NASA GISS: Mycket hög sannolikhet för rekordvarmt 2016

I mitten av april rapporterade NASA att den globalt sett exceptionellt varma februarimånaden följdes av en nästan lika varm marsmånad. Senare i månaden meddelade NASA GISS (Goddard Institute for Space Studies) högste chef Gavin Schmidt via ​​​​​​​twitter​​​​​​​ att sannolikheten för att 2016 blir det varmaste året hittills är minst 99%. Detta baserat enbart utifrån månaderna januari till mars. Figuren nedan visar sambandet mellan temperaturen under månaderna januari till mars och medeltemperaturen för hela året. Skalan är angiven i grader Celsius och alla värden är jämfört med ”förindustriell tid” vilket här definieras som 1880-1899.

Beräknad temperaturavvikelse för 2016
Beräknad temperaturavvikelse för 2016 i grader Celsius. Den gröna pricken i den högra axeln (Year-to-date mean anomaly) är den mest sannolika temperaturavvikelsen i grader Celsius från "förindustriell tid" vilket här definieras som 1880-1899 utifrån januari-mars. Den gröna stapeln som utgår från den gröna pricken är osäkerhetsintervallet för den faktiska temperaturavvikelsen för 2016 (Annual mean anomaly) när alla årets månader sammanställts. Källa: Gavin Schmidt via twitter. Förstora Bild

Den förväntade temperaturavvikelsen för 2016 som helhet sträcker sig från omkring 1,15°-1,45° över förindustriell tid. Spannet mellan 1,15° och 1,45° kommer från spridningen av de återstående månaderna (april-december) under de tidigare år som analysen baserar sig på. Ju längre året går, ju mindre spridning bör det bli (eftersom man har fler månader med utfall och färre månader med statistisk jämförelse).

Både 2014 och 2015 var enligt NASA rekordvarma globalt sett. Från de data som finns publikt hos NASA framgår det att det ännu inte förekommit att tre kalenderår i följd varit rekordvarma. Två rekordvarma kalenderår i följd har förekommit under åren 1940-1941, 1943-1944, 1980-1981, 1987-1988, samt 1997-1998.

NASA: Mars nästan lika varm som februari globalt sett

NASAs nominella värde över temperaturavvikelsen för mars 2016 blev 1,28°C över normalperioden 1951-1980. Det tidigare marsrekordet från 2010 på 0,92° över normalvärdet slogs därmed rejält. I dessa sammanhang brukar rekorden oftast bara slås med någon eller några hundradelar. Årets marsvärde överträffas endast av februari som enligt NASA var 1,34°C varmare än normalt. Särskilt varmt var det i Arktis, Asien och Nordamerika. Områden med betydligt kallare väder än normalt var få och relativt begränsade geografiskt.

Global temperaturavvikelse för mars 2016
Global temperaturavvikelse för mars 2016. Färgskala i grader Celsius från normalperioden 1951-1980. Grå färg indikerar områden där data saknas. Källa: NASA. Förstora Bild

De extrema temperaturöverskott med värden en grad över normalperioden som NASA observerat sedan oktober 2015 beror både på den mycket kraftiga El Niño som utvecklades under 2015 samt den pågående globala uppvärmningen.

NOAA: mars marginellt varmare än februari

Amerikanska NOAA gör till skillnad från NASA bedömningen att mars 2016 var marginellt varmare än februari (0,01°) och därmed den relativt sett absolut varmaste kalendermånad som observerats.

Även om de båda instituten inte placerar månaderna på samma plats är helhetsbilden otvetydig: den globala uppvärmningen fortsätter och i kombination med en osedvanligt kraftig El Niño har de globala temperaturerna nått nya rekordnivåer.