Hög orkanaktivitet just nu på norra halvklotet

Vi är nu inne i september då de tropiska stormarna och orkanernas aktivitet är hög vilket är helt normalt. Just nu har vi inte mindre än sex tropiska cykloner runt om i världen. Fyra av dessa väntas påverka befolkade områden. Här följer en redogörelse för de sex med de svagaste ovädren först.

- Gabrielle: Långt ute över öppet hav på Atlanten bildades denna tropiska storm under tisdagen. Gabrielle väntas i nuläget röra sig på en nordvästlig bana och inte beröra några landområden.

- Juliette: Numera nedgraderad till en kategori 2-orkan över östra Stilla havet som väntas fortsätta försvagas samtidigt som den rör sig västerut under de närmaste dygnen. Inga landområden väntas beröras av Juliette.

- Fernand: Tropisk storm som bildades under tisdagen i Mexikanska Golfen. Stormen väntas röra sig på en västlig bana och nå Mexiko senare under onsdagen. Någon nämnvärd intensifiering är inte att vänta. Det primära hotet från Fernand är ymniga regn som kan ge upp till 150-300 mm, lokalt närmare 400 mm i nordöstra Mexiko. Regnet kan enligt amerikanska NHC ge upphov till livshotande översvämningar och jordskred.

- TS-14: Tropisk storm som bildades långt österut över västra Stilla havet under måndagen den 2. Enligt det USA-baserade Joint Typhoon Warning Center (JTWC) väntas TS-14 utvecklas till en orkan under de kommande dagarna. Framåt söndag kan stormen utifrån den senaste prognosen komma att nå Japan som en orkan. TS-14 väntas få namnet "Faxai".

- Lingling: Kategori 1-orkan som enligt JTWC väntas intensifieras till kategori 3 samtidigt som den rör sig över de japanska öarna Ryukyu Islands. Därefter väntas orkanen snabbt röra sig norröver och nå Koreahalvön framåt fredag-lördag, då sannolikt som en kategori 1-orkan.

- Dorian: Dorian har nu äntligen lämnat Bahamas och rör sig nu i princip parallellt med Floridas ostkust. Orkanen har nu nedgraderats till en kategori 2 och väntas de kommande dagarna inte växa i styrka igen. Efter att Dorian nått upp till i höjd med Florida/Georgia kommer den att börja böja av åt nordost. Det är ännu stor osäkerhet i prognoserna huruvida orkanen kommer att dra in över land längs med ostkusten från South Carolina upp till North Carolina. Små förändringar i orkanens bana kommer att ha stor inverkan på utfallet. De största hoten från Dorian kommer att vara det ymniga regnet och den stormflod på 1-2 meter som följer i dess spår. I kustområdena i delstaterna South och North Carolina väntas de största regnmängderna falla. Allmänt väntas 125-250 mm, lokalt närmare 400 mm.

Några fakta i spåren av Dorian

Jag har funnit följande fakta om Dorian som kan vara intressanta.

