiment på lägre upplösning inom GREENICE. TRACE kommer därmed att för första gången ge en mekanistisk förståelse av hur högre upplösning av den skarpa nordatlantiska yttemperaturfronten kan påverka projektioner av den globala uppvärmningen.

SMHI:s roll

Inom TRACE bidrar SMHI med analys av simuleringar i standardupplösning och hög upplösning från kopplade modeller och atmosfärsmodeller. SMHI undersöker om och hur positionen hos temperaturgradienterna i Golfströmmen och relaterade havsytor i Nordatlanten förändras och hur detta påverkar den atmosfäriska cirkulationen, vädret och klimatförhållandena över Europa.  

Partner i projektet

TRACE är ett samarbete mellan tre nordiska partner - Bergens universitet (Noel Keenlyside, samordnare), NERSC och SMHI - och tre ryska partner - IORAS, IAPRAS, och NIERSC.

Finansiering

TRACE finansieras av NordForsk, gemensamma nordisk-ryska forskningsverksamheter (anslag från Nordiska ministerrådet och Ministeriet för utbildning vetenskap i Ryssland), projekt nr. 81512.

Contact person

Torben Königk