Lågtrycken har hittat tillbaka till Sverige

Under augusti fick vi en återgång till mer varierat och ostadigt väder, men annars dominerades sommaren för vår del nästan uteslutande av högtryck och varm luft. Eftersom lufttrycket på en plats i princip utgörs av tyngden av luftpelaren ovanför så betyder det att högtrycksområden är områden med större massa luft än lågtrycksområden. Det innebär i sin tur också att om vi har högtryck och ett extra tungt "luftberg" över oss i Skandinavien så måste motsatsen råda någon annanstans då den totala mängden luft i atmosfären inte ändras. Så var höll egentligen lågtrycken hus när högtrycken envist dominerade över Sverige?

Om vi börjar med att titta på medellufttryckets avvikelse från det normala för perioden maj till och med juli så får vi en bra bild av de tryckförhållanden som rådde under perioden, detta visas i figur 1.

I bilden syns lufttryckets avvikelse (i hPa) från det klimatologiska medelvärdet för perioden maj till och med juli. Positiva anomalier syns från subtropiska delen av Atlanten upp mot Skandinavien. Negativa anomalier syns främst i ett område kring Grönland.
Figur 1. Visar lufttryckets avvikelse (i hPa) från det klimatologiska medelvärdet för perioden maj till och med juli. (referensperiod 1981-2010). Data: NCEP/NCAR reanalys.

Föga förvånande ser vi att trycket i snitt under denna period var högre än normalt över Sverige, men vi ser också ett markant negativt område centrerat över Grönland och ett annat område över sydöstra Europa. Mönstret avspeglar en typisk blockeringssituation med högtryckscentrum över Skandinavien och lågtrycksområden runt omkring. I blockeringssituationer som denna bidrar de stora områdena med hög-respektive lågtrycksdominans till att upprätthålla varandra på ett sätt som beskrivs mer ingående i följande artikel.

Mycket fastlåst väderläge

Utifrån bilden ovan ser det alltså ut som att lågtrycken till stora delar höll sig i ett område kring Grönland och sydöstra Europa. Men hur tryckförhållandena har varit i medeltal under en period kan inte direkt ge någon bild av hur fastlåst och persistent väderläget varit. För att framhäva detta har jag valt att göra en annorlunda figur där antalet dagar under perioden (maj-juli) som lufttrycket varit högre än normalt (ingen hänsyn tas till hur stor avvikelsen varit) visas i den vänstra bilden i figur 2.

Ett tydligt mönster med stor övervikt av dagar med positiva tryckanomalier syns över Skandinavien. Motsatsen gäller över främst Grönland, men även sydöstra Europa.
Figur 2. Den vänstra bilden visar andel dagar som lufttrycket i maj, juni och juli varit över medelvärdet för referensperioden 1981-2010. Den högra bilden visar samma sak fast endast för maj och juli. Data: NCEP/NCAR reanalys

Samma mönster som tidigare framträder och i området kring Grönland visar det sig att endast ca 10-20 % av alla dagar i maj, juni och juli hade högre lufttryck än medelvärdet för perioden 1981-2010. I motsats var det över Sverige mellan 70 och 80 procent av dagarna som hade tryck över medelvärdet för referensperioden 1981-2010. Tittar man på varje månad för sig ser man att mönstret bröts en del under juni månad så för maj och juli är siffrorna ännu mer imponerande, detta visas i den högra bilden i figur 2. Ännu tydligare blir mönstret om man tittar en bit upp i atmosfären på höjden av 500 hPa-ytan som även ger en temperaturmässig avspegling, figur 3.

I bilden syns ett område med klar övervikt av negativa höjdanomalier centrerat kring Grönland. Motsatsen gäller bland annat över Södra Sverige.
Figur 3. Visar andelen dagar i maj, juni och juli som den geopotentiella höjden av 500 hPa-ytan varit över medelvärdet för referensperioden 1981-2010. Data: NCEP/NCAR reanalys

Ett liknande mönster framträder återigen, men för södra Sveriges del ser vi nu att över 90% av alla dagar i maj, juni och juli hade positiva anomalier. Motsatsen gäller fortfarande för Grönland.

En kombination av ihållande högtryck över Skandinavien och ett envist lågtrycksområde kring Grönland gav alltså förutsättningar för återkommande portioner med varm luft i en syd-sydvästlig luftström upp mot Sverige, samtidigt som högtrycket undertryckte all form av nederbörd.

Positivt NAO

Den inbitna bloggläsaren kanske även noterar att mönstret som syns på Atlanten motsvarar den positiva fasen av NAO. NAO-index har också varit ihållande och kraftigt positivt ända sedan maj, vilket kan ses här.

Vad det däremot kan finnas för mer bakomliggande faktorer till att just detta mönster varit så otroligt återkommande under just denna sommar är något som ligger bortom vad jag vågar spekulera djupare kring, men det finns forskning som tyder på att mer fastlåsta väderlägen skulle kunna bli vanligare i takt med klimatförändringarna. Dessutom innebär ett varmare klimat naturligtvis också att det finns förutsättningar för att de allra varmaste dagarna blir ännu varmare än de tidigare varit.

Vi har också delvis fått svar på vår fråga om var lågtrycken höll hus under stora delar av sommaren. De har till stora delar rört sig runt högtrycksblockeringen centrerad över oss. Således borde det framför allt på den norra delen av Nordatlanten ha varit ovanligt ostadigt väder. Något som jag personligen har fått bekräftat av vänners bekanta på Island där sommaren, enligt dem, varit en mycket trist historia, helt dominerad av regn, rusk och blygsamma temperaturer. Utifrån bilderna ovan är det föga förvånande då Island legat just mittemellan högtrycksområdet över Skandinavien och det lågtrycksdominerade området kring Grönland.

Utjämning under augusti

Om vi slutligen tar en titt på hela perioden maj- augusti, så ser vi att det under augusti, i termer av dagar med tryckavvikelser, har jämnat ut sig en hel del, se figur 4. Högtrycksblockeringen över Skandinavien har brutits och lågtrycken har hittat tillbaka till Skandinavien. Även den närmsta 10-dygnsperioden kommer enligt prognoserna att bli lågtrycksbetonad.

I bilden syns ett stort område med övervikt av dagar med negativa anomalier över Grönland. I övrigt syns ingen tydlig signal.
Figur 4. Visar andelen dagar som lufttrycket i maj, juni, juli och augusti varit över medelvärdet för referensperioden 1981-2010. Data: NCEP/NCAR reanalys