Risk för extremt aktiv orkansäsong på Atlanten

Inom kort väntas den officiella starten av orkansäsongen på Atlanten dra igång. Detta sker på lördag den 1 juni. I östra Stilla havet inleddes den officiellt redan den 15 maj. Flera olika institut prognoserar att årets säsong på Atlanten kan komma att bli extremt aktiv.

Till grund för detta ligger bland annat de exceptionellt höga havsvattentemperaturerna över en stor del av Atlanten samt en hög sannolikhet för en övergång till La Niña under den mest aktiva delen av orkansäsongen. Några av institutens säsongsprognos indikerar att säsongen kan komma att bli så aktiv att den förbestämda namnlistan över tropiska stormar och orkaner på Atlanten kommer att ta slut.

Sannolikt La Niña senare i år

Fjolårets orkansäsong, 2023, var även den ovanligt aktiv. Hela 20 tropiska stormar och orkaner bildades då vilket placerade 2023 på en fjärdeplats över de mest aktiva säsongerna på Atlanten sedan 1851. Detta skedde trots utvecklingen av en kraftig El Niño. Under de år som El Niño utvecklas på Atlanten tenderar färre tropiska stormar och orkaner att bildas till följd av mer ogynnsamma atmosfäriska förhållanden. Det omvända gäller under år med La Niña. Enligt flera institut, däribland amerikanska NOAA, väntas La Niña utvecklas senare i år. NOAA bedömer i nuläget att sannolikheten för att La Niña utvecklats lagom till augusti-oktober då orkanaktiviteten på Atlanten klimatologiskt sett är som högst är omkring 75%.

NOAAs prognos för ENSO indikerar en klar risk för La Niña under augusti-oktober (ASO) då Atlanten klimatologiskt sett är som mest aktiv.
NOAAs prognos för ENSO indikerar en klar risk för La Niña under augusti-oktober (ASO) då Atlanten klimatologiskt sett är som mest aktiv. Källa: NOAA. Förstora Bild

La Niña under rekordsäsongen 2020

Under den rekordartade säsongen 2020 då inte mindre än 30 tropiska stormar och orkaner bildades i en rasande takt utvecklades La Niña under årets andra halva.

Vad säger de olika instituten?

Totalt har 10 olika institut prognoserat orkansäsongen 2024. Av dessa bedömer åtta att sammanlagt 20-26 tropiska stormar kommer att bildas. Utöver dessa finns även två outliers. Försiktigast är North Carolina State University (NCSU) som bedömer att "bara" 15-20 stormar kommer att bildas på Atlanten i år. Åt andra hållet hittar vi University of Pennsylvania (UPenn) som tror att rekordartade 33 stormar kommer att se dagens ljus på Atlanten. 

Att redogöra för de tio instituten och deras bevekelsegrunder för respektive prognos skulle bli alltför omfattande. Av detta skäl har jag därför valt att fokusera på säsongsprognosen från Colorado State University och NOAA. 

National Oceanic Atmospheric Agency (NOAA) 

Enligt NOAA är det mycket hög sannolikhet, 85%, att årets orkansäsong på Atlanten kommer att bli aktiv. Totalt bedömer NOAA med 70% konfidens att mellan 17 och 25 namngivna stormar och orkaner väntas bildas under säsongen. Av dessa väntas 8 till 13 utvecklas till orkaner varav 4 till 7 intensiva orkaner (kategori 3-5 på den femgradiga Saffir-Simpsonskalan). Normalvärdet, avser 1991-2020, är enligt NOAA 14 stormar, 7 orkaner varav 3 intensiva. NOAA anger bland annat en förväntad övergång till La Niña, en förstärkt västafrikansk monsun och det extremt varma havsvattnet på Atlanten som grund för deras bedömning av året säsong. Under år med La Niña tenderar den vertikala vindskjuvningen minska vilket gynnar uppkomsten av tropiska stormar och orkaner på Atlanten.

NOAAs säsongsprognos för Atlanten 

NOAAs prognos i grafisk form för orkansäsongen 2024 på Atlanten.
NOAAs prognos i grafisk form för orkansäsongen 2024 på Atlanten. Källa: NOAA. Förstora Bild

Colorado State University (CSU)

CSU släppte sin första säsongsprognos för Atlanten i början av april och en uppdaterad prognos väntas den 11 juni. Med tanke på hur de andra institutens säsongsprognoser ser ut finns det i nuläget ingen anledning att tro att den uppdaterade prognosen i juni kommer att skilja sig nämnvärt mycket från aprilprognosen.

CSU bedömde i april att 23 namngivna stormar och orkaner kan komma att bildas på Atlanten i år. 11 väntas nå orkanstyrka varav 5 nå kategori 3, 4 eller 5 på Saffir-Simpsonskalan. Tittar man på osäkerhetsintervallet är spännvidden 19-27 stormar, 8-14 orkaner samt 3-7 intensiva orkaner. 

Precis som NOAA är den troliga övergången till La Niña senare i år en av de faktorer som ligger till grund för CSUs prognos. Havsvattentemperaturen på Atlanten som i nuläget ligger på rekordnivåer en annan faktor. Utöver detta ser CSU en ökad risk jämfört med ett normalår för att en kraftfull orkan når land över Karibien och USAs kustområde. Efter en "torka" av intensiva orkaner in över USAs fastland har flera kraftiga och destruktiva orkaner dragit in över USA från 2016 och framåt, däribland Laura, Ida, Michael och Ian.

CSUs säsongsprognos

Om namnen tar slut på den förbestämda listan?

Under den exceptionella orkansäsongen 2020 med 30 tropiska stormar och orkaner tog namnen på den förbestämda listan slut varför det grekiska alfabetet användes för att namnge ovädren. De grekiska namnen visade sig sedermera vara tämligen opraktiska och från säsongen 2021 ersattes dessa istället med en hjälplista över internationellt gångbara namn. 

Som redan noterats prognoserar flera institut att mer än 21 tropiska stormar kan komma att bildas på Atlanten under 2024. Därmed finns det en klar risk att de 21 förbestämda namnen på den ordinarie namnlistan över tropiska stormar och orkaner tar slut. Skulle så ske tar en hjälplista vid. Detta blir i så fall första gången den används. Även denna lista löper från A till W och där de första namnen är Adria, Braylen, Caridad och Deshawn.

Populära svenska namn på namnlistan i år

Årets ordinarie lista över förbestämda namn över stormar och orkaner på Atlanten innehåller i år tre namn som är populära i Sverige. Dessa är Oscar, Sara och William. Av de sex namnlistor som finns är annars 2028 års upplaga den med flest svenska namn. I nuläget återfinns Julia, Karl Lisa, Martin, Nicole, Paula, Richard, Tobias och Walter på 2028 års lista.

Namngivningen av tropiska stormar och orkaner på Atlanten för 2024 års säsong.
Namngivningen av tropiska stormar och orkaner på Atlanten för 2024 års säsong. Källa: NOAA. Förstora Bild

//Misha