Mätning av lågflöden – inte alltid trivialt

Sommarens låga vattennivåer har hållit i sig i många vattendrag i södra Sverige. Detta kan du undersöka närmare  genom att hämta data från någon av SMHIs observationer via Vattenwebb. I detta inlägg vill vi flagga för att data kan ha en lägre noggrannhet vid lågflöden jämfört mot normala vattenflöden. Det är värt att känna till så att du använder data rätt.

Observationer är oftast bättre underlag än modeller som är bättre än gissningar. Men, även observationerna har osäkerheter. Beroende på hur data ska användas kan det spela stor roll vilken typ av osäkerhet data har. Vid låga flöden är det absoluta felet ofta litet, men det relativa felet kan vara stort.

Vad beror det på att osäkerheten är större vid lågflöden?

SMHI mäter vattennivån i vattendrag och översätter det sedan till vattenföring med hjälp av ett så kallat avbördningssamband. Det är ett samband som mätts in av SMHIs fälthydrologer som är ute i fält och mäter vattenföring vid olika vattennivåer.  Detta beskrivs närmre i artikeln Osäkerheten högre vid mätning av lågflöden på smhi.se.

Sammanfattningsvis gör följande tre punkter att osäkerheten blir större vid lågflöden: 

  1. Vid riktigt låga, eller höga nivåer har inga mätningar gjorts. Då kan avbördningssambandet vara mycket osäkert. 
  2. Det är svårare att mäta vattenföring vid lågflöden och varje mätning som uppdaterar avbördningssambandet har därför större osäkerhet. 
  3. Beroende på hur vattendraget ser ut kan själva platsen där mätningarna görs, påverka kvalitén på data. Detta gäller särskilt om man gör analyser av lågflöden över tid. 

Lägsta officiella uppmätta flödet i vattendrag någonsin?

SMHIs fälthydrologer har i uppgift att mäta oavsett förutsättningar. Vid lågflöden kan de mätinstrument och metoder som används normalt vara otillräckliga och de får då lösa problemen på bästa möjliga sätt.

Vid mätning vid Baggebol Nedre under lågflödesperioden 2018 var flödet endast 0.000045 kubikmeter per sekund. Det är sannolikt den lägsta vattenföringsmätning som gjorts vid en SMHI-station. Här behövde en specialvariant av ”hink-metoden” hittas på för att de skulle gå att mäta. 
 

Person i orange overall mäter vatten
Fälthydrolog med specialredskap för mätning av riktigt låga flöden. Foto SMHIs fälthydrologer

Vill du läsa mer utförligt om SMHIs stationsnät och vattenföring så finns det att läsa i SMHIs kunskapsbank.

Observationer kan laddas ned via SMHIs vattenwebb.

//Katarina och gästbloggare fälthydrolog Åsa Högblom