Stormen Ian och väderutvecklingen i Skandinavien

Ett mäktigt högtryck med varm luft ger för närvarande sensommarvärme i en stor del av landet. Under veckoslutet och i början av nästa vecka väntas en övergång till lite ostadigare väder, men utvecklingen är fortfarande något osäker. En liten joker i prognoserna utgörs av den tropiska stormen Ian som efterhand ser ut att röra sig österut mot Nordeuropa.

Ian rör sig mot Nordeuropa

Ian utvecklades under måndagen till en tropisk storm ute på centrala Atlanten. De närmste dagarna rör sig Ian norrut och väntas under torsdag och fredag att nå in i mellanbreddgradernas västvindsbälte. Väl infångad i den västliga luftströmmen kan Ian i rask takt föras vidare österut och så småningom kanske också beröra delar av Nordeuropa. På vägen kommer lågtrycket dock att genomgå en metamorfos: från tropiskt oväder till ”vanligt” Nordatlantiskt lågtryck, en mellanbreddscyklon.

Skillnaden mellan tropiska cykloner och mellanbreddernas cykloner

De tropiska cyklonerna skiljer sig på flera avgörande sätt från våra vanliga lågtryck. En viktig skillnad är att de tropiska lågtrycken saknar fronter, kännetecknas av en varm lågtryckskärna och främst får sin energi från det varma vattnet och den latenta värme som friges då vattenånga kondenserar. Mellanbreddgradernas lågtryck utvecklas däremot i skarpa frontzoner och lever främst på omvandlingen av lägesenergi till rörelseenergi.

En tropisk cyklon blir utomtropisk

Då en tropisk cyklon rör sig mot nordligare breddgrader ändras dess omgivning på flera sätt som missgynnar den fortsatta utvecklingen. För det första sjunker ytvattentemperaturen och energitillförseln underifrån avtar. Dessutom ökar den vertikala vindskjuvningen (vindens ändring med höjden) när lågtrycket rör sig in i polarfrontsområdet vilket också starkt missgynnar tropiska cykloners utveckling. I figur 1 nedan visas den aktuella prognosen för ytvattentemperaturen över Atlanten, den vertikala vindändringen med höjden, samt cyklonen Ians analyserade placering i dag 13/9. 

Bilden visar aktuell ytvattentemperatur med höga värden på de tropiska breddgraderna och lägre värden längre norrut. I bilden syns också vindskjuvningen plottad med pilar.
Bilden visar prognostiserad ytvattentemperatur och vertikal vindskjuvning. Ians position, som analyserat 13/9 är markerad på kartan. Notera att den vertikala vindskjuvningen ökar markant norr om ca 30 N samtidigt som ytvattentemperaturen avtar, två faktorer som starkt missgynnar Ian då han börjar röra sig norrut. Förstora Bild

En tropisk cyklon som letar sig upp på mellanbreddgraderna kan dock återintensifieras som en mellanbreddscyklon eller bidra till att intensifiera andra vädersystem i polarfrontsområdets västvindsbälte. I en sådan intensifiering är den kraftiga vindskjuvningen och jetströmmar istället en nödvändig förutsättning.

Samverkan med jetströmmen

Då lågtrycket med tropiskt ursprung letar sig in i polarfrontsområdet kan dess moturscirkulation få en varm luftmassa att börja röra sig norrut framför lågtrycket och en kall luftmassa att röra sig söderut bakom lågtrycket. Det bildas då en liten våg på fronten och den tillhörande jetströmmen, se figur 1 nedan. Krökningen på jetströmmen gör i sin tur att det bildas ett område precis framför vågdalen där något mindre luft strömmar in än det strömmar ut, det leder till ett underskott på luft vilket gör att trycket vid marken sjunker och marklågtrycket fördjupas.

Bilden visar förloppet vid en lågtrycksutveckling. Lågtrycket vid marken samverkar med tryckfältet och jetströmmen.
En schematisk bild av en lågtrycksutveckling. Isobarerna gäller i övre delen av troposfären och det grönblå-färgade lågtrycket gäller vid marken. Förstora Bild

När lågtrycket fördjupas ökar cirkulationen vid marken vilket får kall (varm) luft att strömma snabbare söderut (norrut) framför lågtrycket, krökningen på jetströmmen blir då större och en feedback-mekanism har startats.

När en tropisk cyklon äntrar polarfrontsområdet finns det oftast redan betydande lågtryck och vågor på fronten och den tillhörande jetströmmen. Den fortsatta utvecklingen för de forna tropiska cyklonerna är då beroende av hur fronterna och jetströmmen ser ut i området där cyklonen kommer in. Vissa områden är gynnsamma, andra mindre gynnsamma för lågtrycksutveckling. Positiv eller negativ samverkan kan också ske med närliggande trycksystem under utveckling. 

Ians öde

Ian ser åtminstone till viss del ut att få ett nytt liv som extratropisk cyklon. En viss fördjupning väntas då lågtrycket passerar mellan Island och Skottland. Tillhörande frontsystem ser ut att beröra Sverige i inledningen av nästa vecka. Hur mycket lågtrycket ska fördjupas är dock fortfarande lite osäkert och påverkas av små skillnader i fasförhållande till övriga vågor och lågtryck på Atlanten. Hur mycket lågtrycket fördjupas kan i sin tur bland annat påverka hur mycket högtrycksinflytande vi får i mitten av nästa vecka.

En av de senaste prognoserna för utvecklingen av den före detta tropiska cyklonen Ian. Lågtrycket går från att vara litet och symmetriskt med varm kärna till att vara betydligt mer omfattande med ett tydligt frontsystem.
En av de senaste prognoserna för utvecklingen av den före detta tropiska cyklonen Ian. I figuren visas temperaturen på 850 hPa, marktrycket reducerat till havsytans nivå samt geopotentiella höjden av 300 hPa-ytan. Notera att lågtrycket går från att vara litet och ganska symmetriskt med varm en kärna till att vara betydligt mer omfattande med ett tydligt frontsystem. Förstora Bild
Mattias Lind, Meteorolog
Telefon 
Skicka e-post till Mattias Lind