  • Endast en tropisk orkan på Atlanten, Allen 1980, har haft en högre skattad medelvindhastighet (avser 1 minut). 
  • Endast en orkan, Labor Day-orkanen 1935, har i termer av maximal medelvind varit lika intensiv då den nått land. Den gången var det Florida som drabbades.
  • Bahamas har en gång tidigare drabbats av en kategori 5-orkan. År 1992 drog orkanen Andrew in över ön Eleuthera som ligger sydost om Abaco Island. Andrew var dock till ytan mindre och hade även lägre medelvindhastighet än Dorian.
  • Vi har nu haft kategori 5-orkaner på Atlanten fyra år i följd (Matthew 2016, Irma och Maria 2017, Michael 2018 och Dorian 2019). Att kategori 5-orkaner bildas fyra år i rad har enligt NHCs data inte inträffat tidigare. Det närmaste vi kommer är de tre åren 2003-2005 då inte mindre än sex kategori 5-orkaner bildades varav fyra under den famösa rekordsäsongen 2005.
  • Dorians mycket långsamma rörelse över Bahamas är enligt orkanspecialisten Philip Klotzbach vid Colorado State University (CSU) den näst långsammaste som observerats för en intensiv orkan (kategori 3-5) under en 24-timmarsperiod för perioden 1950 och framåt. Endast orkanen Betsy 1965 rörde sig långsammare än Dorian. Betsy var dock betydligt svagare än Dorian och dess långsamma rörelse skedde inte samtidigt som den berörde befolkade områden.
  • När det gäller Dorians ovanligt långsamma rörelse visar en annan sammanställning av forskaren Robert Rohde vid Berkeley Earth som twittrat om det att Dorian är den orkan av minst kategori 3 som över perioden 1851 och framåt rört sig långsammast under en 24-timmarsperiod. Om samtliga tropiska cykloner (tropiska stormar, tropiska orkaner, tropiska lågtryck) och deras rester som finns i orkandatabasen HURDAT2 inkluderas visar det sig att det finns några enstaka fall där en lika långsam eller långsammare rörelse kunnat observeras under en 24-timmarsperiod. 

Varför rörde sig Dorian såpass långsamt över Bahamas?

Det som Dorian utsatte nordvästra Bahamas för, att nära nog krypa fram över ön samtidigt som den klassades som en kategori 5 under ett dygn, är sannolikt de svåraste förhållanden som går att få. Men varför var rörelsen såpass långsam? Och varför lyckades orkanen behålla sin styrka såpass länge?

Låt oss börja med varför orkanen rörde sig så långsamt. Tropiska cykloner styrs utifrån cirkulationen i troposfären. I tropikerna rör de sig generellt sett i en öst-västlig riktning och styrs av de subtropiska högtrycken. I takt med att de rör sig västerut ökar även deras latitud. I vissa fall om högtrycket är mäktigt rör sig orkanen i öst-västlig riktning under hela dess livstid tills dess att den når land. Ett exempel på en sådan orkan är Allen 1980 som föddes ute på Atlanten och sedan rörde sig på en västnordvästlig bana tills dess att den slutligen nådde land över Texas. Norr om de subtropiska högtrycken är strömningen från väster till öster. När högtrycken försvagas i samband med ett lågtryck eller att den tropiska cyklonen når högtryckets utkant kan den tropiska cyklonen utnyttja detta och då böja av och röra sig i en väst-östlig riktning istället.

I det här fallet har högtrycket verkat som en "vägg" och hindrat Dorian från att röra sig norrut. Ett lågtryck över USA försökte istället få Dorian att röra sig norrut. Följden blev metaforiskt sett att Dorian "hamnade mellan stolarna" och "klämdes fast", oförmögen att ta sig därifrån. Till slut vann lågtrycket kampen och Dorian började röra sig norröver för att de kommande dagarna börja böja av åt nordost under försvagning och till slut omvandlas till en vanlig mellanbreddscyklon.

Den andra frågan var varför orkanen bibehöll sin kraft såpass länge samtidigt som den kröp fram över Bahamas. I normala fall när en tropisk orkan stannar upp en längre tid över samma plats så förs kallare havsvatten från djupet upp och försvagar orkanen. Det varma havsvattnet är orkanens "motor". Havsvattnen kring Bahamas är extremt varma och den varma Golfströmmen löper här på djupet. Därmed blev det ingen påtaglig effekt på Dorians intensitet när uppvällning av djupvatten skedde. 

Namnet "Dorian" väntas strykas från namnlistan

Tropiska stormar och orkaner som är särskilt destruktiva och kräver många människoliv eller orsakar stora materiella skador, tas bort från den befintliga namnlistan och ersätts av ett nytt namn. Med tanke på de dödsfall och de extremt stora materiella skador som Dorian åsamkat Bahamas är det extremt sannolikt att namnet "Dorian" kommer att strykas för den förbestämda namnlista som finns för Atlanten och ersättas av ett annat inför orkansäsongen 2025.