Unikt lång svit med avsaknad av kalla aprilmånader i bland annat Karlstad och Svenska Högarna

Vid den numera nedlagda stationen Idkerberget i Dalarna följde under åren 1988-2009 en osannolikt lång svit av 22 milda januarimånader. Med den kalla januarimånaden 2010 bröts denna svit. Emellertid har det nu visat sig att en än mer exceptionell svit av milda eller normala månader i följd ägt rum i det tysta.

Lokalt i västra Värmland, Dalsland, Västergötland, Upplands skärgård samt troligen även i sydöstra Skåne och Blekinge skärgård har man haft en ännu längre obruten svit av milda aprilmånader i rad. Trots en för årstiden kall avslutning av månaden ser det ändå ut som att den mycket långa sviten inte kommer att brytas…

I Karlstad har man nu i 28 år i rad haft en aprilmånad som varit normal eller varmare än normalt. Senaste gången april var kallare än normalt där var 1988. Aprilmånaderna 2001 och 1992 var dock endast någon eller några hundradelars grad varmare än gällande normalvärde för referensperioden 1961-1990 vilket ändå får betraktas som en normal månad. I Karlstad flyttades mätplatsen från den gamla flygplatsen till nuvarande flygplats under 1997.

En lika lång obruten svit går att finna ute på Svenska Högarna i Upplands skärgård där man precis som i Karlstad får gå tillbaka till 1988 för att finna en kall aprilmånad. Där var april 1997 dock marginellt varmare än normalvärdet för 1961-1990. Till skillnad från Karlstad har mätstationen ute på Svenska Högarna inte flyttats.

Nederbördsmätaren ute på Svenska Högarna i Uppland
Bilden visar nederbördsmätaren ute på Svenska Högarna i Upplands skärgård en solig torsdag i juni 2009. I bakgrunden syns fyren som är belägen på öns högsta punkt. Foto Kerstin Svensson, SMHI Förstora Bild

Troligen lång obruten svit även i sydostligaste Skåne och Blekinge skärgård

Ute vid Ungskär (i drift fram till 1995) och Utklippan (i drift från 1997 och framåt) som båda återfinns i Blekinge skärgård är läget snarlikt. Dock saknas av uppenbara skäl mätdata för april 1996.

En kartanalys som gjordes i tidskriften Väder och Vatten nr 4/1996 visar att hela Götaland och Svealand hade temperaturöverskott. Därmed förefaller det rimligt att anta att temperaturavvikelsen i Blekinge skärgård var över den normala även vid Utklippan. I så fall får man även i det här området gå tillbaka till 1988 för att finna en aprilmånad med temperaturunderskott.

I sydostligaste Skåne i trakterna kring Simrishamn (i drift fram till oktober 1996) och Skillinge (i drift från oktober 1995 och framåt) finns det indikationer på att man kan få gå tillbaka ända till 1986 för att finna en aprilmånad som var kyligare än normalt. Tyvärr saknas dock data för de avslutande nio dygnen i april 1997 för Skillinge samt för Simrishamn under hela april 1990. April 1990 var dock såpass varm att det är nära nog helt säkert att månaden var varmare än normalt i området. Däremot är analysen av april 1997 mer komplicerad. En kartanalys i Väder och Vatten för april 1997 indikerar att temperaturen var något över det normala i sydöstra Skåne. Detta stöds av grannstationerna Kristianstad, Hanö och Utklippan. Däremot hade både Rynge och Bollerup marginella underskott men båda grannstationerna ligger mer inåt land. Dessa ligger dock närmare Skillinge än de tre förstnämnda. Utifrån de data som ändå finns för Skillinge den 1-21 april 1997 och de dygnsmedelvärden som grannstationerna uppvisade för de sista nio dygnen av april 1997 finns det goda skäl att tro att man i trakten kring Skillinge och Simrishamn får gå tillbaka ända till 1986 för att finna en kylig aprilmånad. Något säkert svar går tyvärr inte att ge.

Lång obruten serie även på andra håll

Förutom de nyss nämnda stationerna uppvisar även flera andra stationer en lång obruten svit av milda aprilmånader. Här följer ett axplock av stationer.

I Mariestad och Karlsborg, båda i Västergötland, får man gå tillbaka till 1992 för att finna en aprilmånad som var kyligare än normalt.

I Arvika, Blomskog och Höljes, alla tre belägna i Värmland, får man gå tillbaka till 1995 för att finna en aprilmånad med temperaturunderskott.

I Malung i Dalarna inledde var april 1995 kylig men därefter har samtliga 21 aprilmånader varit varmare än normalt.

Stationen Sunne i Värmland upprättades i augusti 1995. Sedan dess har samtliga aprilmånader där varit mildare än normalt.

I Göteborg, Helsingborg, Malmö och Lund har alla aprilmånader under åren 1998-2016 varit varmare än normalt.

Låg sannolikhet för lång obruten svit

Att ge ett exakt svar på hur stor den statistiska sannolikheten är att 28 aprilmånader i rad inte uppvisar ett temperaturunderskott är svårt. Gör man det förenklade, och felaktiga, antagandet att vi har ett statistiskt oberoende, ett konstant temperaturklimat och precis som med ett mynt endast kan få utfallet krona (varmare än normalt) och klave (kallare än normalt) så skulle den slumpmässiga sannolikheten att 28 gånger i följd få krona (april varmare än normalt) vara 1 chans på drygt 268 miljoner.

Många varma vårar efter 1988

Värt att notera i sammanhanget är att vårarna för Sverige som helhet efter 1988 dominerats stort av temperaturöverskott. Bara vårarna 1996, 2001 och 2006 har varit kyligare än normalt för landet som helhet. Sedan slutet av 1800-talet har vårens medeltemperatur i Sverige ökat med nästan tre grader. Sveriges allra varmaste vår är dock från 1921 medan den kallaste utgörs av 1888.

Vårens medeltemperatur i Sverige från 1860-2016
Vårens medeltemperatur i Sverige i grader Celsius från 1860-2016. Efter 1988 har det varit en mycket stor dominans av varma vårar. Illustration SMHI Förstora Bild