GLOBAQUA

GLOBAQUA (Managing the effects of multiple stressors on aquatic ecosystems under water scarcity) är ett EU-finansierat projekt som syftar till att identifiera förekomsten av och samspelet mellan stressfaktorer vid vattenbrist för att förbättra kunskapen om förhållandet mellan olika stressfaktorer och förbättra tillvägagångssätt och politik för vattenförvaltning.

Sötvattenssystemen hotas av flera olika stressfaktorer, däribland organiska och oorganiska föroreningar, förändrad markyta, bortledning av vatten samt markanvändning. Samverkan av olika stressfaktorer vid vattenbrist kan ge upphov till nya och okända synergier och effekter vars konsekvenser är okända. Det är därför centralt att förstå hur vattenbrist samverkar med övriga stressfaktorer på sötvatten och att förmedla denna information till förvaltare, beslutsfattare och politiker för att kunna minimera negativa konsekvenser, anpassa till kommande förändringar och förbättra nuvarande förvaltning och politik.

GLOBAQUA utvärderar effekterna av vattenbrist på akvatiska ekosystem genom att fokusera på sex avrinningsområden (Adige, Anglian, Ebro, Evrotas, Sava och Souss Massa). Dessa avrinningsområden täcker in en rik variation av socioekologiska omständigheter och ett brett geografiskt spann, och fokuserar på en specifik uppsättning stressfaktorer för att illustrera olika förvaltningsscenarier.

Projektets mål

GLOBAQUA syftar till att förbättra den vetenskapliga kunskapen om förhållandet mellan olika stressfaktorer så att potentiellt samverkandekopplingar ska kunna identifieras, och bedöma hur dessa samspel förändrar den kemiska och ekologiska statusen hos vattenmassor.

Särskild vikt kommer fästas vid den roll som spelas av vattenbrist och förhållandet mellan livsformer och stressfaktorer i sådana situationer. Ett sammansatt tillvägagångssätt kommer användas för effekterna på vattenkvalitet, organismer och ekosystemens funktioner och tjänster. GLOBAQUA har därtill som mål att etablera orsakssamband mellan olika nivåer med hjälp av integrerande modeller.

Förändrade ekosystemtjänster som en effekt av socioekonomisk utveckling kommer också undersökas. GLOBAQUA kommer bidra till förbättrade tillvägagångssätt och politik för vattenförvaltning genom att ta hänsyn till påverkan från ett flertal stressfaktorer. Analys av den nuvarande lagstiftningen kommer utföras liksom definitioner av scenarier för alternativa tillvägagångssätt och politik.

SMHI:s roll

SMHI tillhandahåller all klimatsimuleringsdata till GLOBAQUA. Vi deltar i synnerhet i arbetspaketet Klimat och socioekonomiska scenarier, där bearbetad och nedskalad klimatdrivning tillhandahålls för samtliga påföljande verksamheter inom GLOBAQUA. SMHI bidrar även till arbetspaketet om datahantering.

Partner i projektet

GLOBAQUA, som leds av Institutet för miljöbedömning och vattenforskning (Spanien), består av 21 partnerorganisationer från 9 EU-länder liksom ett kandidatland (Serbien) och 2 partnerländer utanför EU (Marocko och Kanada). Fullständig lista över partners finns här

Finansiering

GLOBAQUA finansieras av Europeiska unionen under FP7.

Tidsperiod

GLOBAQUA pågår från 2014 till 2019.

Kontaktperson på SMHI

Grigory Nikulin